Przypadki niemieckie – jak je zrozumieć?

W artykule omówione zostaną przypadki w języku niemieckim, które pełnią kluczową rolę w konstrukcji poprawnych zdań. Poznasz zastosowanie mianownika, biernika, celownika oraz dopełniacza, a także dowiesz się, jakie czasowniki i przyimki rządzą poszczególnymi przypadkami. Na koniec, zaproponujemy ćwiczenia praktyczne, aby utrwalić zdobytą wiedzę.

Podstawowe informacje o przypadkach w języku niemieckim

W języku niemieckim występują cztery przypadki gramatyczne: mianownik (Nominativ), biernik (Akkusativ), celownik (Dativ) oraz dopełniacz (Genitiv). Każdy z nich pełni określoną funkcję w zdaniu i wpływa na formę rzeczowników, przymiotników oraz zaimków. Opanowanie przypadków jest kluczowe dla poprawnego porozumiewania się w języku niemieckim, ponieważ od ich użycia zależy znaczenie wypowiedzi.

Przypadki w języku niemieckim są używane do określenia funkcji wyrazów w zdaniu. W związku z tym, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • zmiana formy wyrazów – rzeczowniki, przymiotniki i zaimki odmieniają się w zależności od przypadka, w którym występują,
 • czasowniki rządzące przypadkami – niektóre czasowniki wymagają użycia konkretnego przypadka, co wpływa na konstrukcję zdania,
 • przyimki – wprowadzają one określone przypadki w zdaniu, co jest istotne przy tworzeniu poprawnych konstrukcji gramatycznych.

Nominativ – przypadek mianownikowy i jego zastosowanie

Nominativ, czyli przypadek mianownikowy, jest podstawowym przypadkiem w języku niemieckim. Pełni on funkcję podmiotu zdania oraz określa nazwę lub cechę przedmiotu. W zdaniach z orzeczeniem imiennym, oba wyrazy (podmiot i orzeczenie) występują w mianowniku. Warto pamiętać, że w przypadku pytań o podmiot, używamy zaimka pytającego „wer” (kto) dla osób oraz „was” (co) dla rzeczy.

Przykłady zastosowania przypadka mianownikowego:

 • Der Hund spielt im Garten. (Pies bawi się w ogrodzie.) – „Der Hund” pełni funkcję podmiotu zdania i występuje w mianowniku.
 • Das Auto ist rot. (Samochód jest czerwony.) – W zdaniu z orzeczeniem imiennym „Das Auto” (podmiot) oraz „rot” (orzeczenie) występują w mianowniku.
 • Wer ist das? (Kto to jest?) – W pytaniu o podmiot używamy zaimka pytającego „wer” w mianowniku.

Akkusativ – przypadek biernikowy w praktyce

Przypadek biernikowy, zwany również Akkusativ, pełni w języku niemieckim kilka ważnych funkcji. Przede wszystkim występuje jako dopełnienie bezpośrednie czasownika, czyli określa, na kogo lub na co oddziałuje dana czynność. Ponadto, Akkusativ jest używany po niektórych przyimkach oraz z czasownikami rządzącymi tym przypadkiem.

 • W zdaniach z orzeczeniem w formie czasownika, Akkusativ odpowiada na pytania „kogo?” lub „co?”:
  • Ich sehe den Mann (Widzę mężczyznę) – kogo widzę? Den Mann.
  • Er kauft ein Auto (On kupuje samochód) – co kupuje? Ein Auto.
 • W zdaniach z przyimkami, Akkusativ występuje po takich przyimkach jak: durch (przez), für (dla), gegen (przeciwko), ohne (bez), um (wokół):
  • Wir fahren durch die Stadt (Jedziemy przez miasto) – przez co? Die Stadt.
  • Er arbeitet für das Unternehmen (On pracuje dla firmy) – dla kogo? Das Unternehmen.

Warto zwrócić uwagę na deklinację rzeczowników, przymiotników oraz zaimków w przypadku biernikowym. W języku niemieckim deklinacja zależy od rodzaju rzeczownika (der, die, das) oraz od liczby (pojedynczej lub mnogiej). Przykłady:

 • Der Hund (pies) – den Hund (biernik)
 • Das Auto (samochód) – das Auto (biernik)
 • Die Katze (kot) – die Katze (biernik)

Dativ – przypadek celownikowy i jego funkcje

Dativ, czyli przypadek celownikowy, pełni w języku niemieckim również istotne funkcje. Występuje przede wszystkim jako dopełnienie pośrednie czasownika, określając, na korzyść lub na szkodę kogo lub czego dokonuje się dana czynność. Ponadto, Dativ jest używany po niektórych przyimkach oraz z czasownikami rządzącymi tym przypadkiem.

 • W zdaniach z orzeczeniem w formie czasownika, Dativ odpowiada na pytania „komu?” lub „czemu?”:
  • Ich gebe dem Kind ein Geschenk (Daję dziecku prezent) – komu daję? Dem Kind.
  • Er hilft der Frau (On pomaga kobiecie) – komu pomaga? Der Frau.
 • W zdaniach z przyimkami, Dativ występuje po takich przyimkach jak: aus (z), bei (u, przy), mit (z), nach (po, do), seit (od), von (od, z), zu (do):
  • Wir kommen aus der Stadt (Przychodzimy z miasta) – skąd przychodzimy? Aus der Stadt.
  • Er wohnt bei seiner Mutter (On mieszka u swojej matki) – u kogo mieszka? Bei seiner Mutter.

Podobnie jak w przypadku Akkusativ, w przypadku celownikowym również należy zwrócić uwagę na deklinację rzeczowników, przymiotników oraz zaimków. Przykłady:

 • Der Hund (pies) – dem Hund (celownik)
 • Das Auto (samochód) – dem Auto (celownik)
 • Die Katze (kot) – der Katze (celownik)

Genitiv – przypadek dopełniaczowy i jego użycie

Przypadek dopełniaczowy, znany również jako genitiv, jest używany do określania przynależności, pochodzenia lub ilości. W języku niemieckim, rzeczowniki w przypadku dopełniaczowym zazwyczaj poprzedzają rzeczownik, którego dotyczą, i są zgodne z rodzajem, liczbą i przypadkiem tego rzeczownika. Na przykład: „Das ist das Buch meines Vaters” (To jest książka mojego ojca) – „meines Vaters” (mojego ojca) jest w przypadku dopełniaczowym, ponieważ określa przynależność książki.

Przypadek dopełniaczowy jest również używany do określania przymiotników, które towarzyszą rzeczownikom w zdaniu. Przymiotniki w przypadku dopełniaczowym muszą być zgodne z rodzajem, liczbą i przypadkiem rzeczownika, który opisują. Na przykład: „Ich habe genug Geld” (Mam wystarczająco pieniędzy) – „genug” (wystarczająco) jest w przypadku dopełniaczowym, ponieważ opisuje rzeczownik „Geld” (pieniądze) w tej samej formie.

Czasowniki rządzące konkretnym przypadkiem – lista i przykłady

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników, które rządzą konkretnym przypadkiem. Oto kilka przykładów:

 • helfen + Dativ – pomagać komuś (Ich helfe meinem Freund – Pomagam przyjacielowi)
 • fragen + Akkusativ – pytać o coś (Er fragt mich nach der Uhrzeit – On pyta mnie o godzinę)
 • bedanken + Dativ – dziękować komuś (Ich bedanke mich bei dir – Dziękuję ci)
 • gedenken + Genitiv – wspominać kogoś (Wir gedenken der Opfer – Wspominamy ofiary)

Przyimki i ich wpływ na wybór przypadka w zdaniu

Przyimki w języku niemieckim mają duży wpływ na wybór przypadka w zdaniu. Oto kilka przykładów przyimków i przypadków, z którymi się łączą:

 • mit + Dativ – z (Ich gehe mit meinem Freund ins Kino – Idę do kina z moim przyjacielem)
 • für + Akkusativ – dla (Ich kaufe ein Geschenk für meine Mutter – Kupuję prezent dla mojej matki)
 • aus + Dativ – z (Er kommt aus der Schweiz – On pochodzi ze Szwajcarii)
 • ohne + Akkusativ – bez (Sie geht ohne ihren Bruder zur Schule – Ona idzie do szkoły bez swojego brata)

Przyimki i ich wpływ na wybór przypadka w zdaniu

Przyimki w języku niemieckim odgrywają kluczową rolę w konstrukcji zdania, ponieważ wpływają na wybór przypadka, którym rządzi dany przyimek. W związku z tym, aby poprawnie używać przypadków, należy znać przyimki i wiedzieć, z którym przypadkiem się łączą. Przyimki można podzielić na trzy grupy, w zależności od przypadka, z którym się łączą:

 • Przyimki rządzące mianownikiem (Nominativ) – są to przyimki, które łączą się z rzeczownikiem w mianowniku. W języku niemieckim jest tylko jeden taki przyimek: „als” (jako).
 • Przyimki rządzące biernikiem (Akkusativ) – są to przyimki, które łączą się z rzeczownikiem w bierniku. Przykłady takich przyimków to: „bis” (aż do), „durch” (przez), „für” (dla), „gegen” (przeciwko), „ohne” (bez), „um” (około).
 • Przyimki rządzące celownikiem (Dativ) – są to przyimki, które łączą się z rzeczownikiem w celowniku. Przykłady takich przyimków to: „aus” (z), „bei” (przy), „mit” (z), „nach” (po), „seit” (od), „von” (od), „zu” (do).
 • Przyimki rządzące dopełniaczem (Genitiv) – są to przyimki, które łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu. Przykłady takich przyimków to: „während” (podczas), „wegen” (z powodu), „trotz” (mimo), „anstatt” (zamiast).
 • Przyimki rządzące dwoma przypadkami (Akkusativ i Dativ) – są to przyimki, które mogą łączyć się zarówno z rzeczownikiem w bierniku, jak i celowniku. Wybór przypadka zależy od tego, czy w zdaniu występuje ruch czy stan. Przykłady takich przyimków to: „an” (przy), „auf” (na), „hinter” (za), „in” (w), „neben” (obok), „über” (nad), „unter” (pod), „vor” (przed), „zwischen” (pomiędzy).

Warto zaznaczyć, że niektóre przyimki mogą zmieniać swoje znaczenie w zależności od przypadka, z którym się łączą. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst zdania i znać zasady rządzące przypadkami w języku niemieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również