Opis wykresu po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym świecie umiejętność opisu wykresów po angielsku jest niezwykle ważna, zwłaszcza dla osób pracujących w międzynarodowych firmach czy uczących się na studiach. W tym artykule przedstawimy podstawowe słownictwo oraz strukturę opisu wykresów po angielsku, a także przykłady opisu wykresu na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Podstawowe słownictwo do opisu wykresów po angielsku

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z podstawowym słownictwem, które przyda się podczas opisywania wykresów. Przedstawiamy kilka najważniejszych angielskich słów i wyrażeń:

 • chart – wykres
 • bar chart – wykres słupkowy
 • pie chart – wykres kołowy
 • line chart – wykres liniowy
 • axis – oś
 • x-axis – oś X
 • y-axis – oś Y
 • legend – legenda
 • title – tytuł
 • data – dane
 • percentage – procent
 • increase – wzrost
 • decrease – spadek
 • stable – stabilny
 • fluctuate – wahać się

Struktura i przydatne zwroty przy opisie wykresów po angielsku

Podczas opisywania wykresów warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, które powinien zawierać każdy opis. Przedstawiamy strukturę opisu wykresu oraz przydatne zwroty do każdego z jego elementów:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
Introduction
The chart shows/illustrates…
Wprowadzenie
Wykres pokazuje/ilustruje…
General overview
Overall, it can be seen that…
Ogólny przegląd
Ogólnie rzecz biorąc, można zauważyć, że…
Describing trends
There was a steady increase in…
Opisując trendy
Widać stały wzrost w…
Comparing data
In comparison to…, … was…
Porównując dane
W porównaniu do…, … było…
Describing specific data
At the beginning of the period, …
Opisując konkretne dane
Na początku okresu, …
Conclusion
In conclusion, the most significant change was…
Wnioski
Podsumowując, najbardziej znacząca zmiana to…

Pamiętaj, że opis wykresu powinien być klarowny i precyzyjny. Warto również stosować różnorodne zwroty i struktury gramatyczne, aby opis był bardziej interesujący dla czytelnika.

Przykładowy opis wykresu po angielsku dla osób na poziomie podstawowym

The bar chart shows the number of people who visited a museum in three different cities over a period of five years. In City A, the number of visitors increased steadily from 2000 to 3000 between 2010 and 2012, and then it remained stable until 2014. In City B, there was a significant growth in the number of visitors from 1000 to 4000 between 2010 and 2011, but it decreased to 3000 in 2012 and remained at this level until 2014. In City C, the number of visitors was stable at 2000 from 2010 to 2011, then it increased to 3000 in 2012 and remained at this level until 2014.

Wykres słupkowy przedstawia liczbę osób, które odwiedziły muzeum w trzech różnych miastach w ciągu pięciu lat. W mieście A liczba zwiedzających wzrosła równomiernie z 2000 do 3000 między 2010 a 2012 rokiem, a następnie pozostała na tym samym poziomie do 2014 roku. W mieście B nastąpił znaczny wzrost liczby zwiedzających z 1000 do 4000 między 2010 a 2011 rokiem, ale liczba ta spadła do 3000 w 2012 roku i pozostała na tym poziomie do 2014 roku. W mieście C liczba zwiedzających utrzymywała się na stałym poziomie 2000 od 2010 do 2011 roku, następnie wzrosła do 3000 w 2012 roku i pozostała na tym poziomie do 2014 roku.

Przykładowy opis wykresu po angielsku dla osób na poziomie zaawansowanym

The line graph illustrates the fluctuations in the average global temperature from 1980 to 2010. It is evident that the overall trend is an increase in temperature, with some minor variations. In 1980, the average temperature was approximately 14 degrees Celsius. It experienced a gradual rise until 1990, reaching 14.5 degrees Celsius. From 1990 to 2000, the temperature remained relatively stable, with only a slight increase to 14.6 degrees Celsius. However, between 2000 and 2010, there was a more pronounced increase in temperature, peaking at 15 degrees Celsius in 2010. This data suggests that global warming is a significant issue that needs to be addressed.

Wykres liniowy ilustruje wahania średniej globalnej temperatury od 1980 do 2010 roku. Wyraźnie widać, że ogólna tendencja to wzrost temperatury, z drobnymi wahaniami. W 1980 roku średnia temperatura wynosiła około 14 stopni Celsjusza. Doświadczyła ona stopniowego wzrostu do 1990 roku, osiągając 14,5 stopnia Celsjusza. Od 1990 do 2000 roku temperatura utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie, z niewielkim wzrostem do 14,6 stopnia Celsjusza. Jednak między 2000 a 2010 rokiem nastąpił bardziej wyraźny wzrost temperatury, osiągając szczyt 15 stopni Celsjusza w 2010 roku. Dane te sugerują, że globalne ocieplenie jest istotnym problemem, który należy rozwiązać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również