Czasowniki nierozdzielnie złożone w niemieckim

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej czasownikom nierozdzielnie złożonym w języku niemieckim, które stanowią ważny element gramatyki tego języka. Zapoznasz się z definicją, charakterystyką, przykładami oraz zastosowaniem tego rodzaju czasowników, a także dowiesz się, jak tworzyć formy czasu przeszłego i przyszłego oraz jak unikać najczęstszych błędów w ich użyciu.

Definicja i charakterystyka czasowników nierozdzielnie złożonych w języku niemieckim

Czasowniki nierozdzielnie złożone to takie, które składają się z czasownika podstawowego oraz przedrostka, który nie może być oddzielony od czasownika w żadnej formie gramatycznej. W przeciwieństwie do czasowników rozdzielnie złożonych, w przypadku czasowników nierozdzielnych przedrostek zawsze pozostaje związany z czasownikiem, niezależnie od trybu, czasu czy osoby. W języku niemieckim istnieje wiele przedrostków, które tworzą czasowniki nierozdzielne, takich jak be-, ver-, ge-, er-, ent-, emp-, zer-, miss-, durch-, über-, um- czy unter-.

Warto zwrócić uwagę na to, że przedrostki nierozdzielne często zmieniają znaczenie czasownika podstawowego, nadając mu nowe, specyficzne dla danego przedrostka konotacje. Dlatego ważne jest, aby znać znaczenie poszczególnych przedrostków oraz umieć je rozpoznać w czasownikach nierozdzielnie złożonych. Ponadto, czasowniki nierozdzielne mają swoje specyficzne reguły odmiany, zwłaszcza w czasie przeszłym i przyszłym, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Przykłady i zastosowanie czasowników nierozdzielnie złożonych

Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom czasowników nierozdzielnie złożonych oraz ich zastosowaniu w praktyce. Poniżej przedstawiamy listę czasowników nierozdzielnych z różnymi przedrostkami oraz ich tłumaczenia na język polski:

 • beachten (przestrzegać, zwracać uwagę)
 • verstehen (rozumieć)
 • gefallen (podobać się)
 • erklären (wyjaśniać)
 • entdecken (odkrywać)
 • empfehlen (polecać)
 • zerbrechen (rozbijać się)
 • missverstehen (źle zrozumieć)
 • durchlesen (przeczytać)
 • überlegen (zastanawiać się)
 • umziehen (przeprowadzać się)
 • unterstützen (wspierać)

W praktyce, czasowniki nierozdzielne używane są w różnych kontekstach, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Przykłady zdań z użyciem czasowników nierozdzielnych:

 • Er beachtet die Verkehrsregeln. (On przestrzega przepisów ruchu drogowego.)
 • Ich verstehe das Problem nicht. (Nie rozumiem tego problemu.)
 • Das Bild gefällt mir sehr. (Ten obraz bardzo mi się podoba.)
 • Sie erklärt die Grammatikregeln. (Ona wyjaśnia zasady gramatyki.)

Czasowniki nierozdzielne z przedrostkami be-, ver-, ge-, er-, ent-, emp-, zer-

Czasowniki nierozdzielne z przedrostkami, takimi jak be-, ver-, ge-, er-, ent-, emp-, zer-, charakteryzują się tym, że przedrostek nie oddziela się od czasownika podczas tworzenia form czasu przeszłego i przyszłego oraz w zdaniach złożonych. Przedrostki te nadają czasownikom specyficzne znaczenie, które może być trudne do przewidzenia dla osób uczących się języka niemieckiego. Warto jednak poznać najważniejsze zasady dotyczące tych przedrostków, aby lepiej zrozumieć ich funkcje i zastosowanie.

 • be- – często nadaje czasownikom znaczenie „pokrywać” lub „obejmować”, np. bedecken (pokrywać), beschreiben (opisywać)
 • ver- – może nadawać czasownikom znaczenie „zmieniać” lub „pogarszać”, np. verändern (zmieniać), verschlechtern (pogarszać)
 • ge- – stosowany głównie w czasownikach oznaczających „osiągnięcie” lub „dostanie się”, np. gewinnen (wygrywać), gelangen (dostać się)
 • er- – często oznacza „osiągnięcie” lub „dokonanie” czegoś, np. erreichen (osiągnąć), erfinden (wynaleźć)
 • ent- – może nadawać czasownikom znaczenie „usunięcie” lub „pozbawienie”, np. entfernen (usunąć), entdecken (odkryć)
 • emp- – stosowany w czasownikach oznaczających „otrzymywanie” lub „przyjmowanie”, np. empfangen (otrzymać), empfehlen (polecać)
 • zer- – nadaje czasownikom znaczenie „rozbicia” lub „zniszczenia”, np. zerbrechen (rozbić), zerstören (zniszczyć)

Czasowniki nierozdzielne z przedrostkami miss-, durch-, über-, um-, unter-

Inne przedrostki, które tworzą czasowniki nierozdzielne, to miss-, durch-, über-, um-, unter-. Podobnie jak w przypadku wcześniej omówionych przedrostków, te również nadają czasownikom specyficzne znaczenie, które może być trudne do przewidzenia dla osób uczących się języka niemieckiego. Warto jednak poznać najważniejsze zasady dotyczące tych przedrostków, aby lepiej zrozumieć ich funkcje i zastosowanie.

 • miss- – nadaje czasownikom znaczenie „niepowodzenia” lub „błędu”, np. misslingen (nie udać się), missverstehen (źle zrozumieć)
 • durch- – może oznaczać „przez” lub „poprzez”, np. durchfahren (przejechać przez), durchsuchen (przeszukać)
 • über- – stosowany w czasownikach oznaczających „przekroczenie” lub „przebycie”, np. übersetzen (przetłumaczyć), überqueren (przekroczyć)
 • um- – często oznacza „zmianę” lub „przesunięcie”, np. umbauen (przebudować), umstellen (przesunąć)
 • unter- – może nadawać czasownikom znaczenie „pod” lub „wśród”, np. untergehen (zachodzić, np. o słońcu), unterhalten (rozmawiać, bawić się)

Ważne jest, aby pamiętać, że czasowniki nierozdzielne z przedrostkami wymienionymi w punktach 3 i 4 mają swoje własne, specyficzne znaczenie, które może różnić się od znaczenia czasowników z innymi przedrostkami. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i praktykę tych czasowników, aby lepiej zrozumieć ich zastosowanie w języku niemieckim.

Tworzenie form czasu przeszłego i przyszłego dla czasowników nierozdzielnie złożonych

Tworzenie form czasu przeszłego i przyszłego dla czasowników nierozdzielnie złożonych w języku niemieckim jest zazwyczaj dość regularne. W przypadku czasu przeszłego, czasownik nierozdzielnie złożony jest odmieniany przez dodanie odpowiedniego przedrostka do czasownika posiłkowego „haben” lub „sein”, a następnie przez odmianę czasownika posiłkowego zgodnie z osobami i liczbami. Przykładowo, czasownik „anrufen” (dzwonić) w czasie przeszłym brzmi „hat angerufen” (zadzwonił/zadzwoniła).

W przypadku czasu przyszłego, czasownik nierozdzielnie złożony jest odmieniany przez dodanie odpowiedniego przedrostka do czasownika modalnego „werden”, a następnie przez odmianę czasownika modalnego zgodnie z osobami i liczbami. Przykładowo, czasownik „aufstehen” (wstawać) w czasie przyszłym brzmi „wird aufstehen” (będzie wstawał/będzie wstawała).

Czasowniki nierozdzielne w kontekście zdaniowym – przykłady i ćwiczenia

Aby lepiej zrozumieć i opanować użycie czasowników nierozdzielnie złożonych w kontekście zdaniowym, warto wykonać kilka ćwiczeń praktycznych. Można na przykład stworzyć listę zdań, w których używa się różnych czasowników nierozdzielnie złożonych i spróbować przetłumaczyć je na język polski. Następnie można porównać swoje tłumaczenia z tłumaczeniami dostępnymi w podręcznikach lub słownikach.

Ważne jest również zwrócenie uwagi na kontekst, w jakim używane są czasowniki nierozdzielnie złożone. Często ich znaczenie może się różnić w zależności od kontekstu. Na przykład, czasownik „aussehen” może oznaczać „wyglądać” w kontekście zewnętrznego wyglądu, ale może również oznaczać „wydawać się” w kontekście wrażeń lub opinii. Dlatego warto zapoznać się z różnymi przykładami użycia czasowników nierozdzielnie złożonych w różnych kontekstach, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i użycie.

Najczęstsze błędy w użyciu czasowników nierozdzielnie złożonych

W trakcie nauki języka niemieckiego, uczniowie często popełniają błędy związane z użyciem czasowników nierozdzielnie złożonych. Oto kilka najczęstszych problemów, które warto znać, aby uniknąć pomyłek:

 • Mylenie czasowników nierozdzielnych z rozdzielnie złożonymi – uczniowie często mają trudności z rozróżnieniem tych dwóch grup czasowników, co prowadzi do błędów w konstrukcji zdań. Ważne jest, aby zapamiętać, że czasowniki nierozdzielne mają stałe przedrostki, które nie oddzielają się od czasownika podczas odmiany, podczas gdy przedrostki czasowników rozdzielnie złożonych są przesuwane na koniec zdania.
 • Błędy w odmianie czasowników nierozdzielnych – uczniowie często zapominają, że w przypadku czasowników nierozdzielnych, przedrostek nie wpływa na odmianę czasownika. Warto zatem pamiętać, że odmiana czasowników nierozdzielnych przebiega tak samo, jak w przypadku czasowników prostych, z tą różnicą, że przedrostek pozostaje nieruchomy.

Przykład błędnego użycia czasownika nierozdzielnie złożonego:

 • Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. (poprawnie: Ich verstehe nicht, warum er das getan hat.) – Nie rozumiem, dlaczego on to zrobił.

Porównanie czasowników nierozdzielnie złożonych z czasownikami rozdzielnie złożonymi

Czasowniki nierozdzielnie złożone i rozdzielnie złożone są dwoma grupami czasowników, które różnią się zarówno pod względem budowy, jak i zastosowania. Oto kilka kluczowych różnic między tymi dwiema grupami czasowników:

 • Przedrostki – czasowniki nierozdzielne mają stałe przedrostki, które nie oddzielają się od czasownika podczas odmiany (np. be-, ver-, ge-, er-, ent-, emp-, zer-, miss-, durch-, über-, um-, unter-). W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, przedrostki są przesuwane na koniec zdania (np. an-, auf-, aus-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-).
 • Odmiana – czasowniki nierozdzielne odmieniają się tak samo, jak czasowniki proste, z tą różnicą, że przedrostek pozostaje nieruchomy. W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, przedrostek jest przesuwany na koniec zdania, a czasownik odmienia się według standardowych reguł.
 • Znaczenie – czasowniki nierozdzielne często mają bardziej abstrakcyjne lub ogólne znaczenie, podczas gdy czasowniki rozdzielnie złożone mają bardziej konkretne i szczegółowe znaczenie. Przykład: verstehen (rozumieć) vs. aufstehen (wstawać).

W praktyce, opanowanie różnic między czasownikami nierozdzielnie złożonymi a rozdzielnie złożonymi jest kluczowe dla poprawnego tworzenia zdań w języku niemieckim. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i ćwiczenie tych dwóch grup czasowników, aby uniknąć błędów i płynnie posługiwać się językiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również