Spójniki niemieckie – lista i przykłady użycia

W niniejszym artykule przybliżymy temat spójników w języku niemieckim. Omówimy ich definicję, funkcje oraz podział na grupy. Przedstawimy listy spójników koordynujących, podrzędnych i dwuczłonowych wraz z przykładami. Zwrócimy uwagę na częste błędy popełniane przez Polaków oraz zaproponujemy praktyczne ćwiczenia. Na koniec przeanalizujemy zastosowanie spójników niemieckich w mowie i piśmie.

Definicja i funkcja spójników w języku niemieckim

Spójniki (niem. Konjunktionen) to jedna z części mowy, które pełnią kluczową rolę w budowaniu zdań i wypowiedzi w języku niemieckim. Ich głównym zadaniem jest łączenie wyrazów, fraz, a także całych zdań w logiczną i gramatycznie poprawną całość. Dzięki spójnikom możliwe jest tworzenie złożonych konstrukcji językowych, które odzwierciedlają różnorodność myśli i idei.

W języku niemieckim spójniki pełnią różne funkcje, takie jak wyrażanie przyczyny, skutku, celu, warunku, przeciwności czy też czasu. Użycie odpowiedniego spójnika pozwala na precyzyjne przekazanie znaczenia i intencji mówiącego lub piszącego. Warto zatem zwrócić uwagę na naukę spójników niemieckich, gdyż stanowią one istotny element komunikacji w tym języku.

Podział spójników niemieckich na grupy

Ze względu na sposób łączenia zdań oraz funkcje, jakie pełnią, spójniki niemieckie można podzielić na trzy główne grupy: spójniki koordynujące, spójniki podrzędne oraz spójniki dwuczłonowe. Każda z tych grup charakteryzuje się specyficznymi cechami i zastosowaniami, które warto poznać, aby poprawnie używać spójników w języku niemieckim.

 • Spójniki koordynujące (niem. koordinierende Konjunktionen) łączą ze sobą równorzędne części wypowiedzi, czyli takie, które mają tę samą funkcję gramatyczną i mogą występować niezależnie od siebie. Przykładami spójników koordynujących są: und (i), oder (lub), aber (ale), sondern (lecz), denn (bo).
 • Spójniki podrzędne (niem. unterordnende Konjunktionen) wprowadzają zdania podrzędne, które zazwyczaj pełnią funkcję dopełnień w zdaniu nadrzędnym. Spójniki podrzędne wpływają na szyk zdania, powodując przesunięcie czasownika na koniec zdania podrzędnego. Przykłady spójników podrzędnych to: weil (ponieważ), dass (że), obwohl (chociaż), wenn (jeśli), ob (czy).
 • Spójniki dwuczłonowe (niem. zweiteilige Konjunktionen) składają się z dwóch części, które łączą ze sobą dwa zdania lub frazy. W języku niemieckim występuje kilka spójników dwuczłonowych, takich jak: entweder… oder (albo… albo), sowohl… als auch (zarówno… jak też), weder… noch (ani… ani), je… desto (im… tym).

Spójniki koordynujące w języku niemieckim – lista i przykłady

Spójniki koordynujące w języku niemieckim pełnią funkcję łączenia równorzędnych części zdania, takich jak zdania podrzędne, frazy czy pojedyncze wyrazy. W przeciwieństwie do spójników podrzędnych, spójniki koordynujące nie wpływają na szyk zdania. Oto lista najważniejszych spójników koordynujących w języku niemieckim:

 • und (i)
 • oder (lub)
 • aber (ale)
 • sondern (lecz)
 • denn (bo, ponieważ)

Przykłady użycia spójników koordynujących w zdaniach:

 • Ich habe einen Hund und eine Katze. (Mam psa i kota.)
 • Willst du Tee oder Kaffee? (Chcesz herbaty czy kawy?)
 • Ich wollte ins Kino gehen, aber ich hatte keine Zeit. (Chciałem iść do kina, ale nie miałem czasu.)
 • Er hat nicht geschlafen, sondern gearbeitet. (On nie spał, lecz pracował.)
 • Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. (Nie mogę przyjść, ponieważ jestem chory.)

Spójniki podrzędne w języku niemieckim – lista i przykłady

Spójniki podrzędne w języku niemieckim łączą zdania podrzędne z nadrzędnymi, wprowadzając różne relacje logiczne, takie jak przyczyna, cel, warunek czy czas. W przeciwieństwie do spójników koordynujących, spójniki podrzędne wpływają na szyk zdania, powodując przesunięcie czasownika na koniec zdania podrzędnego. Oto lista najważniejszych spójników podrzędnych w języku niemieckim:

 • weil (ponieważ)
 • dass (że)
 • wenn (jeśli, kiedy)
 • ob (czy)
 • obwohl (chociaż)
 • als (kiedy, gdy)
 • nachdem (po tym jak)
 • bevor (zanim)

Przykłady użycia spójników podrzędnych w zdaniach:

 • Ich bin müde, weil ich wenig geschlafen habe. (Jestem zmęczony, ponieważ mało spałem.)
 • Ich denke, dass er recht hat. (Myślę, że on ma rację.)
 • Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. (Jeśli pada deszcz, zostaję w domu.)
 • Ich weiß nicht, ob er kommt. (Nie wiem, czy on przyjdzie.)
 • Er ist glücklich, obwohl er wenig Geld hat. (On jest szczęśliwy, chociaż mało zarabia.)
 • Als ich ein Kind war, hatte ich einen Hund. (Kiedy byłem dzieckiem, miałem psa.)
 • Nachdem ich gegessen habe, gehe ich spazieren. (Po tym jak zjem, idę na spacer.)
 • Ich rufe dich an, bevor ich komme. (Zadzwonię do ciebie, zanim przyjdę.)

Spójniki dwuczłonowe w języku niemieckim – lista i przykłady

Spójniki dwuczłonowe w języku niemieckim są używane do łączenia dwóch części zdania lub dwóch zdań. Są to spójniki, które składają się z dwóch wyrazów, które muszą występować razem. Przykładem takiego spójnika jest „entweder…oder” (albo…albo), który łączy dwie alternatywy. Innym przykładem jest „sowohl…als auch” (zarówno…jak i), który wskazuje na jednoczesne występowanie dwóch elementów. Spójniki dwuczłonowe są ważnym elementem w konstrukcji zdania i umożliwiają precyzyjne wyrażanie relacji między różnymi częściami zdania.

Przykłady spójników dwuczłonowych w języku niemieckim:

 • entweder…oder – albo…albo
 • sowohl…als auch – zarówno…jak i
 • weder…noch – ani…ani
 • je…desto – im…tym
 • mal…mal – raz…raz

Częste błędy w użyciu spójników niemieckich przez Polaków

Podczas nauki języka niemieckiego, Polacy często popełniają błędy w użyciu spójników. Jednym z najczęstszych błędów jest nieprawidłowe użycie spójnika „aber” (ale). Polacy często używają go w kontekstach, w których powinien być użyty spójnik „sondern” (lecz). Innym częstym błędem jest nieprawidłowe użycie spójnika „weil” (ponieważ). Polacy często używają go w kontekstach, w których powinien być użyty spójnik „obwohl” (chociaż).

Ważne jest, aby zapoznać się z różnymi spójnikami i ich właściwym użyciem, aby uniknąć błędów. Warto również korzystać z materiałów edukacyjnych, takich jak podręczniki, ćwiczenia i lekcje online, które pomogą w zrozumieniu i opanowaniu poprawnego użycia spójników w języku niemieckim.

Praktyczne ćwiczenia z użyciem spójników niemieckich

Ćwiczenia z użyciem spójników niemieckich są niezbędne, aby opanować ich poprawne stosowanie w mowie i piśmie. Poniżej przedstawiamy dwa rodzaje ćwiczeń, które pomogą w praktycznym zastosowaniu spójników w języku niemieckim.

Ćwiczenie 1: Uzupełnianie luk spójnikami

W tym ćwiczeniu należy uzupełnić luki w zdaniach odpowiednimi spójnikami. Przykład:

 • Ich gehe ins Kino, _______ ich einen Film sehen möchte. (weil)
 • Ich gehe ins Kino, weil ich einen Film sehen möchte.

Ćwiczenie 2: Łączenie zdań za pomocą spójników

W tym ćwiczeniu należy połączyć dwa zdania za pomocą odpowiedniego spójnika. Przykład:

 • Es regnet. Wir bleiben zu Hause. (denn)
 • Es regnet, denn wir bleiben zu Hause.

Zastosowanie spójników niemieckich w mowie i piśmie – analiza przykładów

Analiza przykładów zastosowania spójników niemieckich w mowie i piśmie pozwala na lepsze zrozumienie ich funkcji oraz poprawne stosowanie w praktyce. Poniżej przedstawiamy analizę dwóch przykładów z użyciem spójników koordynujących i podrzędnych.

Przykład 1: Spójniki koordynujące

Zdanie: „Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit.”

W powyższym zdaniu użyto spójnika koordynującego „aber”, który łączy dwa zdania o równorzędnej strukturze gramatycznej. Spójnik „aber” wprowadza przeciwstawienie między tym, co wyrażone jest w pierwszym zdaniu (chęć pójścia do kina), a tym, co wyrażone jest w drugim zdaniu (brak czasu).

Przykład 2: Spójniki podrzędne

Zdanie: „Ich gehe ins Kino, weil ich einen Film sehen möchte.”

W powyższym zdaniu użyto spójnika podrzędnego „weil”, który wprowadza zdanie podrzędne uzasadniające pójście do kina. Spójnik „weil” wprowadza przyczynę lub powód, dla którego osoba mówiąca chce pójść do kina (chęć obejrzenia filmu). W zdaniach z użyciem spójników podrzędnych, zdanie podrzędne zwykle występuje po zdaniu nadrzędnym, a czasownik w zdaniu podrzędnym przesuwa się na koniec zdania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również