Czasy przeszłe w języku niemieckim

W tym artykule przyjrzymy się bliżej czasom przeszłym w języku niemieckim, ich budowie, zastosowaniu oraz różnicom między nimi. Zapoznasz się także z typowymi błędami Polaków przy używaniu tych czasów oraz otrzymasz praktyczne ćwiczenia i słownictwo pomocnicze. Pozwoli Ci to opanować czas przeszły w języku niemieckim na wyższym poziomie.

Podstawowe informacje o czasach przeszłych w języku niemieckim

W języku niemieckim występują trzy główne czasy przeszłe, które pozwalają opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. Są to:

 • Präteritum (czas przeszły prosty)
 • Perfekt (czas przeszły dokonany)
 • Plusquamperfekt (czas zaprzeszły)

Każdy z tych czasów ma swoje specyficzne zastosowanie oraz budowę, które warto poznać, aby poprawnie używać czasów przeszłych w języku niemieckim. Warto również zwrócić uwagę na różnice między nimi oraz na typowe błędy, które Polacy popełniają przy ich użyciu.

1. Czas Präteritum – budowa i zastosowanie

Präteritum, zwany również czasem przeszłym prostym, jest używany głównie w języku literackim, w opowiadaniach, relacjach historycznych oraz w wiadomościach. W mowie potocznej jest rzadziej stosowany, z wyjątkiem niektórych czasowników posiłkowych i modalnych. Budowa czasu Präteritum różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym czy nieregularnym.

W przypadku czasowników regularnych, tworzenie formy Präteritum polega na dodaniu odpowiedniego końcówki do tematu czasownika. Końcówki te są następujące:

 • ich – te
 • du – test
 • er/sie/es – te
 • wir – ten
 • ihr – tet
 • sie/Sie – ten

Przykład: spielen (grać) – ich spielte, du spieltest, er/sie/es spielte, wir spielten, ihr spieltet, sie/Sie spielten.

W przypadku czasowników nieregularnych, formy Präteritum tworzy się poprzez zmianę samogłoski w temacie czasownika oraz dodanie odpowiednich końcówek:

 • ich – (bez końcówki)
 • du – st
 • er/sie/es – (bez końcówki)
 • wir – en
 • ihr – t
 • sie/Sie – en

Przykład: sehen (widzieć) – ich sah, du sahst, er/sie/es sah, wir sahen, ihr saht, sie/Sie sahen.

2. Czas Perfekt – charakterystyka i użycie

Czas Perfekt jest jednym z trzech czasów przeszłych w języku niemieckim i jest najczęściej używany w mowie potocznej. Wyraża czynności, które zakończyły się w przeszłości, ale mają wpływ na teraźniejszość. W języku polskim odpowiada czasowi przeszłemu dokonanemu.

Perfekt tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie teraźniejszym oraz tzw. czasownika przeszłego (Partizip II). Wybór czasownika posiłkowego zależy od rodzaju czasownika głównego:

 • Większość czasowników łączy się z haben (np. ich habe gespielt – grałem).
 • Czasowniki wyrażające zmianę stanu, ruch lub pozostawanie w miejscu łączą się z sein (np. ich bin gekommen – przyszedłem).

Przykłady użycia czasu Perfekt:

 • Ich habe gestern einen Film gesehen – Wczoraj obejrzałem film.
 • Wir sind letzte Woche nach Berlin gefahren – W zeszłym tygodniu pojechaliśmy do Berlina.

3. Czas Plusquamperfekt – struktura i zastosowanie

Czas Plusquamperfekt (czas zaprzeszły) jest używany w języku niemieckim do wyrażenia czynności, która zakończyła się przed inną czynnością przeszłą. W języku polskim odpowiada czasowi przeszłemu niedokonanemu.

Podobnie jak w przypadku czasu Perfekt, do tworzenia czasu Plusquamperfekt potrzebujemy czasownika posiłkowego haben lub sein, ale tym razem w czasie Präteritum oraz czasownika przeszłego (Partizip II). Wybór czasownika posiłkowego zależy od rodzaju czasownika głównego:

 • Większość czasowników łączy się z haben (np. ich hatte gespielt – grałem).
 • Czasowniki wyrażające zmianę stanu, ruch lub pozostawanie w miejscu łączą się z sein (np. ich war gekommen – przyszedłem).

Przykłady użycia czasu Plusquamperfekt:

 • Als ich ankam, hatte er schon das Essen gekocht – Kiedy przyszedłem, on już ugotował jedzenie.
 • Bevor sie nach Hause ging, war sie einkaufen gewesen – Zanim poszła do domu, była na zakupach.

Różnice między czasami przeszłymi w języku niemieckim

W języku niemieckim istnieje kilka czasów przeszłych, które różnią się od siebie zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania. Najważniejsze różnice dotyczą czasów Präteritum, Perfekt i Plusquamperfekt.

Czas Präteritum, znany również jako czas imperfekt, jest używany głównie w piśmie, literaturze i formalnych sytuacjach. Jest to czas regularny, którego formy czasowników są zazwyczaj łatwe do zapamiętania. Czas Präteritum jest stosowany, gdy opisujemy wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone.

Czas Perfekt jest bardziej powszechnie używany w mowie potocznej. Jest to czas złożony, który składa się z czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz formy czasownika w czasie przeszłym. Czas Perfekt jest stosowany, gdy mówimy o wydarzeniach, które mają związek z teraźniejszością lub mają wpływ na teraźniejszość.

Plusquamperfekt, znany również jako czas zaprzeszły, jest używany, gdy mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości. Jest to czas złożony, który składa się z czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” w czasie Präteritum oraz formy czasownika w czasie przeszłym. Plusquamperfekt jest stosowany, gdy chcemy opowiedzieć historię lub przedstawić sekwencję wydarzeń w przeszłości.

Częste błędy przy użyciu czasów przeszłych w języku niemieckim

Polscy uczący się języka niemieckiego często popełniają pewne błędy przy użyciu czasów przeszłych. Jednym z najczęstszych błędów jest mylenie czasów Präteritum i Perfekt. W języku polskim używamy przeważnie czasu Perfekt, dlatego często popełniamy błąd, używając go również w sytuacjach, w których powinniśmy użyć czasu Präteritum. Ważne jest, aby pamiętać, że czas Präteritum jest bardziej formalny i jest stosowany w piśmie oraz w sytuacjach oficjalnych.

Innym częstym błędem jest nieprawidłowe użycie czasowników posiłkowych „haben” i „sein” w czasie Perfekt. W języku niemieckim istnieje grupa czasowników, które wymagają czasownika posiłkowego „sein” zamiast „haben”. Polscy uczący się języka niemieckiego często popełniają błąd, używając nieodpowiedniego czasownika posiłkowego, co prowadzi do nieprawidłowych konstrukcji czasu Perfekt.

Aby uniknąć tych błędów, ważne jest regularne praktykowanie i stosowanie czasów przeszłych w różnych kontekstach. Warto również korzystać z materiałów edukacyjnych, które zawierają przykłady i ćwiczenia z czasami przeszłymi, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie i budowę.

Słownictwo i zwroty pomocnicze przy użyciu czasów przeszłych

W języku niemieckim istnieje wiele słówek i zwrotów pomocniczych, które ułatwiają zrozumienie i stosowanie czasów przeszłych. Poniżej przedstawiamy kilka z nich, które warto znać i umieć stosować.

Przydatne słówka i zwroty:

 • gestern – wczoraj
 • vorgestern – przedwczoraj
 • letzte Woche – w zeszłym tygodniu
 • vor einem Jahr – rok temu
 • als – gdy, kiedy (w przeszłości)
 • schon – już
 • noch – jeszcze
 • nie – nigdy
 • immer – zawsze
 • oft – często
 • manchmal – czasami

Zwroty pomocnicze przy użyciu czasów przeszłych:

 • Ich habe das Buch gelesen. – Przeczytałem książkę. (Perfekt)
 • Er war gestern im Kino. – Wczoraj był w kinie. (Präteritum)
 • Wir hatten schon gegessen, bevor sie ankamen. – Zjedliśmy już, zanim oni przyszli. (Plusquamperfekt)
 • Als ich klein war, wohnte ich in Berlin. – Gdy byłem mały, mieszkałem w Berlinie. (Präteritum)
 • Ich bin oft ins Theater gegangen. – Często chodziłem do teatru. (Perfekt)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również