Opis badania po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule omówimy kwestie związane z opisem badania w języku angielskim. Przedstawimy podstawowe słownictwo oraz strukturę opisu badania, a także przykłady opisów dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe słownictwo związane z opisem badania

Aby sprawnie opisywać badania naukowe w języku angielskim, warto znać podstawowe słowa i wyrażenia związane z tym tematem. Oto niektóre z nich:

  • research – badanie, badania naukowe
  • study – badanie, studium
  • experiment – eksperyment
  • hypothesis – hipoteza
  • method – metoda
  • sample – próba, próbka
  • participants – uczestnicy
  • data – dane
  • results – wyniki
  • conclusion – wniosek

Struktura i przydatne zwroty przy opisywaniu badania

Opis badania naukowego można podzielić na kilka części: wprowadzenie, metodę, wyniki oraz wnioski. W każdej z tych części przydatne będą odpowiednie zwroty, które ułatwią nam opisanie badania w sposób klarowny i zrozumiały. Przyjrzyjmy się poniższej tabeli zawierającej przykłady takich zwrotów:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The aim of the study was to… Celem badania było…
The research was conducted on a sample of… Badanie przeprowadzono na próbie…
Participants were divided into… Uczestnicy zostali podzieleni na…
The study used a(n) (experimental/control) group design. W badaniu użyto schematu z grupą (eksperymentalną/kontrolną).
Data was collected using… Dane zostały zebrane za pomocą…
The results showed that… Wyniki wykazały, że…
There was a significant difference between… Stwierdzono istotną różnicę pomiędzy…
It can be concluded that… Można zatem wnioskować, że…

Warto opanować te zwroty, aby móc swobodnie opisywać badania naukowe w języku angielskim. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy przykłady opisów badania dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Przykładowy opis badania dla osób na poziomie podstawowym

In this study, researchers aimed to investigate the effects of a new teaching method on students’ performance in mathematics. The study involved 100 students from two different schools, with 50 students in the experimental group and 50 students in the control group. The experimental group was taught using the new teaching method, while the control group continued with the traditional teaching method.

The study lasted for six months, during which the students’ progress was monitored through regular tests and assessments. At the end of the study, the researchers compared the results of the two groups to determine if there was a significant difference in their performance.

The results showed that the experimental group had a higher average score in mathematics compared to the control group. Additionally, the experimental group demonstrated a greater improvement in their problem-solving skills and overall understanding of mathematical concepts.

Based on these findings, the researchers concluded that the new teaching method was effective in improving students’ performance in mathematics. They recommended further research to explore the potential benefits of this teaching method in other subjects and educational settings.

Tłumaczenie

W tym badaniu naukowcy postanowili zbadać wpływ nowej metody nauczania na wyniki uczniów w matematyce. W badaniu uczestniczyło 100 uczniów z dwóch różnych szkół, z czego 50 uczniów było w grupie eksperymentalnej, a 50 w grupie kontrolnej. Grupa eksperymentalna była uczone przy użyciu nowej metody nauczania, podczas gdy grupa kontrolna kontynuowała naukę przy użyciu tradycyjnej metody.

Badanie trwało sześć miesięcy, podczas których postępy uczniów były monitorowane za pomocą regularnych testów i ocen. Na koniec badania naukowcy porównali wyniki obu grup, aby ustalić, czy istnieje istotna różnica w ich wynikach.

Wyniki pokazały, że grupa eksperymentalna osiągnęła wyższą średnią ocenę z matematyki w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto grupa eksperymentalna wykazała większą poprawę w umiejętnościach rozwiązywania problemów i ogólnym zrozumieniu pojęć matematycznych.

Na podstawie tych wyników naukowcy doszli do wniosku, że nowa metoda nauczania jest skuteczna w poprawie wyników uczniów w matematyce. Zalecili dalsze badania nad potencjalnymi korzyściami tej metody nauczania w innych przedmiotach i kontekstach edukacyjnych.

Zaawansowany przykład opisu badania

The objective of this randomized controlled trial was to evaluate the efficacy of a cognitive-behavioral therapy (CBT) intervention in reducing symptoms of anxiety and depression among adults diagnosed with generalized anxiety disorder (GAD). A total of 120 participants were randomly assigned to either the CBT intervention group or the waitlist control group.

The CBT intervention consisted of 12 weekly sessions, each lasting 90 minutes, conducted by trained therapists. The participants’ symptoms were assessed using the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and the Beck Depression Inventory (BDI) at baseline, post-intervention, and at a 3-month follow-up.

The results indicated that the CBT intervention group exhibited a significant reduction in HARS and BDI scores compared to the waitlist control group at post-intervention and follow-up assessments. Furthermore, the effect sizes for the between-group differences were large, suggesting a clinically meaningful improvement in the CBT group.

In conclusion, the findings of this study provide strong evidence for the effectiveness of CBT in alleviating symptoms of anxiety and depression among individuals with GAD. The researchers recommend the implementation of CBT as a first-line treatment for GAD in clinical practice and encourage further research to examine its long-term effects and potential moderators of treatment outcome.

Tłumaczenie

Celem tego randomizowanego badania kontrolowanego było ocena skuteczności interwencji opartej na terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w redukcji objawów lęku i depresji u dorosłych z diagnozą zespołu lęku uogólnionego (GAD). Łącznie 120 uczestników zostało losowo przydzielonych do grupy interwencyjnej CBT lub grupy kontrolnej z listą oczekujących.

Interwencja CBT składała się z 12 tygodniowych sesji, każda trwająca 90 minut, prowadzonych przez wyszkolonych terapeutów. Objawy uczestników oceniano za pomocą Skali Oceny Lęku Hamiltona (HARS) i Inwentarza Depresji Becka (BDI) na początku badania, po interwencji oraz podczas 3-miesięcznej kontroli.

Wyniki wskazały, że grupa interwencyjna CBT wykazała istotne zmniejszenie wyników HARS i BDI w porównaniu z grupą kontrolną z listą oczekujących po interwencji oraz podczas kontroli. Co więcej, wielkości efektów dla różnic międzygrupowych były duże, co sugeruje klinicznie istotną poprawę w grupie CBT.

Podsumowując, wyniki tego badania dostarczają silnych dowodów na skuteczność CBT w łagodzeniu objawów lęku i depresji u osób z GAD. Naukowcy rekomendują wdrożenie CBT jako pierwszego rzutu leczenia GAD w praktyce klinicznej oraz zachęcają do dalszych badań nad jego długoterminowymi efektami i potencjalnymi moderatorami wyników leczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również