Machen – odmiana i lista słów z przedrostkami

Czasownik „machen” należy do podstawowych słów w języku niemieckim, a jego opanowanie jest kluczowe dla efektywnego porozumiewania się. W niniejszym artykule omówimy podstawowe znaczenie, odmianę oraz użycie tego czasownika, a także przedrostki złożone z „machen” i słownictwo powiązane. Przedstawimy również przykłady zdań, częste błędy oraz ćwiczenia praktyczne, które pomogą w lepszym zrozumieniu i opanowaniu tego ważnego elementu języka niemieckiego.

„Machen” – podstawowa forma i znaczenie

„Machen” to jeden z najbardziej podstawowych i uniwersalnych czasowników w języku niemieckim. Jego podstawowe znaczenie to „robić” lub „czynić”, ale może być również używany w wielu innych kontekstach i sytuacjach. Dzięki swojej elastyczności, „machen” jest często używany przez osoby uczące się języka niemieckiego, gdy nie są pewne, jakiego czasownika użyć.

Warto zwrócić uwagę, że „machen” może być używane zarówno jako czasownik regularny, jak i nieregularny, w zależności od kontekstu i formy gramatycznej. W przypadku formy regularnej, „machen” odmienia się według standardowych zasad odmiany czasowników niemieckich, co sprawia, że jest łatwy do nauczenia i zapamiętania.

Odmiana czasownika „machen” w czasie teraźniejszym

Odmiana czasownika „machen” w czasie teraźniejszym (Präsens) jest stosunkowo prosta, ponieważ jest to czasownik regularny. Oto jak odmienia się „machen” dla poszczególnych osób liczby pojedynczej i mnogiej:

 • ich mache – ja robię
 • du machst – ty robisz
 • er/sie/es macht – on/ona/ono robi
 • wir machen – my robimy
 • ihr macht – wy robicie
 • sie/Sie machen – oni/one/Pan/Pani/Państwo robią

Warto zauważyć, że w przypadku drugiej osoby liczby pojedynczej (du) oraz trzeciej osoby liczby pojedynczej (er/sie/es), występuje przegłos (tzw. Umlaut) w rdzeniu czasownika, co jest typowe dla czasowników regularnych w języku niemieckim. Dlatego też „machen” odmienia się na „machst” i „macht” dla tych osób.

Użycie „machen” w czasie przeszłym i przyszłym

W języku niemieckim czasownik „machen” może być używany w różnych czasach gramatycznych, takich jak czas przeszły (Präteritum) i czas przyszły (Futur). Oto jak odmienia się „machen” w tych czasach:

 • Präteritum (czas przeszły): ich machte, du machtest, er/sie/es machte, wir/sie machten, ihr machtet, sie/Sie machten
 • Futur I (czas przyszły prosty): ich werde machen, du wirst machen, er/sie/es wird machen, wir/sie werden machen, ihr werdet machen, sie/Sie werden machen

Präteritum jest używane do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i zostały zakończone. Przykłady zdań z użyciem „machen” w czasie przeszłym:

 • Ich machte gestern meine Hausaufgaben. (Wczoraj zrobiłem moje zadanie domowe.)
 • Wir machten einen Spaziergang im Park. (Poszliśmy na spacer w parku.)

Futur I jest używane do wyrażania zamiarów, planów lub przypuszczeń dotyczących przyszłości. Przykłady zdań z użyciem „machen” w czasie przyszłym:

 • Ich werde morgen das Auto waschen. (Jutro umyję samochód.)
 • Wir werden nächstes Jahr eine Reise nach Deutschland machen. (W przyszłym roku zrobimy podróż do Niemiec.)

Przedrostki rozdzielnie złożone z „machen” i ich znaczenia

Czasownik „machen” może być również używany z różnymi przedrostkami rozdzielnie złożonymi, które zmieniają jego znaczenie. Oto kilka najbardziej powszechnych przedrostków i ich znaczenia w połączeniu z „machen”:

 • anmachen – włączać, podrywać, zaczepiać
 • aufmachen – otwierać
 • ausmachen – wyłączać, ustalać, umawiać się
 • mitmachen – uczestniczyć, brać udział
 • zumachen – zamykać
 • zusammenmachen – zamykać, łączyć

Przykłady zdań z użyciem przedrostków rozdzielnie złożonych z „machen”:

 • Ich mache das Licht an. (Włączam światło.)
 • Er macht die Tür auf. (On otwiera drzwi.)
 • Wir machen einen Termin aus. (Ustalamy termin.)
 • Sie macht bei dem Projekt mit. (Ona bierze udział w projekcie.)
 • Bitte mach das Fenster zu. (Proszę, zamknij okno.)
 • Ich mache die beiden Teile zusammen. (Łączę obie części.)

Warto zwrócić uwagę, że przedrostki rozdzielnie złożone oddzielają się od czasownika w zdaniu, np. „Ich mache das Fenster zu” (Zamykam okno). W przypadku czasów złożonych, przedrostek łączy się z czasownikiem w formie bezokolicznika, np. „Ich habe das Fenster zugemacht” (Zamknąłem okno).

Przykłady zdań z użyciem „machen” i jego pochodnych

Oto kilka przykładów zdań, w których używamy czasownika „machen” i jego pochodnych:

 1. Ich mache meine Hausaufgaben. – Robię moje zadanie domowe.
 2. Wir machen eine Party am Samstag. – Robimy imprezę w sobotę.
 3. Er macht den Tisch sauber. – On czyści stół.
 4. Sie macht einen Kuchen für ihren Geburtstag. – Ona robi ciasto na swoje urodziny.
 5. Meine Eltern machen Urlaub in Spanien. – Moi rodzice wyjeżdżają na wakacje do Hiszpanii.
 6. Ich habe einen Fehler gemacht. – Zrobiłem błąd.
 7. Was hast du gestern gemacht? – Co robiłeś wczoraj?
 8. Wir werden eine Reise nach Italien machen. – Wybierzemy się na wycieczkę do Włoch.
 9. Ich möchte eine Pause machen. – Chciałbym zrobić sobie przerwę.
 10. Er hat den Kuchen selbst gemacht. – On sam zrobił ciasto.

Te przykłady pokazują różne konteksty, w których możemy używać czasownika „machen” i jego pochodnych. Możemy go używać, aby opisać wykonywanie czynności, takich jak robienie zadania domowego, sprzątanie czy gotowanie. Możemy również używać go, aby opisać tworzenie czegoś, takiego jak impreza czy ciasto. Czasownik ten może być również używany w kontekście podróży i planów na przyszłość, jak w przypadku wyjazdu na wakacje czy organizacji podróży. Wreszcie, czasownik ten może być używany w kontekście błędów i poprawek, jak w przypadku przyznania się do zrobienia błędu i chęci naprawienia go.

Często popełniane błędy w odmianie i użyciu „machen”

Podczas używania czasownika „machen” i jego pochodnych, często popełniane są pewne błędy. Oto kilka najczęstszych błędów:

 1. Nieodpowiednie użycie czasu przeszłego. Często ludzie używają czasu teraźniejszego zamiast czasu przeszłego, gdy opisują czynności, które już się wydarzyły. Na przykład, powiedzenie „Ich mache meine Hausaufgaben gestern” jest błędne. Poprawne zdanie powinno brzmieć „Ich habe meine Hausaufgaben gestern gemacht” (Zrobiłem moje zadanie domowe wczoraj).
 2. Nieodpowiednie użycie czasu przyszłego. Podobnie jak w przypadku czasu przeszłego, ludzie często używają czasu teraźniejszego zamiast czasu przyszłego, gdy opisują czynności, które jeszcze się nie wydarzyły. Na przykład, powiedzenie „Ich mache eine Reise nach Italien nächste Woche” jest błędne. Poprawne zdanie powinno brzmieć „Ich werde nächste Woche eine Reise nach Italien machen” (Wybiorę się na wycieczkę do Włoch w przyszłym tygodniu).
 3. Nieodpowiednie użycie czasownika „machen” w kontekście tworzenia czegoś. Czasownik „machen” jest często używany do opisu tworzenia czegoś, ale nie zawsze jest odpowiedni. Na przykład, powiedzenie „Ich mache ein Foto” jest błędne. Poprawne zdanie powinno brzmieć „Ich mache ein Foto” (Robię zdjęcie).
 4. Nieodpowiednie użycie czasownika „machen” w kontekście błędów i poprawek. Czasownik „machen” jest również używany do opisu błędów i poprawek, ale nie zawsze jest odpowiedni. Na przykład, powiedzenie „Ich mache einen Fehler” jest błędne. Poprawne zdanie powinno brzmieć „Ich habe einen Fehler gemacht” (Zrobiłem błąd).

Unikanie tych błędów jest ważne, aby poprawnie używać czasownika „machen” i jego pochodnych. Ważne jest również zapamiętanie odpowiednich form czasowych i znaczeń, aby używać czasownika w odpowiednich kontekstach.

Słownictwo powiązane z „machen” – rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki

W języku niemieckim istnieje wiele słów powiązanych z czasownikiem „machen”, które mogą występować w różnych formach gramatycznych, takich jak rzeczowniki, przymiotniki czy przysłówki. Oto kilka przykładów:

 • die Hausarbeit machen – wykonywać prace domowe
 • die Entscheidung machen – podejmować decyzję
 • die Übung machen – wykonywać ćwiczenie
 • die Pause machen – robić przerwę
 • die Vorbereitung machen – przygotowywać się

Warto również zwrócić uwagę na przymiotniki i przysłówki powiązane z „machen”:

 • gemacht – zrobiony, wykonany (przymiotnik)
 • selbstgemacht – własnoręcznie zrobiony, domowej roboty (przymiotnik)
 • gut gemacht – dobrze zrobione (przymiotnik)
 • schlecht gemacht – źle zrobione (przymiotnik)
 • langsam machen – robić powoli (przysłówek)
 • schnell machen – robić szybko (przysłówek)

Ćwiczenia praktyczne z użyciem „machen” i jego pochodnych

Ćwiczenia praktyczne z użyciem „machen” i jego pochodnych pomogą w lepszym zrozumieniu i opanowaniu tego czasownika. Oto kilka propozycji ćwiczeń, które można wykonać samodzielnie lub z nauczycielem języka niemieckiego:

 1. Uzupełnianie luk w zdaniach – przygotuj kilka zdań z lukami, w których należy wstawić odpowiednią formę czasownika „machen” lub jego pochodnych. Na przykład: „Ich ________ meine Hausaufgaben.” (Odpowiedź: mache)
 2. Odmiana czasownika „machen” w różnych czasach – ćwicz odmianę czasownika „machen” w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Na przykład: „Ich mache / Ich habe gemacht / Ich werde machen.”
 3. Tworzenie zdań z przedrostkami rozdzielnie złożonymi – ćwicz tworzenie zdań z użyciem przedrostków rozdzielnie złożonych z „machen”, takich jak „aufmachen”, „zumachen” czy „mitmachen”. Na przykład: „Ich mache das Fenster auf.”
 4. Przetłumaczenie zdań na język niemiecki – przygotuj kilka zdań w języku polskim, które zawierają czasownik „robić” lub jego pochodne, a następnie przetłumacz je na język niemiecki, używając odpowiedniej formy „machen”. Na przykład: „On robi kolację.” – „Er macht das Abendessen.”

Regularne wykonywanie ćwiczeń praktycznych z użyciem „machen” i jego pochodnych pozwoli na lepsze opanowanie tego czasownika oraz zrozumienie jego różnorodnych zastosowań w języku niemieckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również