Przedimek angielski: podstawy gramatyczne

W tym artykule omówimy przedimki w języku angielskim, które są niezbędnym elementem gramatyki. Przeanalizujemy przedimki miejsca, czasu i kierunku, zasady ich użycia oraz złożone przedimki. Porównamy również użycie przedimków w języku angielskim i polskim, aby lepiej zrozumieć różnice i podobieństwa między tymi dwoma językami. Zapraszamy do lektury!

Rodzaje przedimków w języku angielskim: Przedimki miejsca, czasu i kierunku

Przedimki to kluczowy element języka angielskiego, który pozwala na precyzyjne wyrażanie relacji między słowami w zdaniu. W języku angielskim wyróżniamy trzy główne rodzaje przedimków: przedimki miejsca, przedimki czasu oraz przedimki kierunku. Opanowanie poprawnego użycia tych przedimków jest niezbędne dla płynnej i efektywnej komunikacji w języku angielskim.

Przedimki miejsca służą do określania położenia przedmiotów względem siebie. Najpopularniejsze przedimki miejsca to: in (w, na), on (na), at (przy, u), under (pod), above (nad), next to (obok), between (pomiędzy) czy among (wśród). Przedimki czasu pozwalają na określenie momentu, w którym coś się dzieje, np. in (w), on (w, na), at (o), during (podczas), since (od) czy until (aż do). Natomiast przedimki kierunku wskazują na kierunek ruchu, np. to (do), from (z, od), into (do), out of (z), through (przez) czy across (przez, w poprzek).

Zasady użycia przedimków w kontekście czasu w języku angielskim

Poprawne użycie przedimków czasu jest kluczowe dla zrozumienia i przekazania informacji o tym, kiedy coś się wydarzyło lub będzie się działo. Oto kilka podstawowych zasad dotyczących użycia przedimków czasu:

 • in – używamy, gdy mówimy o okresach dłuższych niż jeden dzień, np. in the morning (rano), in January (w styczniu), in 2020 (w 2020 roku).
 • on – stosujemy, gdy mówimy o konkretnym dniu lub dacie, np. on Monday (w poniedziałek), on the 1st of May (pierwszego maja).
 • at – używamy, gdy mówimy o konkretnej godzinie lub chwili, np. at 5 p.m. (o 17:00), at midnight (o północy), at the moment (w tej chwili).
 • during – stosujemy, gdy chcemy wyrazić, że coś działo się przez cały okres czasu, np. during the summer (w trakcie lata), during the meeting (podczas spotkania).
 • since – używamy, gdy chcemy podać punkt początkowy trwania jakiegoś zdarzenia, np. since 2010 (od 2010 roku), since last week (od zeszłego tygodnia).
 • until – stosujemy, gdy chcemy wyrazić, że coś trwało aż do określonego momentu, np. until now (aż do teraz), until the end of the month (do końca miesiąca).

Warto zwrócić uwagę, że niektóre przedimki, takie jak in, on czy at, mogą być używane zarówno jako przedimki czasu, jak i miejsca. W takich przypadkach kontekst zdania pomoże nam zrozumieć, w jakim znaczeniu dany przedimek jest używany.

PrzedimekPrzykładTłumaczenie
inI’ll see you in the afternoon.Spotkam się z tobą po południu.
onShe’s arriving on Friday.Ona przyjeżdża w piątek.
atHe called me at 3 p.m.Zadzwonił do mnie o 15:00.
duringIt rained a lot during our vacation.Podczas naszych wakacji padało dużo deszczu.
sinceI haven’t seen her since last month.Nie widziałem jej od zeszłego miesiąca.
untilShe will be on vacation until the end of August.Ona będzie na wakacjach do końca sierpnia.

Jak poprawnie używać przedimków miejsca w języku angielskim?

Przedimki miejsca są niezbędne, aby wskazać położenie lub miejsce, w którym znajduje się osoba, rzecz lub zdarzenie. W języku angielskim najczęściej używane przedimki miejsca to: in, on, at, under, above, below, over, between, among, next to, near, by, behind, in front of, opposite. Oto kilka zasad, które pomogą Ci poprawnie używać przedimków miejsca w języku angielskim:

 • In używamy, gdy mówimy o miejscach zamkniętych, takich jak budynki, pomieszczenia, miasta, kraje, kontynenty, np. in the room (w pokoju), in Poland (w Polsce), in Europe (w Europie).
 • On stosujemy, gdy mówimy o powierzchniach, na których coś się znajduje, np. on the table (na stole), on the wall (na ścianie), on the floor (na podłodze).
 • At używamy, gdy mówimy o konkretnym miejscu lub punkcie, np. at the bus stop (na przystanku autobusowym), at the entrance (przy wejściu), at the corner (na rogu).
 • Under oznacza „pod”, np. under the table (pod stołem), under the umbrella (pod parasolem).
 • Above i over oznaczają „nad”, ale „above” używamy, gdy mówimy o położeniu wyżej, bez kontaktu z powierzchnią, np. above the clouds (ponad chmurami), natomiast „over” używamy, gdy mówimy o położeniu nad czymś z kontaktu z powierzchnią, np. over the river (nad rzeką).
 • Below oznacza „poniżej”, np. below sea level (poniżej poziomu morza).
 • Between używamy, gdy mówimy o położeniu pomiędzy dwoma rzeczami, np. between the books (między książkami).
 • Among stosujemy, gdy mówimy o położeniu wśród wielu rzeczy lub osób, np. among the trees (wśród drzew), among the people (wśród ludzi).
 • Next to, near i by oznaczają „obok” lub „blisko”, np. next to the window (obok okna), near the park (blisko parku), by the door (przy drzwiach).
 • Behind oznacza „za”, np. behind the house (za domem).
 • In front of oznacza „przed”, np. in front of the school (przed szkołą).
 • Opposite oznacza „naprzeciwko”, np. opposite the bank (naprzeciwko banku).

Warto pamiętać, że niektóre przedimki miejsca mogą być używane również jako przedimki kierunku, np. to, from, into, out of, through, across. Ważne jest zrozumienie kontekstu zdania, aby poprawnie zastosować odpowiedni przedimek.

Przedimki kierunku w języku angielskim: Przykłady i zastosowanie

Przedimki kierunku w języku angielskim służą do wskazania kierunku, w którym porusza się osoba, rzecz lub zdarzenie. Oto najważniejsze przedimki kierunku w języku angielskim: to, from, into, out of, through, across, along, up, down, towards, away from. Poniżej przedstawiamy kilka zasad dotyczących użycia przedimków kierunku:

 • To używamy, gdy mówimy o kierunku „do” lub „w stronę” czegoś, np. go to the shop (iść do sklepu), walk to the park (iść do parku).
 • From oznacza „od” lub „z”, np. come from the office (przychodzić z biura), take the book from the shelf (wziąć książkę z półki).
 • Into używamy, gdy mówimy o wejściu do wnętrza czegoś, np. go into the room (wejść do pokoju), put the keys into the drawer (włożyć klucze do szuflady).
 • Out of oznacza „z” lub „na zewnątrz”, np. get out of the car (wysiąść z samochodu), take the clothes out of the wardrobe (wyjąć ubrania z szafy).
 • Through oznacza „przez” lub „poprzez”, np. walk through the forest (przechodzić przez las), drive through the tunnel (przejechać przez tunel).
 • Across używamy, gdy mówimy o przechodzeniu przez coś na drugą stronę, np. swim across the river (przepłynąć przez rzekę), walk across the street (przejść przez ulicę).
 • Along oznacza „wzdłuż”, np. walk along the beach (spacerować wzdłuż plaży), drive along the road (jechać wzdłuż drogi).
 • Up i down używamy, gdy mówimy o ruchu w górę lub w dół, np. climb up the stairs (wchodzić po schodach), go down the hill (zejść z góry).
 • Towards oznacza „w kierunku”, np. walk towards the station (iść w kierunku stacji).
 • Away from oznacza „z dala od”, np. run away from the dog (uciekać od psa).

Warto zwrócić uwagę, że niektóre przedimki kierunku mogą być używane również jako przedimki miejsca, np. in, on, at. Ważne jest zrozumienie kontekstu zdania, aby poprawnie zastosować odpowiedni przedimek.

Złożone przedimki w języku angielskim

Aby rozpoznać złożone przedimki, warto zwrócić uwagę na strukturę słowa. Zazwyczaj złożone przedimki składają się z przedimka (np. „in”, „on”, „at”) i innego słowa, takiego jak rzeczownik, przymiotnik lub czasownik. Przykłady złożonych przedimków to „in front of”, „on top of”, „at the end of”.

Poprawne użycie złożonych przedimków zależy od kontekstu. Na przykład, używamy przedimka „in” w połączeniu z rzeczownikiem, aby wskazać, że coś znajduje się wewnątrz lub wewnątrz obszaru. Na przykład, „She is in the room” (Ona jest w pokoju). Natomiast przedimek „on” w połączeniu z rzeczownikiem wskazuje, że coś znajduje się na powierzchni. Na przykład, „The book is on the table” (Książka jest na stole).

Ważne jest, aby zapamiętać różne kombinacje złożonych przedimków i ich znaczenie, aby móc poprawnie je stosować w różnych sytuacjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również