Konjunktiv II – tryb przypuszczający w niemieckim

W artykule przedstawimy zagadnienia związane z Konjunktiv II w języku niemieckim, jego funkcje, tworzenie form regularnych i nieregularnych oraz praktyczne zastosowanie. Zapoznasz się również z użyciem czasowników modalnych w Konjunktiv II, częstymi błędami oraz przykładowymi ćwiczeniami. Zapraszamy do lektury, która pomoże Ci opanować tę istotną część gramatyki niemieckiej.

Definicja i funkcje Konjunktiv II w języku niemieckim

Konjunktiv II, zwany również trybem przypuszczającym, to jeden z trybów w języku niemieckim, który służy do wyrażania sytuacji hipotetycznych, niepewnych lub nieosiągniętych. Jest to odpowiednik polskiego trybu przypuszczającego, który pozwala na mówienie o sytuacjach niepewnych, życzeniach, marzeniach czy też grzecznościowych prośbach. Warto zaznaczyć, że Konjunktiv II jest mniej popularny niż Konjunktiv I, jednak jego znajomość jest niezbędna do pełnej komunikacji w języku niemieckim.

Tryb przypuszczający Konjunktiv II pełni kilka funkcji w języku niemieckim. Przede wszystkim pozwala na wyrażanie życzeń, marzeń i fantazji, które nie są związane z rzeczywistością. Ponadto, jest używany do tworzenia zdaniach warunkowych, w których mówimy o sytuacjach hipotetycznych, które mogą lub nie mogą się zdarzyć. Konjunktiv II jest również używany do wyrażania grzecznościowych próśb i sugestii, co sprawia, że jest niezbędny w codziennej komunikacji z innymi użytkownikami języka niemieckiego.

Tworzenie form regularnych w Konjunktiv II

Tworzenie form regularnych w Konjunktiv II jest stosunkowo proste i opiera się na dodaniu odpowiednich końcówek do czasowników. W przypadku czasowników regularnych, należy dodać końcówkę -e, -est, -e, -en, -et, -en do tematu czasownika w czasie Präteritum (czas przeszły). Przykładowo, dla czasownika „wohnen” (mieszkać) formy w Konjunktiv II będą wyglądać następująco: ich wohnte, du wohntest, er/sie/es wohnte, wir wohnten, ihr wohntet, sie/Sie wohnten.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych czasowników regularnych, tworzenie form Konjunktiv II może prowadzić do zbieżności z formami czasu Präteritum. Aby uniknąć nieporozumień, można dodać słowo „würde” (by) przed bezokolicznik czasownika, tworząc tzw. formę ominiętą (Umschreibungsform). Na przykład, zamiast „ich arbeitete” (pracowałbym) można powiedzieć „ich würde arbeiten”. Forma ominięta jest często używana w mowie potocznej, szczególnie w przypadku czasowników nieregularnych, których formy Konjunktiv II są trudne do zapamiętania.

Konjunktiv II a czasowniki nieregularne – jak sobie radzić?

W przypadku czasowników nieregularnych, tworzenie form Konjunktiv II może być nieco bardziej skomplikowane. W odróżnieniu od czasowników regularnych, nieregularne wymagają zastosowania innych reguł, które opierają się na ich formach przeszłych. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci opanować Konjunktiv II z czasownikami nieregularnymi:

 • W pierwszej kolejności, należy zapamiętać formy przeszłe (Präteritum) czasowników nieregularnych, gdyż to na nich będziemy bazować przy tworzeniu Konjunktiv II.
 • W formie Konjunktiv II, czasowniki nieregularne zachowują swoje samogłoski przeszłe (tzw. Umlaut), ale dodają końcówkę -e, -est, -et, -en, -et lub -en w zależności od osoby i liczby.
 • Jeśli czasownik nieregularny posiada samogłoskę a, o lub u w formie przeszłej, w Konjunktiv II zmienia się ona na odpowiednią samogłoskę z Umlautem (tj. ä, ö, ü).
 • W przypadku niektórych czasowników nieregularnych, formy Konjunktiv II zbiegają się z formami Präteritum. W takiej sytuacji, aby uniknąć nieporozumień, można dodać würde przed czasownikiem w bezokoliczniku (np. ich würde gehen zamiast ich ginge).

Przykłady czasowników nieregularnych w Konjunktiv II:

 • sein (być) – ich wäre, du wärest, er/sie/es wäre, wir wären, ihr wäret, sie/Sie wären
 • haben (mieć) – ich hätte, du hättest, er/sie/es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie/Sie hätten
 • werden (stawać się) – ich würde, du würdest, er/sie/es würde, wir würden, ihr würdet, sie/Sie würden

Wyrażanie życzeń i marzeń za pomocą Konjunktiv II

Konjunktiv II jest często używany do wyrażania życzeń i marzeń, które są nieosiągalne lub mało prawdopodobne. W takim kontekście, Konjunktiv II pozwala na wyrażenie sytuacji hipotetycznych, które różnią się od rzeczywistości. Oto kilka przykładów użycia Konjunktiv II w kontekście życzeń i marzeń:

 • Ich wäre gern reich. (Chciałbym być bogaty.)
 • Wenn ich nur fliegen könnte! (Gdybym tylko mógł latać!)
 • An deiner Stelle würde ich das Studium beenden. (Na twoim miejscu skończyłbym studia.)

Warto zauważyć, że w przypadku wyrażania życzeń i marzeń, często używane są czasowniki modalne w formie Konjunktiv II (np. können, wollen, mögen). Dzięki nim, można dodać dodatkowe niuanse do wyrażenia, takie jak możliwość, chęć czy upodobanie. Przykłady:

 • Ich würde gern ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. (Chciałbym pójść do kina, ale nie mam czasu.)
 • Er möchte ein neues Auto kaufen, aber es ist zu teuer. (On chciałby kupić nowe auto, ale jest zbyt drogie.)
 • Wenn ich du wäre, würde ich mehr Sport treiben. (Gdybym był tobą, uprawiałbym więcej sportu.)

Konjunktiv II w zdaniach warunkowych – praktyczne zastosowanie

Konjunktiv II jest często używany w zdaniach warunkowych, które wyrażają hipotetyczne sytuacje lub spekulacje. W tego rodzaju zdaniach, Konjunktiv II jest używany w zdaniu podrzędnym, podczas gdy czasownik w zdaniu głównym jest w czasie przyszłym lub teraźniejszym. Przykładem zdania warunkowego z użyciem Konjunktiv II może być: „Wenn ich viel Geld hätte, würde ich um die Welt reisen” (Gdybym miał dużo pieniędzy, podróżowałbym dookoła świata). W tym zdaniu, „hätte” jest formą Konjunktiv II od czasownika „haben” (mieć), a „würde” jest formą czasownika „werden” (stać się) w czasie przyszłym.

W zdaniach warunkowych, Konjunktiv II jest używany do wyrażania nierealnych, hipotetycznych sytuacji. Często jest to związane z marzeniami, pragnieniami lub sytuacjami, które nie są możliwe do spełnienia. Dlatego Konjunktiv II jest ważnym narzędziem do wyrażania fantazji i wyobraźni. Przykładem zdania warunkowego z użyciem Konjunktiv II w kontekście marzeń może być: „Wenn ich reich wäre, würde ich ein Schloss kaufen” (Gdybym był bogaty, kupiłbym zamek). W tym zdaniu, „wäre” jest formą Konjunktiv II od czasownika „sein” (być), a „würde” jest formą czasownika „werden” (stać się) w czasie przyszłym.

Czasowniki modalne w Konjunktiv II – specyfika i użycie

Czasowniki modalne, takie jak „können” (móc), „müssen” (musieć), „sollen” (powinien), „dürfen” (móc, mieć pozwolenie) i „wollen” (chcieć), mają swoje specyficzne formy w Konjunktiv II. Czasowniki modalne w Konjunktiv II są tworzone poprzez dodanie odpowiednich końcówek do formy Konjunktiv II czasownika modalnego. Na przykład, Konjunktiv II od czasownika modalnego „können” to „könnte”, od „müssen” to „müsste”, od „sollen” to „sollte”, od „dürfen” to „dürfte”, a od „wollen” to „wollte”.

Czasowniki modalne w Konjunktiv II są używane do wyrażania nierealnych, hipotetycznych sytuacji lub życzeń. Na przykład, „Ich könnte Deutsch sprechen, wenn ich mehr geübt hätte” (Mógłbym mówić po niemiecku, gdybym więcej się ćwiczył). W tym zdaniu, „könnte” jest formą Konjunktiv II od czasownika modalnego „können” (móc), a „hätte” jest formą Konjunktiv II od czasownika „haben” (mieć). Czasownik modalny „können” w Konjunktiv II wyraża nierealną możliwość mówienia po niemiecku, a czasownik „haben” w Konjunktiv II wyraża hipotetyczne ćwiczenie.

Częste błędy i pułapki związane z Konjunktiv II

Podczas nauki Konjunktiv II w języku niemieckim, uczniowie często napotykają na różne trudności i pułapki. Warto zwrócić uwagę na najczęstsze błędy, aby uniknąć ich w przyszłości. Oto kilka z nich:

 • Mylenie form czasowników regularnych i nieregularnych – uczniowie często mają problem z rozróżnieniem, kiedy należy zastosować formę regularną, a kiedy nieregularną w Konjunktiv II. Ważne jest, aby zapamiętać, że czasowniki nieregularne mają swoje własne, specyficzne formy w Konjunktiv II, które różnią się od regularnych.
 • Nieprawidłowe tworzenie form czasowników – błędem jest dodawanie końcówki „-te” do czasowników nieregularnych, zamiast stosować właściwe formy. Należy pamiętać, że w przypadku czasowników regularnych, formy Konjunktiv II tworzy się przez dodanie końcówki „-te” do formy Präteritum, natomiast w przypadku czasowników nieregularnych, formy te są specyficzne dla danego czasownika.
 • Mylenie Konjunktiv II z Konjunktiv I – uczniowie często mylą te dwa tryby, ponieważ mają podobne funkcje i formy. Ważne jest, aby pamiętać, że Konjunktiv II służy głównie do wyrażania życzeń, marzeń, niepewności i warunków, podczas gdy Konjunktiv I jest używany przede wszystkim w mowie zależnej.
 • Błędy w użyciu czasowników modalnych – czasowniki modalne mają swoje własne, specyficzne formy w Konjunktiv II, które różnią się od form czasowników regularnych i nieregularnych. Uczniowie często mają problem z zapamiętaniem tych form i stosowaniem ich we właściwych kontekstach.

Przykładowe ćwiczenia i zadania z Konjunktiv II

Ćwiczenia i zadania z Konjunktiv II są niezbędne, aby utrwalić wiedzę i umiejętności związane z tym trybem. Oto kilka przykładów ćwiczeń, które można wykonać w celu doskonalenia umiejętności stosowania Konjunktiv II:

 • Ćwiczenie na tworzenie form czasowników – uczniowie otrzymują listę czasowników regularnych i nieregularnych, a ich zadaniem jest przekształcenie ich w formy Konjunktiv II. Należy pamiętać o właściwym tworzeniu form dla czasowników regularnych (dodawanie końcówki „-te”) oraz nieregularnych (specyficzne formy).
 • Ćwiczenie na użycie Konjunktiv II w zdaniach warunkowych – uczniowie otrzymują zdania z lukami, które należy uzupełnić odpowiednimi formami czasowników w Konjunktiv II. Należy zwrócić uwagę na kontekst zdania oraz na to, czy dany czasownik jest regularny czy nieregularny.
 • Ćwiczenie na wyrażanie życzeń i marzeń – uczniowie mają za zadanie napisać kilka zdań, w których wyrażają swoje życzenia i marzenia, używając Konjunktiv II. Należy pamiętać o właściwym użyciu form czasowników oraz o tym, że Konjunktiv II służy do wyrażania niepewności i nieosiągalności życzeń.
 • Ćwiczenie na użycie czasowników modalnych w Konjunktiv II – uczniowie otrzymują zdania z lukami, które należy uzupełnić odpowiednimi formami czasowników modalnych w Konjunktiv II. Należy pamiętać o specyficznych formach tych czasowników oraz o ich właściwym użyciu w kontekście zdania.

Wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń pozwoli uczniom na lepsze zrozumienie i opanowanie Konjunktiv II, co z kolei przełoży się na większą swobodę w komunikacji w języku niemieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również