Opis szkoły po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W artykule tym poruszymy temat opisu szkoły w języku angielskim, co może być przydatne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Omówimy podstawowe słownictwo związane ze szkołą, strukturę zdań oraz przydatne zwroty. Na koniec przedstawimy przykładowy opis szkoły na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Podstawowe słownictwo związane ze szkołą

Aby móc opisać szkołę w języku angielskim, warto znać kilka podstawowych słówek. Oto lista najważniejszych z nich:

 • school – szkoła
 • classroom – sala lekcyjna
 • teacher – nauczyciel
 • student – uczeń
 • lesson – lekcja
 • subject – przedmiot
 • homework – praca domowa
 • exam – egzamin
 • grade – ocena
 • break – przerwa
 • library – biblioteka
 • gym – sala gimnastyczna

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisie szkoły

Opisując szkołę, warto znać kilka przydatnych zwrotów oraz struktur zdań. Poniżej znajduje się tabela z przykładami takich zwrotów oraz ich tłumaczeniami na język polski.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My school is located in… Moja szkoła znajduje się w…
There are … classrooms in my school. W mojej szkole jest … sal lekcyjnych.
We have … teachers and … students. Mamy … nauczycieli i … uczniów.
My favorite subject is… Moim ulubionym przedmiotem jest…
We have a big library with many books. Mamy dużą bibliotekę z wieloma książkami.
Our gym is well-equipped. Nasza sala gimnastyczna jest dobrze wyposażona.
We have a break after every two lessons. Mamy przerwę po każdych dwóch lekcjach.
Our teachers give us a lot of homework. Nasi nauczyciele dają nam dużo pracy domowej.
I usually get good grades in… Zwykle dostaję dobre oceny z…
We have exams at the end of each semester. Mamy egzaminy na końcu każdego semestru.

Przykładowy opis szkoły dla osób na poziomie podstawowym

My school is called Green Valley Primary School. It is a big school with many classrooms and a large playground. There are many students and teachers in my school. We have classes like English, Math, Science, and History. Our school starts at 8:00 am and finishes at 3:00 pm. We have a break at 10:00 am for 15 minutes and lunch at 12:00 pm for 45 minutes. Our teachers are very kind and helpful. We have a library with many books and a computer lab with many computers. I like my school because I learn a lot and have fun with my friends.

Moja szkoła nazywa się Green Valley Primary School. To duża szkoła z wieloma salami lekcyjnymi i dużym placem zabaw. W mojej szkole jest wielu uczniów i nauczycieli. Mamy takie przedmioty jak angielski, matematyka, nauki przyrodnicze i historia. Nasza szkoła zaczyna się o 8:00 i kończy o 15:00. Mamy przerwę o 10:00 na 15 minut i lunch o 12:00 na 45 minut. Nasi nauczyciele są bardzo mili i pomocni. Mamy bibliotekę z wieloma książkami i pracownię komputerową z wieloma komputerami. Lubię moją szkołę, ponieważ dużo się uczę i dobrze się bawię z przyjaciółmi.

Zaawansowany opis szkoły w języku angielskim

Green Valley High School is a prestigious institution located in the heart of the city. The school boasts a diverse student body and a dedicated team of educators who strive to provide a well-rounded education for all students. The campus is spread over a vast area, encompassing state-of-the-art facilities such as a modern auditorium, a fully-equipped gymnasium, and a spacious library housing an extensive collection of books and resources. The school offers a wide range of extracurricular activities, including various sports teams, clubs, and societies that cater to the interests of the students. The curriculum is designed to challenge and engage students, fostering critical thinking and problem-solving skills. The school places a strong emphasis on community involvement and encourages students to participate in volunteer work and service projects. Green Valley High School has a long-standing tradition of academic excellence, with many of its graduates going on to attend prestigious universities and colleges. The school’s commitment to nurturing the intellectual, emotional, and social growth of its students has earned it a reputation as one of the finest educational institutions in the region.

Green Valley High School to prestiżowa placówka znajdująca się w sercu miasta. Szkoła szczyci się różnorodną społecznością uczniów oraz oddanym zespołem pedagogów, którzy dążą do zapewnienia wszechstronnego wykształcenia dla wszystkich uczniów. Kampus rozciąga się na dużym obszarze, obejmując nowoczesne obiekty, takie jak nowoczesna aula, w pełni wyposażona siłownia i przestronna biblioteka z bogatym zbiorem książek i materiałów. Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym różne drużyny sportowe, kluby i stowarzyszenia, które odpowiadają zainteresowaniom uczniów. Program nauczania został opracowany tak, aby stawiać wyzwania i angażować uczniów, rozwijając umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Szkoła przywiązuje dużą wagę do zaangażowania społeczności i zachęca uczniów do udziału w wolontariacie i projektach służących społeczności. Green Valley High School ma długą tradycję doskonałości akademickiej, a wielu jej absolwentów kontynuuje naukę na prestiżowych uniwersytetach i uczelniach. Zaangażowanie szkoły w pielęgnowanie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju uczniów przyniosło jej opinię jednej z najlepszych placówek edukacyjnych w regionie.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również