Zdania oznajmiające w niemieckim

W tym artykule omówimy podstawy zdania oznajmującego w języku niemieckim, jego strukturę oraz zastosowanie różnych form gramatycznych, takich jak czasowniki modalne, czasy przeszłe czy tryby warunkowy i rozkazujący. Zapoznasz się także z mową zależną oraz znajdziesz przykłady i ćwiczenia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i opanować te zagadnienia.

Podstawy zdania oznajmującego w języku niemieckim

Zdanie oznajmujące to podstawowy rodzaj zdania, który służy do przekazywania informacji, wyrażania myśli, uczuć czy opinii. W języku niemieckim, podobnie jak w języku polskim, zdania oznajmujące mają swoje specyficzne reguły gramatyczne i strukturalne. W niniejszym artykule omówimy podstawy tworzenia zdań oznajmujących w języku niemieckim, wraz z przykładami i ćwiczeniami.

Podstawowe elementy zdania oznajmującego w języku niemieckim to podmiot (Subjekt), orzeczenie (Prädikat) oraz dopełnienie (Objekt). Podmiot to osoba, rzecz lub pojęcie, o którym mówimy, orzeczenie to czasownik opisujący czynność, stan lub zdarzenie, a dopełnienie to dodatkowe informacje na temat podmiotu lub orzeczenia. Warto zwrócić uwagę na to, że w języku niemieckim istnieje odmienna kolejność słów w zdaniu, która różni się od polskiej.

Struktura zdania oznajmującego w niemieckim

W języku niemieckim istnieje kilka podstawowych zasad dotyczących struktury zdania oznajmującego. Przede wszystkim, czasownik (Verb) zawsze zajmuje drugą pozycję w zdaniu, niezależnie od tego, czy zdanie zaczyna się od podmiotu, czy od innych elementów. Jeśli zdanie zaczyna się od innych elementów niż podmiot, to podmiot znajduje się zaraz po czasowniku. Przykład:

 • Ich gehe heute ins Kino. (Ja idę dzisiaj do kina.)
 • Heute gehe ich ins Kino. (Dzisiaj idę do kina.)

W przypadku zdań złożonych z dwoma lub więcej czasownikami, czasownik główny (Hauptverb) znajduje się na końcu zdania, a czasownik pomocniczy (Hilfsverb) lub czasownik modalny (Modalverb) zajmuje drugą pozycję. Przykład:

 • Ich habe gestern einen Film gesehen. (Wczoraj obejrzałem film.)
 • Ich kann heute Abend nicht kommen. (Dzisiaj wieczorem nie mogę przyjść.)

Warto również pamiętać o przypadkach (Kasus) oraz rodzajnikach (Artikel), które odgrywają ważną rolę w zdaniach oznajmujących w języku niemieckim. Przypadki decydują o formie rzeczowników, przymiotników i zaimków, a rodzajniki towarzyszą rzeczownikom i informują o ich rodzaju (męskim, żeńskim czy nijakim).

Czasowniki modalne w zdaniach oznajmujących

Czasowniki modalne są nieodłącznym elementem języka niemieckiego i pełnią ważną rolę w zdaniach oznajmujących. W języku niemieckim występuje sześć czasowników modalnych: müssen (musieć), können (móc, umieć), wollen (chcieć), sollen (powinien), dürfen (mieć pozwolenie) oraz mögen (lubić). Czasowniki te wyrażają możliwość, konieczność, pragnienie, obowiązek, pozwolenie czy też upodobanie. W zdaniach oznajmujących czasowniki modalne występują zazwyczaj w parze z innym czasownikiem, który jest w formie bezokolicznika.

 • Ich muss heute arbeiten. (Muszę dzisiaj pracować.)
 • Er kann gut schwimmen. (On dobrze pływa.)
 • Wir wollen ins Kino gehen. (Chcemy iść do kina.)
 • Sie soll mehr lernen. (Ona powinna więcej się uczyć.)
 • Ich darf das nicht machen. (Nie wolno mi tego robić.)
 • Er mag keine Schokolade. (On nie lubi czekolady.)

Warto zwrócić uwagę na to, że w zdaniach oznajmujących z czasownikami modalnymi, czasownik modalny odmienia się według osoby i liczby, natomiast drugi czasownik (w bezokoliczniku) znajduje się na końcu zdania. W czasie przeszłym czasowniki modalne tworzą czas przeszły z pomocą czasownika haben oraz bezokolicznika czasownika modalnego.

 • Ich musste gestern arbeiten. (Musiałem wczoraj pracować.)
 • Er konnte nicht kommen. (On nie mógł przyjść.)
 • Wir wollten ins Kino gehen, aber es war zu spät. (Chcieliśmy iść do kina, ale było za późno.)

Zastosowanie czasów przeszłych w zdaniach oznajmujących

W języku niemieckim występują dwa główne czasy przeszłe: czas przeszły prosty (Präteritum) oraz czas przeszły dokonany (Perfekt). Czas przeszły prosty jest używany głównie w języku literackim, natomiast czas przeszły dokonany jest bardziej popularny w mowie potocznej. Oba czasy mają swoje zastosowanie w zdaniach oznajmujących, aby opowiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości.

Czas przeszły prosty tworzy się przez dodanie odpowiednich końcówek do tematu czasownika. W przypadku czasowników regularnych końcówki te są takie same dla wszystkich czasowników, natomiast czasowniki nieregularne mają swoje własne końcówki. Przykłady zdaniach oznajmujących w czasie przeszłym prostym:

 • Ich arbeitete gestern. (Pracowałem wczoraj.)
 • Er spielte Fußball. (On grał w piłkę nożną.)
 • Wir gingen ins Kino. (Poszliśmy do kina.)

Czas przeszły dokonany tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein (w zależności od czasownika głównego) oraz formy przeszłej czasownika głównego (Partizip II). Przykłady zdaniach oznajmujących w czasie przeszłym dokonanym:

 • Ich habe gestern gearbeitet. (Pracowałem wczoraj.)
 • Er hat Fußball gespielt. (On grał w piłkę nożną.)
 • Wir sind ins Kino gegangen. (Poszliśmy do kina.)

Zdania oznajmujące z użyciem trybu warunkowego

Tryb warunkowy w języku niemieckim jest używany do wyrażania hipotetycznych lub nierealnych sytuacji. W zdaniach oznajmujących, tryb warunkowy jest używany, gdy chcemy wyrazić coś, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości, ale jest mało prawdopodobne lub nierealne. Tryb warunkowy w języku niemieckim jest tworzony przez dodanie odpowiedniego czasownika modalnego (z.B. „würde”) do bezokolicznika czasownika głównego.

Przykłady zdania oznajmującego z użyciem trybu warunkowego:

 • Wenn ich viel Geld hätte, würde ich um die Welt reisen. (Gdybym miał dużo pieniędzy, podróżowałbym dookoła świata.)
 • Wenn es nicht regnen würde, könnten wir einen Spaziergang machen. (Gdyby nie padało, moglibyśmy iść na spacer.)

W zdaniach oznajmujących z użyciem trybu warunkowego, czasownik modalny „würde” jest zawsze używany wraz z bezokolicznikiem czasownika głównego. Bezokolicznik czasownika głównego jest zawsze na końcu zdania. W zdaniach oznajmujących z użyciem trybu warunkowego, czasownik modalny „würde” jest odmieniany w zależności od osoby i liczby podmiotu.

Zdania oznajmujące z użyciem trybu rozkazującego

Tryb rozkazujący w języku niemieckim jest używany do wydawania poleceń, nakazów lub rad. W zdaniach oznajmujących, tryb rozkazujący jest używany, gdy chcemy wyrazić naszą wolę lub oczekiwania wobec innych osób. Tryb rozkazujący w języku niemieckim jest tworzony przez użycie bezokolicznika czasownika głównego bez dodatkowych słów.

Przykłady zdania oznajmującego z użyciem trybu rozkazującego:

 • Geh nach Hause! (Idź do domu!)
 • Komm bitte sofort! (Proszę przyjdź natychmiast!)

W zdaniach oznajmujących z użyciem trybu rozkazującego, czasownik główny jest zawsze używany w bezokoliczniku. Bezokolicznik czasownika głównego jest zawsze na początku zdania. W zdaniach oznajmujących z użyciem trybu rozkazującego, czasownik główny jest nieodmieniany i nie ma dodatkowych słów takich jak „bitte” (proszę) lub „danke” (dziękuję).

Zdania oznajmujące w mowie zależnej

Mowa zależna to sposób przekazywania informacji, który pozwala na przedstawienie wypowiedzi innej osoby bez bezpośredniego cytowania jej słów. W języku niemieckim zdania oznajmujące w mowie zależnej mają swoją specyficzną strukturę, która różni się od struktury zdań w mowie niezależnej. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Podmiot – w mowie zależnej podmiot zdania może być wyrażony za pomocą zaimka osobowego lub rzeczownika w dopełniaczu. Przykład: „Er sagt, dass er müde ist” (On mówi, że jest zmęczony) lub „Er sagt, dass seine Mutter müde ist” (On mówi, że jego matka jest zmęczona).
 • Spójnik – w mowie zależnej często używany jest spójnik „dass” (że), który wprowadza zdanie podrzędne. Przykład: „Sie glaubt, dass es morgen regnen wird” (Ona wierzy, że jutro będzie padać deszcz).
 • Kolejność słów – w zdaniach oznajmujących w mowie zależnej czasownik zwykle znajduje się na końcu zdania. Przykład: „Er denkt, dass sie spazieren gehen wollen” (On myśli, że oni chcą iść na spacer).
 • Konstrukcje z czasownikami modalnymi – w mowie zależnej czasowniki modalne występują zwykle w formie przeszłej. Przykład: „Er meinte, dass sie kommen könnten” (On sądził, że oni mogliby przyjść).

Warto również pamiętać, że w mowie zależnej czas przeszły może być przekształcony na czas przeszły dokonany, a czas teraźniejszy na czas przeszły. Przykład: „Er sagte, dass er ins Kino gegangen ist” (On powiedział, że poszedł do kina) lub „Er sagte, dass er ins Kino gehen wollte” (On powiedział, że chciał pójść do kina).

Przykłady i ćwiczenia z zdaniami oznajmującymi

Ćwiczenia z zdaniami oznajmującymi są doskonałym sposobem na utrwalenie wiedzy na temat struktury i zastosowania tego typu zdań w języku niemieckim. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zadań, które można wykorzystać do nauki:

 1. Przekształć zdania oznajmujące w mowę zależną. Przykład: „Er sagt: 'Ich bin müde'” → „Er sagt, dass er müde ist”.
 2. Uzupełnij zdania oznajmujące odpowiednimi czasownikami modalnymi. Przykład: „Er ___ ins Kino gehen” → „Er möchte ins Kino gehen”.
 3. Przetłumacz zdania oznajmujące z języka polskiego na język niemiecki, zwracając uwagę na strukturę zdania. Przykład: „Ona czyta książkę” → „Sie liest ein Buch”.
 4. Stwórz zdania oznajmujące z użyciem trybu warunkowego. Przykład: „Wenn es regnet, ___ ich zu Hause bleiben” → „Wenn es regnet, würde ich zu Hause bleiben”.
 5. Przetłumacz zdania oznajmujące z użyciem trybu rozkazującego. Przykład: „Proszę, otwórz okno” → „Bitte, öffne das Fenster”.

Regularne wykonywanie ćwiczeń ze zdaniami oznajmującymi pozwoli na lepsze zrozumienie struktury i zastosowania tego typu zdań w języku niemieckim. Ważne jest również, aby uczyć się z różnych źródeł, takich jak podręczniki, kursy online czy lekcje z nauczycielem, aby uzyskać pełniejszy obraz języka i jego zasad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również