Opis akcji charytatywnej po angielsku z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule skupimy się na języku angielskim związanym z akcjami charytatywnymi. Przedstawimy słownictwo oraz zwroty, które przydadzą się podczas opisu takich działań. Na koniec zaprezentujemy przykładowe opisy akcji charytatywnych na dwóch poziomach zaawansowania.

Słownictwo związane z akcjami charytatywnymi

Aby opisać akcje charytatywne w języku angielskim, warto znać odpowiednie słownictwo. Oto lista najważniejszych słów i wyrażeń:

  • charity – charytatywność, organizacja charytatywna
  • donation – darowizna, datek
  • fundraiser – zbiórka pieniędzy
  • volunteer – wolontariusz
  • non-profit organization – organizacja non-profit
  • philanthropy – filantropia
  • humanitarian aid – pomoc humanitarna
  • charitable event – wydarzenie charytatywne
  • to donate – ofiarować, przekazać darowiznę
  • to raise money – zbierać pieniądze

Struktura i zwroty używane podczas opisu akcji charytatywnej

Opisując akcję charytatywną, warto użyć odpowiednich zwrotów, które pozwolą na przedstawienie pełnego obrazu. Poniżej przedstawiamy tabelę z najważniejszymi zwrotami oraz ich polskimi odpowiednikami:

Angielski Polski
The charity event took place… Wydarzenie charytatywne odbyło się…
The aim of the fundraiser was to… Celem zbiórki pieniędzy było…
Many volunteers participated in… Wielu wolontariuszy wzięło udział w…
The money raised will be used for… Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na…
Thanks to the donations, the organization can… Dzięki darowiznom, organizacja może…
During the event, participants could… Podczas wydarzenia, uczestnicy mogli…
The charity supports… Organizacja charytatywna wspiera…
People in need received… Osoby potrzebujące otrzymały…

Korzystając z powyższych zwrotów oraz słownictwa, będziemy w stanie opisać dowolną akcję charytatywną w języku angielskim. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy przykładowe opisy na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Przykładowy opis akcji charytatywnej dla osób na poziomie podstawowym

Last weekend, a local charity organization organized a fundraising event to support children in need. The event took place in the city park and attracted many people who wanted to contribute to the cause. There were various activities for both children and adults, such as games, face painting, and a small concert performed by a local band.

The main attraction of the event was a charity auction, where people could bid on items donated by local businesses. All the money raised during the auction was donated to the charity organization. Additionally, there were stands where people could buy food and drinks, with all the profits also going to the charity.

Many volunteers helped to make the event a success, by managing the activities and providing information to the attendees. The local media also covered the event, which helped to raise awareness about the charity and its mission. Overall, the event was a great success, and the organizers were able to raise a significant amount of money to support their cause.

Tłumaczenie

W ostatni weekend lokalna organizacja charytatywna zorganizowała imprezę mającą na celu zebranie funduszy na rzecz potrzebujących dzieci. Wydarzenie odbyło się w miejskim parku i przyciągnęło wiele osób chcących wesprzeć tę inicjatywę. Dla dzieci i dorosłych przygotowano różne atrakcje, takie jak gry, malowanie twarzy czy koncert lokalnego zespołu.

Główną atrakcją wydarzenia była aukcja charytatywna, podczas której można było licytować przedmioty przekazane przez lokalne firmy. Cały dochód z aukcji został przekazany organizacji charytatywnej. Dodatkowo na stoiskach można było kupić jedzenie i napoje, a zyski z ich sprzedaży również trafiały na cele charytatywne.

Wielu wolontariuszy pomogło w organizacji imprezy, zarządzając atrakcjami i udzielając informacji uczestnikom. Lokalne media również relacjonowały wydarzenie, co pomogło zwiększyć świadomość na temat organizacji charytatywnej i jej celów. Ogólnie rzecz biorąc, impreza była dużym sukcesem, a organizatorom udało się zebrać znaczną sumę pieniędzy na wsparcie swojej sprawy.

Przykładowy opis akcji charytatywnej dla osób na poziomie zaawansowanym

The annual charity gala organized by the „Helping Hands” foundation took place last Saturday at the prestigious Grand Hotel. The event aimed to raise funds for the foundation’s ongoing projects, which focus on providing education and healthcare to underprivileged children in rural areas. The gala was attended by numerous prominent figures from the world of business, politics, and culture, who showed their support for the cause.

The evening began with a cocktail reception, where guests had the opportunity to mingle and network. Following the reception, a gourmet dinner was served, accompanied by a live performance from a renowned pianist. Throughout the evening, guests were encouraged to participate in a silent auction, featuring exclusive items and experiences donated by various sponsors.

The highlight of the evening was an inspiring speech delivered by the founder of the „Helping Hands” foundation, who shared the organization’s achievements and future goals. The event concluded with a live auction, where guests had the chance to bid on extraordinary items, such as a private jet trip or a meeting with a famous celebrity. The gala was a tremendous success, raising a record-breaking amount of funds for the foundation’s projects.

Tłumaczenie

W ostatnią sobotę w prestiżowym Grand Hotelu odbyła się doroczna gala charytatywna organizacji „Pomocne Dłonie”. Celem wydarzenia było zebranie funduszy na bieżące projekty fundacji, które koncentrują się na zapewnieniu edukacji i opieki zdrowotnej dla potrzebujących dzieci na terenach wiejskich. Na gali obecni byli liczni wybitni przedstawiciele świata biznesu, polityki i kultury, którzy wyrazili swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Wieczór rozpoczął się od koktajlu powitalnego, podczas którego goście mieli okazję nawiązać kontakty. Po przyjęciu podano kolację, podczas której wystąpił znany pianista. W trakcie całego wieczoru goście mogli wziąć udział w aukcji ciszy, na której można było zdobyć ekskluzywne przedmioty i doświadczenia ufundowane przez różnych sponsorów.

Najważniejszym punktem wieczoru było inspirujące przemówienie założyciela fundacji „Pomocne Dłonie”, który przedstawił osiągnięcia organizacji i jej przyszłe cele. Wydarzenie zakończyło się aukcją na żywo, podczas której goście mieli szansę licytować niezwykłe przedmioty, takie jak prywatny lot odrzutowcem czy spotkanie ze znaną osobistością. Gala okazała się ogromnym sukcesem, przynosząc rekordową sumę funduszy na projekty fundacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również