Czasowniki zwrotne w języku niemiecki

Czasowniki zwrotne to istotny element gramatyki języka niemieckiego, który może sprawić trudności dla uczących się. W tym artykule przyjrzymy się definicji, charakterystyce oraz zastosowaniu czasowników zwrotnych, omówimy różnice między nimi a czasownikami niezwrotnymi oraz zaprezentujemy praktyczne ćwiczenia i strategie nauki.

Definicja i charakterystyka czasowników zwrotnych w języku niemieckim

Czasowniki zwrotne to takie czasowniki, które w języku niemieckim występują z tzw. zaimek zwrotny (niem. Reflexivpronomen). Zaimek ten odnosi się zawsze do podmiotu zdania i wskazuje, że czynność wyrażona przez czasownik dotyczy tego samego podmiotu. Innymi słowy, podmiot zdania wykonuje czynność na sobie lub dla siebie. W języku niemieckim zaimek zwrotny występuje w formie „sich” dla wszystkich osób liczby mnogiej oraz dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, natomiast dla pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej przyjmuje formę „mich” i „dich” odpowiednio.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie czasowniki niemieckie mają swoje odpowiedniki zwrotne. Czasowniki zwrotne są specyficznym rodzajem czasowników, które mają swoje własne znaczenie i użycie. Przykłady czasowników zwrotnych to: sich freuen (cieszyć się), sich erholen (odpoczywać), sich treffen (spotykać się) czy sich beeilen (śpieszyć się). W przypadku tych czasowników zaimek zwrotny jest niezbędny, aby wyrazić pełne znaczenie czynności.

Różnice między czasownikami zwrotnymi a niezwrotnymi

Podstawowa różnica między czasownikami zwrotnymi a niezwrotnymi polega na obecności zaimka zwrotnego w przypadku czasowników zwrotnych. Warto jednak zauważyć, że niektóre czasowniki mogą występować zarówno w formie zwrotnej, jak i niezwrotnej, ale z różnym znaczeniem. Przykładem takiego czasownika jest „waschen” (myć). W formie niezwrotnej oznacza on „myć coś”, np. „Ich wasche das Auto” (Myję samochód), natomiast w formie zwrotnej „sich waschen” oznacza „myć się”, np. „Ich wasche mich” (Myję się).

Inna różnica między czasownikami zwrotnymi a niezwrotnymi dotyczy konstrukcji zdania. W przypadku czasowników zwrotnych zaimek zwrotny zajmuje miejsce dopełnienia, co może wpłynąć na szyk zdania, zwłaszcza w przypadku zdań złożonych. Ponadto, czasowniki zwrotne często wymagają użycia innego przypadka niż czasowniki niezwrotne. Przykładem może być czasownik „sich erinnern” (przypominać sobie), który wymaga użycia przypadka dopełniaczowego, podczas gdy czasownik „erinnern” (przypominać) występuje z przypadkiem biernikowym.

Konstrukcja zdań z użyciem czasowników zwrotnych

W języku niemieckim, czasowniki zwrotne są używane w celu wyrażenia czynności, która jest wykonywana przez podmiot na samym sobie. W związku z tym, konstrukcja zdań z użyciem czasowników zwrotnych różni się nieco od zdań z czasownikami niezwrotnymi. Aby poprawnie zbudować zdanie z czasownikiem zwrotnym, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • Użycie zwrotu „sich” przed czasownikiem: W przypadku czasowników zwrotnych, przed czasownikiem dodaje się zwrot „sich”, który odmienia się zgodnie z przypadkiem i liczbą. Na przykład: „Ich wasche mich” (Myję się), „Du wäschst dich” (Myjesz się), „Er wäscht sich” (On się myje).
 • Zgodność z przypadkiem: Czasowniki zwrotne wymagają użycia odpowiedniego przypadka. Większość czasowników zwrotnych wymaga przypadka dopełniaczowego (Akkusativ), ale niektóre z nich wymagają również przypadka biernika (Dativ). Na przykład: „Ich freue mich auf das Wochenende” (Cieszę się na weekend) – Akkusativ, „Ich helfe mir selbst” (Pomagam sobie) – Dativ.
 • Kolejność słów w zdaniu: W zdaniach z czasownikami zwrotnymi, zwrot „sich” zwykle występuje bezpośrednio po czasowniku. Na przykład: „Er hat sich die Haare geschnitten” (On obciął sobie włosy). W przypadku zdań podrzędnych, „sich” może występować przed czasownikiem, na przykład: „Ich weiß, dass er sich die Haare geschnitten hat” (Wiem, że on obciął sobie włosy).

Przykłady najczęściej używanych czasowników zwrotnych

Czasowniki zwrotne są powszechnie używane w języku niemieckim, zarówno w mowie potocznej, jak i formalnej. Oto kilka najczęściej używanych czasowników zwrotnych wraz z ich tłumaczeniem i przykładami zdań:

 • sich anziehen (ubierać się) – „Er zieht sich schnell an” (On szybko się ubiera).
 • sich ausruhen (odpoczywać) – „Sie ruht sich nach der Arbeit aus” (Ona odpoczywa po pracy).
 • sich beeilen (śpieszyć się) – „Wir müssen uns beeilen, um den Zug zu erwischen” (Musimy się spieszyć, żeby zdążyć na pociąg).
 • sich beschweren (skarżyć się, narzekać) – „Er beschwert sich immer über das Wetter” (On zawsze narzeka na pogodę).
 • sich erholen (odzyskiwać siły, regenerować się) – „Ich erhole mich am Wochenende” (Odzyskuję siły w weekend).
 • sich freuen (cieszyć się) – „Wir freuen uns auf den Urlaub” (Cieszymy się na urlop).
 • sich treffen (spotykać się) – „Sie treffen sich jeden Freitag” (Spotykają się w każdy piątek).
 • sich unterhalten (rozmawiać, gawędzić) – „Wir unterhalten uns über das Buch” (Rozmawiamy o książce).

Warto zaznaczyć, że niektóre czasowniki mogą występować zarówno w formie zwrotnej, jak i niezwrotnej, ale zmienia się wtedy ich znaczenie. Na przykład:

 • setzen (stawiać, kłaść) – „Er setzt das Glas auf den Tisch” (On stawia szklankę na stole).
 • sich setzen (siadać) – „Er setzt sich auf den Stuhl” (On siada na krześle).

Zastosowanie czasowników zwrotnych w mowie potocznej i formalnej

W języku niemieckim czasowniki zwrotne są powszechnie używane zarówno w mowie potocznej, jak i formalnej. Ich zastosowanie może różnić się w zależności od kontekstu i sytuacji komunikacyjnej. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • W mowie potocznej: Czasowniki zwrotne są często używane w codziennych rozmowach, szczególnie w sytuacjach, w których mówimy o czynnościach wykonywanych na sobie samym. Na przykład: „Ich ziehe mich an” (Ubieram się), „Ich wasche mir die Hände” (Myję sobie ręce). Czasowniki zwrotne są również używane do wyrażania emocji i stanów psychicznych, na przykład: „Ich freue mich auf das Wochenende” (Cieszę się na weekend).
 • W mowie formalnej: Czasowniki zwrotne są również stosowane w mowie formalnej, szczególnie w kontekstach związanych z opisem czynności wykonywanych na sobie samym. Na przykład: „Der Patient wäscht sich gründlich” (Pacjent dokładnie się myje), „Die Teilnehmer bereiten sich auf die Präsentation vor” (Uczestnicy przygotowują się do prezentacji). Czasowniki zwrotne są również używane w formalnych tekstach pisanych, takich jak artykuły naukowe czy raporty.

Czasowniki zwrotne a tryby i czasy gramatyczne

Czasowniki zwrotne w języku niemieckim mogą być używane we wszystkich trybach i czasach gramatycznych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 • Tryb rozkazujący: Czasowniki zwrotne mogą być używane w trybie rozkazującym, aby wyrazić polecenie lub prośbę skierowaną do samego siebie lub do innej osoby. Na przykład: „Wasch dich!” (Umyj się!), „Setz dich hin!” (Usiądź!).
 • Tryb przypuszczający: Czasowniki zwrotne mogą być również używane w trybie przypuszczającym, aby wyrazić domysł lub przypuszczenie. Na przykład: „Er hat sich vielleicht verlaufen” (Może się zgubił), „Sie haben sich bestimmt geirrt” (Na pewno się pomyliłeś).
 • Czasy przeszłe: Czasowniki zwrotne mogą być używane we wszystkich czasach przeszłych, takich jak Präteritum (czas przeszły prosty) i Perfekt (czas przeszły dokonany). Na przykład: „Ich habe mich gestern ausgeruht” (Wczoraj odpocząłem), „Er wusch sich die Hände” (On umył sobie ręce).
 • Czasy teraźniejsze: Czasowniki zwrotne mogą być również używane we wszystkich czasach teraźniejszych, takich jak Präsens (czas teraźniejszy prosty) i Futur (czas przyszły). Na przykład: „Ich wasche mich jeden Morgen” (Myję się każdego ranka), „Wir werden uns morgen treffen” (Spotkamy się jutro).

Ważne jest, aby pamiętać, że konstrukcja z czasownikiem zwrotnym może różnić się w zależności od trybu i czasu gramatycznego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zaimki zwrotne i odmianę czasownika w zależności od osoby i liczby.

Częste błędy i pułapki związane z użyciem czasowników zwrotnych

Podczas nauki języka niemieckiego, uczący się często napotykają na trudności związane z użyciem czasowników zwrotnych. Oto kilka najczęstszych błędów i pułapek, na które warto zwrócić uwagę:

 • Niepoprawne łączenie czasownika z odpowiednim zaimkiem zwrotnym – W języku niemieckim zaimki zwrotne zmieniają się w zależności od przypadka i osoby. Ważne jest, aby dobrze opanować deklinację zaimków zwrotnych, aby uniknąć błędów.
 • Mylenie czasowników zwrotnych z niezwrotnymi – Niektóre czasowniki mają różne znaczenia w formie zwrotnej i niezwrotnej, np. „sich erinnern” (przypominać sobie) i „erinnern” (przypominać komuś). Warto zwrócić uwagę na kontekst zdania, aby wybrać właściwą formę czasownika.
 • Błędy związane z szykiem zdania – W zdaniach z czasownikami zwrotnymi zaimki zwrotne zwykle występują przed czasownikiem, ale w przypadku zdania podrzędnego szyk może się zmieniać. Należy pamiętać o właściwym ułożeniu elementów zdania.
 • Niepoprawne stosowanie czasowników zwrotnych w trybach i czasach gramatycznych – Czasowniki zwrotne odmieniają się tak samo jak czasowniki niezwrotne, ale warto zwrócić uwagę na to, jak wpływają na zdanie inne elementy, takie jak zaimki czy przysłówki.

Unikanie tych pułapek może znacznie ułatwić naukę czasowników zwrotnych i poprawić ogólną kompetencję językową w języku niemieckim.

Praktyczne ćwiczenia i strategie nauki czasowników zwrotnych

Ćwiczenie i praktyka są kluczowe dla opanowania czasowników zwrotnych w języku niemieckim. Oto kilka praktycznych ćwiczeń i strategii, które mogą pomóc w nauce:

 • Tworzenie listy najczęściej używanych czasowników zwrotnych – Sporządzenie listy czasowników zwrotnych, które są najbardziej użyteczne w codziennej komunikacji, może pomóc w skoncentrowaniu się na najważniejszych słowach. Należy regularnie powtarzać tę listę, aby utrwalić znajomość czasowników.
 • Praktyka tworzenia zdań z czasownikami zwrotnymi – Ćwiczenie tworzenia zdań z użyciem czasowników zwrotnych pozwala na zrozumienie, jak te czasowniki wpływają na strukturę zdania. Można to robić na piśmie lub ustnie, samodzielnie lub z nauczycielem.
 • Ćwiczenie odmiany czasowników zwrotnych – Regularne ćwiczenie odmiany czasowników zwrotnych w różnych czasach i trybach gramatycznych pozwala na lepsze zrozumienie ich funkcjonowania w języku niemieckim.
 • Uczenie się z kontekstu – Czytanie tekstów, słuchanie nagrań czy oglądanie filmów w języku niemieckim może pomóc w zrozumieniu, jak czasowniki zwrotne są używane w praktyce. Warto zwracać uwagę na kontekst, w którym występują, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i użycie.

Stosowanie tych strategii w połączeniu z regularną praktyką może znacznie przyspieszyć proces nauki czasowników zwrotnych w języku niemieckim i pomóc w osiągnięciu biegłości językowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również