Przyimki w niemieckim

W języku niemieckim przyimki odgrywają kluczową rolę, wpływając na znaczenie zdań oraz poprawność gramatyczną. W tym artykule omówimy podstawowe zasady użycia przyimków, ich rodzaje oraz zastosowanie w praktyce. Zapoznasz się z przyimkami miejsca, czasu, zależnymi od przypadka, ruchu, zmiany stanu oraz złożonymi. Przedstawimy również często mylone przyimki oraz praktyczne ćwiczenia, które pomogą Ci opanować tę ważną część gramatyki niemieckiej.

Podstawowe zasady użycia przyimków w języku niemieckim

Przyimki w języku niemieckim pełnią kluczową rolę w budowaniu poprawnych struktur gramatycznych. Pozwalają one na wyrażanie relacji między elementami zdania, takimi jak czas, miejsce, kierunek czy przyczyna. Opanowanie zasad użycia przyimków jest niezbędne do swobodnej komunikacji w języku niemieckim. Warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad dotyczących użycia przyimków:

 • Przyimki zawsze rządzą określonym przypadkiem – w języku niemieckim przyimki mogą rządzić przypadkiem akuzatywnym, datywnym lub genetywnym. Należy nauczyć się, jakiego przypadka wymaga dany przyimek, aby poprawnie odmieniać rzeczowniki i zaimki.
 • Przyimki mogą łączyć się z innymi słowami – w języku niemieckim występują tzw. złożone przyimki, które powstają przez połączenie przyimka z innym słowem, np. rzeczownikiem, czasownikiem lub innym przyimkiem. Złożone przyimki również rządzą określonym przypadkiem.
 • Przyimki mogą wpływać na znaczenie czasowników – w języku niemieckim wiele czasowników łączy się z określonymi przyimkami, które wpływają na ich znaczenie. Należy nauczyć się tych połączeń, aby poprawnie używać czasowników z przyimkami.

Przyimki miejsca i kierunku w języku niemieckim

Przyimki miejsca i kierunku w języku niemieckim służą do określania położenia lub kierunku ruchu w przestrzeni. W zależności od kontekstu, mogą one rządzić przypadkiem akuzatywnym (kiedy mówimy o kierunku) lub datywnym (kiedy mówimy o miejscu). Oto kilka najważniejszych przyimków miejsca i kierunku w języku niemieckim:

 • an – „przy”, „na”, „o” (np. an der Wand – na ścianie, an der Tür – przy drzwiach)
 • in – „w”, „do” (np. in der Stadt – w mieście, in die Stadt – do miasta)
 • auf – „na” (np. auf dem Tisch – na stole, auf den Tisch – na stół)
 • über – „nad”, „ponad”, „przez” (np. über der Straße – nad ulicą, über die Straße – przez ulicę)
 • unter – „pod” (np. unter dem Bett – pod łóżkiem, unter das Bett – pod łóżko)
 • neben – „obok” (np. neben dem Haus – obok domu, neben das Haus – obok domu)
 • zwischen – „pomiędzy” (np. zwischen den Stühlen – pomiędzy krzesłami, zwischen die Stühle – pomiędzy krzesła)

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przyimki miejsca i kierunku mogą rządzić zarówno przypadkiem akuzatywnym, jak i datywnym, w zależności od kontekstu. Należy zatem zwracać uwagę na to, czy mówimy o miejscu (datyw) czy kierunku (akuzatyw), aby poprawnie używać tych przyimków.

Przyimki czasu w niemieckim – jak i kiedy ich używać?

Przyimki czasu w języku niemieckim odgrywają kluczową rolę w określaniu relacji czasowych między wydarzeniami. Dzięki nim można wskazać, kiedy coś się zaczęło, trwało lub zakończyło. Oto kilka najważniejszych przyimków czasu w języku niemieckim oraz zasady ich stosowania:

 • an – używane do określania dni tygodnia, np. „an Montag” (w poniedziałek), „an den Wochenenden” (w weekendy)
 • in – stosowane do określania miesięcy, pór roku, lat i wieków, np. „in Januar” (w styczniu), „im Sommer” (w lecie), „in 2020” (w 2020 roku), „im 21. Jahrhundert” (w XXI wieku)
 • um – używane do wskazywania godzin, np. „um 8 Uhr” (o godzinie 8)
 • von…bis – służy do określania przedziału czasowego, np. „von Montag bis Freitag” (od poniedziałku do piątku), „von 9 bis 17 Uhr” (od 9 do 17)
 • seit – wskazuje na czas trwania czynności, np. „seit einer Woche” (od tygodnia), „seit 2010” (od 2010 roku)

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przyimki czasu wymagają użycia określonego przypadka. Na przykład, przyimek „an” łączy się z datywem, podczas gdy „in” może łączyć się zarówno z akuzatywem, jak i datywem, w zależności od kontekstu.

Przyimki zależne od przypadka – akkusativ, dativ, genitiv

W języku niemieckim istnieje wiele przyimków, które zależą od przypadka, czyli łączą się z rzeczownikami w określonym przypadku gramatycznym. W związku z tym, aby poprawnie używać tych przyimków, należy znać zasady odmiany rzeczowników w poszczególnych przypadkach. Oto najważniejsze przyimki zależne od przypadka:

 • Przyimki wymagające akkusativ: przez (durch), bez (ohne), dookoła (um), przeciwko (gegen), dla (für), wzdłuż (entlang)
 • Przyimki wymagające dativ: z (aus), z (mit), od (seit), ku (zu), według (nach), przeciw (wider), dzięki (dank), oprócz (außer), wobec (gegenüber)
 • Przyimki wymagające genitiv: z powodu (wegen), podczas (während), mimo (trotz), zamiast (anstatt), poza (außerhalb), wewnątrz (innerhalb), na rzecz (zugunsten)

Warto również pamiętać o tzw. przyimkach mieszanych, które mogą łączyć się zarówno z akkusativ, jak i dativ, w zależności od tego, czy wyrażają one ruch (akkusativ) czy stan (dativ). Przykłady takich przyimków to: in (w, do), an (przy, na), auf (na), unter (pod), über (nad), vor (przed), hinter (za), neben (obok), zwischen (pomiędzy).

Przyimki ruchu i zmiany stanu w niemieckim

Przyimki ruchu i zmiany stanu są ważnym elementem nauki języka niemieckiego. Są one używane do opisywania, jakie działania wykonujemy w przestrzeni i jakie zmiany zachodzą wokół nas. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów najczęściej używanych przyimków w tej kategorii:

 • in – oznacza „w” lub „do” i jest używane, gdy mówimy o wchodzeniu lub przebywaniu wewnątrz jakiegoś miejsca. Na przykład: „Ich gehe in den Park” (Idę do parku).
 • auf – oznacza „na” i jest używane, gdy mówimy o wchodzeniu lub stawaniu na jakimś obiekcie. Na przykład: „Ich stehe auf dem Berg” (Stoję na górze).
 • an – oznacza „do” lub „przy” i jest używane, gdy mówimy o zbliżaniu się do jakiegoś miejsca lub obiektu. Na przykład: „Ich gehe an den Fluss” (Idę nad rzekę).
 • über – oznacza „nad” lub „ponad” i jest używane, gdy mówimy o przekraczaniu jakiejś przeszkody. Na przykład: „Ich springe über den Zaun” (Skaczę nad płotem).

Przyimki ruchu i zmiany stanu w języku niemieckim mogą być czasami trudne do opanowania, ponieważ ich użycie może się różnić od przyimków w innych językach. Dlatego ważne jest, aby regularnie praktykować i stosować je w różnych kontekstach, aby lepiej je zrozumieć i zapamiętać.

Złożone przyimki w języku niemieckim

Złożone przyimki są kombinacją przyimka i innego słowa, które razem tworzą nowe znaczenie. Są one powszechnie używane w języku niemieckim i mają różne znaczenia w zależności od kontekstu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów złożonych przyimków:

 • außerhalb – oznacza „poza” lub „na zewnątrz” i jest używane, gdy mówimy o czymś znajdującym się poza jakimś miejscem. Na przykład: „Das Auto steht außerhalb des Hauses” (Samochód stoi na zewnątrz domu).
 • innerhalb – oznacza „wewnątrz” i jest używane, gdy mówimy o czymś znajdującym się wewnątrz jakiegoś miejsca. Na przykład: „Die Schlüssel sind innerhalb der Tasche” (Klucze są wewnątrz torby).
 • nebenan – oznacza „obok” i jest używane, gdy mówimy o czymś znajdującym się w pobliżu. Na przykład: „Der Supermarkt ist nebenan” (Sklep spożywczy jest obok).
 • entlang – oznacza „wzdłuż” i jest używane, gdy mówimy o poruszaniu się wzdłuż jakiegoś obiektu. Na przykład: „Wir gehen entlang des Flusses” (Idziemy wzdłuż rzeki).

Złożone przyimki w języku niemieckim mogą być trudne do zapamiętania, ponieważ ich znaczenie nie zawsze jest oczywiste. Dlatego warto regularnie praktykować ich użycie i stosować je w różnych kontekstach, aby lepiej je zrozumieć i zapamiętać.

Często mylone przyimki w języku niemieckim

W języku niemieckim istnieje wiele przyimków, które mogą sprawiać trudności uczącym się, zwłaszcza jeśli mają one podobne znaczenie lub brzmią podobnie. Oto kilka często mylonych przyimków wraz z wyjaśnieniem ich zastosowania:

 • an i auf: Obie te przyimki mogą oznaczać „na” lub „przy” w języku polskim, ale mają różne zastosowania. „An” używamy, gdy mówimy o czymś, co jest przy jakiejś powierzchni pionowej (np. obraz wiszący na ścianie), podczas gdy „auf” odnosi się do powierzchni poziomych (np. książka leżąca na stole).
 • in i im: „In” to przyimek oznaczający „w” lub „do” (np. in der Stadt – w mieście), natomiast „im” to skrót od „in dem” i używamy go tylko z rzeczownikami rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej (np. im Haus – w domu).
 • seit i seitdem: Oba te przyimki oznaczają „od” w kontekście czasu, ale mają różne zastosowania. „Seit” używamy z określeniem czasu (np. seit einer Woche – od tygodnia), podczas gdy „seitdem” oznacza „od tego czasu” i używamy go z przeszłymi zdarzeniami (np. seitdem ich hier bin – odkąd tu jestem).
 • vor i vorher: „Vor” oznacza „przed” zarówno w kontekście czasu (np. vor einer Stunde – przed godziną), jak i miejsca (np. vor dem Haus – przed domem). „Vorher” natomiast oznacza „przedtem” i odnosi się do wcześniejszych zdarzeń (np. vorher habe ich das nicht gewusst – przedtem tego nie wiedziałem).

Ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst, w jakim używane są przyimki, oraz na to, z jakimi przypadkami się łączą. Ćwiczenie i praktyka pomogą opanować różnice między nimi.

Praktyczne ćwiczenia z użyciem przyimków w niemieckim

Ćwiczenia z użyciem przyimków są niezbędne, aby opanować ich poprawne stosowanie w języku niemieckim. Oto kilka propozycji ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie lub z nauczycielem:

 • Wypełnianie luk: Przygotuj lub znajdź tekst z usuniętymi przyimkami, a następnie spróbuj wypełnić luki odpowiednimi przyimkami. To ćwiczenie pomoże zrozumieć, jakie przyimki pasują do konkretnych kontekstów i przypadków.
 • Tworzenie zdań z przyimkami: Wybierz kilka przyimków, a następnie spróbuj stworzyć zdania, w których je użyjesz. To ćwiczenie pomoże utrwalić znaczenie i zastosowanie poszczególnych przyimków.
 • Przetłumacz zdania z polskiego na niemiecki: Przetłumacz kilka zdań z języka polskiego na niemiecki, zwracając szczególną uwagę na przyimki. To ćwiczenie pomoże zrozumieć, jakie przyimki odpowiadają polskim odpowiednikom i jak je stosować w niemieckich zdaniach.
 • Ćwiczenia z podręcznika: Wiele podręczników do nauki języka niemieckiego zawiera ćwiczenia związane z przyimkami. Wykonuj je regularnie, aby utrwalić swoją wiedzę na ten temat.

Pamiętaj, że kluczem do opanowania przyimków w języku niemieckim jest praktyka. Im więcej ćwiczysz, tym łatwiej będzie Ci stosować je poprawnie w mowie i piśmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również