Zaimki osobowe w języku angielskim: podstawy

W niniejszym artykule omówimy zaimki osobowe w języku angielskim, które pełnią kluczową rolę w konstrukcji zdań. Zapoznamy się z ich podziałem, charakterystyką, zastosowaniem w różnych czasach gramatycznych oraz specyfiką zaimków zwrotnych i wzajemnych. Porównamy również użycie zaimków osobowych w językach angielskim i polskim.

Definicja i funkcja zaimków osobowych w języku angielskim

Zaimki osobowe to kluczowy element gramatyki języka angielskiego, który pozwala na zastąpienie rzeczowników odnoszących się do osób, zwierząt czy rzeczy. Ułatwiają one komunikację, sprawiają, że zdania są bardziej zrozumiałe i mniej powtarzalne. W języku angielskim zaimki osobowe dzielą się na dwie główne kategorie: zaimki podmiotowe (subject pronouns) oraz zaimki dopełnieniowe (object pronouns).

Podstawową funkcją zaimków osobowych jest reprezentowanie podmiotu (osoby, zwierzęcia, rzeczy) w zdaniu, dzięki czemu nie musimy powtarzać tego samego rzeczownika. Zaimki osobowe odgrywają również ważną rolę w określaniu osoby gramatycznej (pierwsza, druga, trzecia) oraz liczby (pojedynczej, mnogiej). Warto zwrócić uwagę na to, że w języku angielskim zaimki osobowe są niezmiennicze pod względem rodzaju gramatycznego, co oznacza, że nie zmieniają swojej formy w zależności od tego, czy odnoszą się do mężczyzny, kobiety czy rzeczy.

Podział i charakterystyka zaimków osobowych w języku angielskim

Zaimki osobowe w języku angielskim można podzielić na dwie główne kategorie: zaimki podmiotowe (subject pronouns) oraz zaimki dopełnieniowe (object pronouns). Zaimki podmiotowe występują na początku zdania i wskazują, kto lub co jest podmiotem zdania, czyli wykonawcą czynności. Przykłady zaimków podmiotowych to: I (ja), you (ty), he (on), she (ona), it (ono), we (my), they (oni).

Zaimki dopełnieniowe natomiast występują po czasowniku lub przyimku i wskazują na odbiorcę czynności. Przykłady zaimków dopełnieniowych to: me (mnie, mi), you (ciebie, ci), him (jemu, go), her (jej, ją), it (to, tego), us (nas, nam), them (ich, im). Poniżej przedstawiamy tabelę z podziałem zaimków osobowych na podmiotowe i dopełnieniowe:

Zaimki podmiotoweZaimki dopełnieniowe
I (ja)me (mnie, mi)
you (ty)you (ciebie, ci)
he (on)him (jemu, go)
she (ona)her (jej, ją)
it (ono)it (to, tego)
we (my)us (nas, nam)
they (oni)them (ich, im)

Warto zwrócić uwagę na to, że zaimki osobowe w języku angielskim są niezbędne do tworzenia poprawnych konstrukcji gramatycznych, a ich pominięcie może prowadzić do nieporozumień lub błędów językowych. Dlatego ważne jest, aby dobrze opanować ich użycie i zastosowanie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Zaimki osobowe jako podmioty i dopełnienia zdania

Zaimki osobowe w języku angielskim pełnią różne funkcje w zdaniu. Mogą występować jako podmioty (subject pronouns) lub dopełnienia (object pronouns). Podmioty są to osoby lub rzeczy, które wykonują czynność, natomiast dopełnienia to osoby lub rzeczy, na które ta czynność jest kierowana. Warto znać różnice między tymi dwoma rodzajami zaimków, aby poprawnie budować zdania w języku angielskim.

Oto lista zaimków osobowych występujących jako podmioty i dopełnienia:

 • I (ja) – me (mnie, mi)
 • you (ty, wy) – you (ciebie, cię, was, wam)
 • he (on) – him (jego, jemu)
 • she (ona) – her (jej, ją)
 • it (ono) – it (jego, jej, je)
 • we (my) – us (nas, nam)
 • they (oni, one) – them (ich, im)

Przykłady użycia zaimków osobowych jako podmiotów i dopełnienia:

 • She loves him. (Ona kocha jego.)
 • We invited them to the party. (Zaprosiliśmy ich na imprezę.)
 • I gave you a book. (Dałem ci książkę.)

Zastosowanie zaimków osobowych w różnych czasach gramatycznych

Zaimki osobowe są niezbędne do tworzenia zdań w różnych czasach gramatycznych. W zależności od czasu, w którym zdanie jest wypowiedziane, zaimki osobowe mogą występować w różnych formach. Warto zwrócić uwagę na to, jak zmieniają się formy czasowników w zależności od zaimka osobowego, który pełni funkcję podmiotu.

Oto przykłady użycia zaimków osobowych w różnych czasach gramatycznych:

 • Present Simple: I work, you work, he/she/it works, we work, they work
 • Past Simple: I worked, you worked, he/she/it worked, we worked, they worked
 • Present Continuous: I am working, you are working, he/she/it is working, we are working, they are working
 • Past Continuous: I was working, you were working, he/she/it was working, we were working, they were working

Warto również pamiętać o zmianach w zdaniach z czasownikami modalnymi, takimi jak can, must, should, may, might, will, would. W takich przypadkach zaimki osobowe również pełnią funkcję podmiotu, a czasownik modalny łączy się z czasownikiem w formie bezokolicznika (bez „to”).

Przykłady użycia zaimków osobowych z czasownikami modalnymi:

 • I can swim. (Ja potrafię pływać.)
 • He must go. (On musi iść.)
 • They should study. (Oni powinni się uczyć.)
CzasIyouhe/she/itwethey
Present Simpleworkworkworksworkwork
Past Simpleworkedworkedworkedworkedworked
Present Continuousam workingare workingis workingare workingare working
Past Continuouswas workingwere workingwas workingwere workingwere working

Zaimki zwrotne i wzajemne – specyfika i użycie

Zaimki zwrotne i wzajemne są ważnym elementem języka angielskiego i mają swoje specyficzne zastosowanie. Zaimki zwrotne odnoszą się do osoby wykonującej czynność, a jednocześnie są również jej odbiorcą. Przykładem takiego zaimka jest „myself” (ja sam/sama), który wskazuje na to, że osoba wykonuje czynność na siebie. Zaimki zwrotne są często używane, gdy chcemy podkreślić, że czynność jest wykonywana samodzielnie lub bez pomocy innych osób. Na przykład: „I can do it myself” (Mogę to zrobić sam/sama).

Zaimki wzajemne natomiast odnoszą się do dwóch lub więcej osób, które wykonują czynność wzajemnie na siebie. Przykładem takiego zaimka jest „each other” (siebie nawzajem). Zaimki wzajemne są używane, gdy chcemy podkreślić, że czynność jest wykonywana przez obie strony. Na przykład: „They love each other” (Oni się nawzajem kochają).

Ważne jest, aby pamiętać, że zaimki zwrotne i wzajemne różnią się od zaimków osobowych, ponieważ nie są używane jako podmioty lub dopełnienia zdania. Zamiast tego, są one używane jako dodatek do czasownika, aby wskazać, że czynność jest wykonywana na siebie lub wzajemnie. Przykładowo: „I hurt myself” (Zraniłem/am się) lub „They help each other” (Oni sobie pomagają).

Porównanie użycia zaimków osobowych w języku angielskim i polskim

Użycie zaimków osobowych w języku angielskim i polskim różni się nieco pod względem gramatycznym i składniowym. W języku angielskim zaimki osobowe są często używane jako podmioty lub dopełnienia zdania, podczas gdy w języku polskim zaimki osobowe są bardziej elastyczne i mogą być używane w różnych przypadkach.

W języku angielskim zaimki osobowe mają swoje własne formy dla każdej osoby i liczby. Na przykład, „I” (ja) jest używane dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, „you” (ty/wy) dla drugiej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, „he/she/it” (on/ona/ono) dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, a „we” (my) i „they” (oni/one) dla pierwszej i trzeciej osoby liczby mnogiej. W języku polskim zaimki osobowe mają różne formy dla każdego przypadku, na przykład „ja” (I) dla pierwszej osoby liczby pojedynczej, „ty” (you) dla drugiej osoby liczby pojedynczej, „on/ona/ono” (he/she/it) dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, „my” (we) dla pierwszej osoby liczby mnogiej i „oni/one” (they) dla trzeciej osoby liczby mnogiej.

W języku angielskim zaimki osobowe są również często używane jako podmioty zdania, podczas gdy w języku polskim podmiot zdania może być pominięty, jeśli jest oczywisty z kontekstu. Na przykład, w zdaniu „I am going to the store” (Idę do sklepu), zaimka „I” nie można pominąć, ponieważ jest on niezbędny do określenia, kto wykonuje czynność. W języku polskim można powiedzieć „Idę do sklepu”, pomijając zaimki osobowe, jeśli kontekst jest jasny.

Podsumowując, użycie zaimków osobowych w języku angielskim i polskim różni się pod względem form gramatycznych i składniowych. W języku angielskim zaimki osobowe są używane jako podmioty i dopełnienia zdania, podczas gdy w języku polskim mają one różne formy dla każdego przypadku i mogą być pomijane, jeśli kontekst jest jasny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również