Opis rysunku po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

Opis obrazu to jedno z podstawowych zadań, które można spotkać podczas nauki języka angielskiego. W poniższym artykule przedstawiamy kluczowe słowa, frazy oraz struktury, które pomogą Ci w opisie obrazu, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Zaprezentujemy także przykładowe opisy obrazów, które posłużą jako inspiracja dla własnych ćwiczeń.

Kluczowe słowa i frazy do opisu obrazu

Aby opisać obraz w języku angielskim, warto znać słownictwo związane z kolorami, kształtami, miejscami oraz czynnościami. Oto przykłady kluczowych słów i fraz, które mogą być pomocne podczas opisu obrazu:

Kolory:

 • red – czerwony
 • blue – niebieski
 • green – zielony
 • yellow – żółty
 • orange – pomarańczowy
 • purple – fioletowy
 • brown – brązowy
 • black – czarny
 • white – biały
 • grey – szary

Kształty:

 • circle – koło
 • square – kwadrat
 • rectangle – prostokąt
 • triangle – trójkąt
 • * oval – owal
 • star – gwiazda
 • heart – serce
 • spiral – spirala

Miejsca:

 • city – miasto
 • town – miasteczko
 • village – wieś
 • forest – las
 • mountain – góra
 • beach – plaża
 • river – rzeka
 • lake – jezioro
 • field – pole
 • garden – ogród

Czynności:

 • to walk – chodzić
 • to run – biegać
 • to swim – pływać
 • to ride a bike – jeździć na rowerze
 • to play – bawić się
 • to eat – jeść
 • to drink – pić
 • to dance – tańczyć
 • to sing – śpiewać
 • to read – czytać

Budowanie zdania: struktura i przydatne zwroty

Podczas opisu obrazu warto zwrócić uwagę na strukturę zdania oraz użyć odpowiednich zwrotów, które ułatwią czytelnikowi zrozumienie opisu. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami zwrotów oraz ich polskimi odpowiednikami.

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
In the picture, I can see…Na obrazku widzę…
There is/are…Jest/są…
On the left/right, there is/are…Po lewej/prawej stronie jest/są…
In the foreground/background, there is/are…Na pierwszym/drugim planie jest/są…
The picture shows…Obrazek przedstawia…
It looks like…Wygląda na to, że…
It seems that…Wydaje się, że…
It reminds me of…Przypomina mi o…

Przy opisie obrazu warto także zwrócić uwagę na czas, w jakim opisujemy czynności przedstawione na obrazie. Jeśli obraz przedstawia sytuację, która trwa w chwili obecnej, używamy czasu Present Continuous (np. „The girl is playing with a dog.”). Jeśli natomiast opisujemy sytuację, która już się zakończyła, używamy czasu Past Simple (np. „The boy played football.”).

Przykładowy opis obrazu dla osób na poziomie podstawowym

In the picture, there is a beautiful beach with golden sand and crystal-clear water. The sky is blue with a few white clouds, and the sun is shining brightly. There are several people enjoying the beach: some are sunbathing on colorful towels, while others are swimming in the water or playing beach volleyball. A couple of children are building a sandcastle near the water’s edge. In the background, there are tall palm trees and a few small boats floating on the water. On the right side of the image, there is a wooden beach bar where people can buy drinks and snacks. The atmosphere seems very relaxed and enjoyable, as everyone is having a good time. Overall, the picture represents a perfect summer day at the beach, where people can have fun and forget about their daily worries.

Tłumaczenie

Na obrazku widzimy piękną plażę z złotym piaskiem i krystalicznie czystą wodą. Niebo jest błękitne z kilkoma białymi chmurami, a słońce świeci jasno. Na plaży bawi się kilka osób: niektórzy opalają się na kolorowych ręcznikach, inni pływają w wodzie lub grają w siatkówkę plażową. Kilka dzieci buduje zamek z piasku blisko brzegu. W tle znajdują się wysokie palmy i kilka małych łódek unoszących się na wodzie. Po prawej stronie obrazu znajduje się drewniany bar plażowy, gdzie można kupić napoje i przekąski. Atmosfera wydaje się być bardzo relaksująca i przyjemna, wszyscy dobrze się bawią. Ogólnie rzecz biorąc, obrazek przedstawia idealny letni dzień na plaży, gdzie ludzie mogą się bawić i zapomnieć o codziennych troskach.

Zaawansowany przykład opisu obrazu

The painting depicts a serene and idyllic landscape, where a small village is nestled among lush green hills and a meandering river. The artist has skillfully used a variety of colors and brushstrokes to create a sense of depth and texture in the scene. The foreground is dominated by a large, ancient oak tree, its gnarled branches reaching out as if to embrace the viewer. A dirt path winds its way through the village, leading the eye towards the distant horizon. The quaint houses are adorned with thatched roofs and colorful flower gardens, evoking a sense of warmth and coziness. In the distance, a majestic mountain range looms, its snow-capped peaks contrasting with the verdant landscape below. The sky above is a tapestry of vibrant hues, as the setting sun casts its golden light upon the scene. The overall mood of the painting is one of tranquility and harmony, inviting the viewer to lose themselves in this enchanting world.

Tłumaczenie

Obraz przedstawia spokojny i sielankowy krajobraz, gdzie mała wioska jest położona wśród bujnych zielonych wzgórz i krętej rzeki. Artysta zręcznie użył różnorodnych kolorów i pociągnięć pędzla, aby stworzyć poczucie głębi i faktury sceny. Na pierwszym planie dominuje duże, starodrzewne dębowe drzewo, którego sękate gałęzie sięgają, jakby chciały objąć widza. Ścieżka wije się przez wioskę, prowadząc oko ku odległemu horyzontowi. Urocze domy są ozdobione strzechą i kolorowymi ogrodami kwiatowymi, wywołując poczucie ciepła i przytulności. W oddali majaczy pasmo górskie, którego ośnieżone szczyty kontrastują z zielonym krajobrazem poniżej. Niebo nad sceną jest mozaiką żywych barw, a zachodzące słońce rzuca swoje złote światło na scenę. Ogólny nastrój obrazu to spokój i harmonia, zachęcający widza do zatracenia się w tym czarującym świecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również