Akkusativ (biernik) w niemieckim

W artykule omówimy Akkusativ, jeden z czterech przypadków w języku niemieckim, jego definicję, funkcję oraz zasady deklinacji. Przedstawimy także konstrukcje z Akkusativem, przymiotniki, zaimki, porównanie z innymi przypadkami oraz częste błędy Polaków w użyciu tego przypadka. Zaprezentujemy również praktyczne ćwiczenia i przykłady użycia Akkusativu.

Definicja i funkcja Akkusativ w języku niemieckim

Akkusativ, zwany również dopełniaczem biernym, to jeden z czterech przypadków w języku niemieckim. Jego główną funkcją jest wskazywanie na bezpośredni obiekt, z którym łączy się czasownik. Akkusativ jest niezbędny do tworzenia poprawnych konstrukcji gramatycznych, a jego opanowanie jest kluczowe dla płynnej komunikacji w języku niemieckim.

Warto zaznaczyć, że w języku niemieckim niektóre czasowniki łączą się wyłącznie z Akkusativem, podczas gdy inne mogą łączyć się z różnymi przypadkami, w zależności od kontekstu. Akkusativ jest również używany po niektórych przyimkach, takich jak „durch”, „für”, „gegen”, „ohne” czy „um”. Opanowanie przypadka Akkusativ pozwala na tworzenie poprawnych i zrozumiałych wypowiedzi w języku niemieckim.

Konstrukcje z Akkusativem: czasowniki, przyimki, wyrażenia

W języku niemieckim istnieje wiele czasowników, które łączą się z Akkusativem. Przykłady takich czasowników to „sehen” (widzieć), „hören” (słyszeć), „fragen” (pytać) czy „lieben” (kochać). W przypadku tych czasowników, bezpośredni obiekt, czyli rzeczownik, który otrzymuje działanie, musi być w przypadku Akkusativ. Na przykład: „Ich sehe den Hund” (Widzę psa) – „den Hund” jest w Akkusativie.

Przyimki wymagające Akkusativu to między innymi „durch” (przez), „für” (dla), „gegen” (przeciwko), „ohne” (bez) i „um” (około). Po tych przyimkach rzeczownik musi być w przypadku Akkusativ. Przykład: „Ich gehe durch den Park” (Idę przez park) – „den Park” jest w Akkusativie. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przyimki mogą łączyć się zarówno z Akkusativem, jak i z Dativem, w zależności od kontekstu, np. „in”, „an” czy „auf”. W takich przypadkach warto zapamiętać konkretne wyrażenia i konstrukcje, aby uniknąć błędów.

Zasady deklinacji rzeczowników w Akkusativie

W języku niemieckim deklinacja rzeczowników w przypadku Akkusativu różni się w zależności od rodzaju rzeczownika. Wyróżniamy trzy rodzaje rzeczowników: męski (der), żeński (die) oraz nijaki (das). Deklinacja rzeczowników w Akkusativie obejmuje zmiany w artykułach określonych oraz nieokreślonych, natomiast sama forma rzeczownika pozostaje niezmieniona. Poniżej przedstawiamy zasady deklinacji dla poszczególnych rodzajów rzeczowników:

 • Rodzaj męski (der): artykuł określony zmienia się z „der” na „den”, a artykuł nieokreślony z „ein” na „einen”. Przykład: der Hund (pies) -> den Hund (psa), ein Hund -> einen Hund.
 • Rodzaj żeński (die): artykuł określony „die” oraz nieokreślony „eine” pozostają niezmienione. Przykład: die Katze (kotka) -> die Katze (kotkę), eine Katze -> eine Katze.
 • Rodzaj nijaki (das): artykuł określony „das” oraz nieokreślony „ein” również pozostają niezmienione. Przykład: das Buch (książka) -> das Buch (książkę), ein Buch -> ein Buch.

Warto zwrócić uwagę, że deklinacja rzeczowników w liczbie mnogiej jest taka sama dla wszystkich rodzajów i nie ulega zmianie w przypadku Akkusativu. Artykuł określony dla liczby mnogiej to „die”, a nieokreślony nie występuje. Przykład: die Hunde (psy) -> die Hunde (psy).

Przymiotniki w Akkusativie: zasady i wyjątki

Przymiotniki w języku niemieckim również ulegają deklinacji w przypadku Akkusativu. Zmiany dotyczą końcówek przymiotników i zależą od rodzaju rzeczownika, z którym się łączą, oraz od tego, czy występuje przed nimi artykuł określony czy nieokreślony. Poniżej przedstawiamy zasady deklinacji przymiotników w Akkusativie:

 • Przymiotniki po artykule określonym: końcówki przymiotników są takie same jak w przypadku artykułu nieokreślonego, czyli „-en” dla rodzaju męskiego, „-e” dla rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz „-en” dla liczby mnogiej. Przykład: der alte Hund -> den alten Hund, die junge Katze -> die junge Katze, das kleine Buch -> das kleine Buch, die großen Hunde -> die großen Hunde.
 • Przymiotniki po artykule nieokreślonym: końcówki przymiotników są takie same jak w przypadku artykułu określonego, czyli „-en” dla rodzaju męskiego, „-e” dla rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz „-en” dla liczby mnogiej. Przykład: ein alter Hund -> einen alten Hund, eine junge Katze -> eine junge Katze, ein kleines Buch -> ein kleines Buch.
 • Przymiotniki bez artykułu: końcówki przymiotników są takie same jak w przypadku artykułu określonego, czyli „-en” dla rodzaju męskiego, „-e” dla rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz „-en” dla liczby mnogiej. Przykład: alter Hund -> alten Hund, junge Katze -> junge Katze, kleines Buch -> kleines Buch, große Hunde -> große Hunde.

Warto zwrócić uwagę na wyjątki od powyższych zasad, które dotyczą niektórych przymiotników nieregularnych. Przykładem takiego przymiotnika jest „hoch” (wysoki), który w przypadku Akkusativu przyjmuje formę „hohen” dla rodzaju męskiego, „hohe” dla rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz „hohen” dla liczby mnogiej. Przykład: der hohe Turm -> den hohen Turm, die hohe Mauer -> die hohe Mauer, das hohe Gebäude -> das hohe Gebäude, die hohen Türme -> die hohen Türme.

Zaimki w Akkusativie: osobowe, wskazujące, pytające

Zaimki w Akkusativie są niezwykle ważne w języku niemieckim, ponieważ odgrywają kluczową rolę w określaniu obiektów i osób, na które działa czasownik. Istnieją trzy główne rodzaje zaimków w Akkusativie: osobowe, wskazujące i pytające.

Zaimki osobowe w Akkusativie służą do zastępowania rzeczowników w funkcji dopełnienia bliższego. Przykładowo, zamiast powiedzieć „Ich sehe den Mann” (Widzę mężczyznę), możemy użyć zaimka osobowego w Akkusativie i powiedzieć „Ich sehe ihn” (Widzę go). Zaimki osobowe w Akkusativie mają różne formy dla rodzaju, liczby i przypadku, więc ważne jest, aby je dobrze poznać i stosować poprawnie.

Zaimki wskazujące w Akkusativie służą do wskazywania na konkretne obiekty lub osoby. Przykładowo, zamiast powiedzieć „Ich möchte dieses Buch kaufen” (Chciałbym kupić tę książkę), możemy użyć zaimka wskazującego w Akkusativie i powiedzieć „Ich möchte es kaufen” (Chciałbym ją kupić). Zaimki wskazujące w Akkusativie mają różne formy dla rodzaju, liczby i przypadku, podobnie jak zaimki osobowe.

Zaimki pytające w Akkusativie służą do zadawania pytań dotyczących obiektów lub osób. Przykładowo, zamiast powiedzieć „Wo ist der Schlüssel?” (Gdzie jest klucz?), możemy użyć zaimka pytającego w Akkusativie i powiedzieć „Wo ist ihn?” (Gdzie go jest?). Zaimki pytające w Akkusativie również mają różne formy dla rodzaju, liczby i przypadku.

Ważne jest, aby pamiętać, że zaimki w Akkusativie muszą być dostosowane do rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika, który zastępują. Należy również zwracać uwagę na zaimki w Akkusativie w kontekście zdania, aby używać odpowiednich form. Ćwiczenie regularne z zaimkami w Akkusativie pomoże w ich opanowaniu i poprawnym użyciu w praktyce.

Porównanie Akkusativu z innymi przypadkami w języku niemieckim

Akkusativ jest jednym z czterech przypadków w języku niemieckim, obok Nominativu, Dativu i Genitivu. Każdy z tych przypadków pełni inną funkcję w zdaniu i ma swoje własne zasady deklinacji. Porównanie Akkusativu z innymi przypadkami pozwoli lepiej zrozumieć jego specyfikę i różnice w użyciu.

Nominativ jest przypadkiem podmiotu zdania i służy do określania, kto wykonuje czynność. Przykładowo, w zdaniu „Der Mann liest ein Buch” (Mężczyzna czyta książkę), „Der Mann” jest w Nominativie, ponieważ jest podmiotem zdania.

Dativ jest przypadkiem pośrednika i służy do określania, komu lub czemu jest przekazywana czynność. Przykładowo, w zdaniu „Ich gebe dem Mann das Buch” (Daję mężczyźnie książkę), „dem Mann” jest w Dativie, ponieważ określa osobę, która otrzymuje książkę.

Genitiv jest przypadkiem posiadacza i służy do określania przynależności. Przykładowo, w zdaniu „Das ist das Buch des Mannes” (To jest książka mężczyzny), „des Mannes” jest w Genitivie, ponieważ określa, że książka należy do mężczyzny.

Akkusativ jest przypadkiem dopełnienia bliższego i służy do określania obiektu, na który działa czasownik. Przykładowo, w zdaniu „Ich sehe den Mann” (Widzę mężczyznę), „den Mann” jest w Akkusativie, ponieważ jest obiektem, który jest widziany.

Ważne jest, aby rozróżniać między tymi przypadkami i stosować odpowiednie formy rzeczowników, przymiotników i zaimków w zależności od ich roli w zdaniu. Regularne ćwiczenia z różnymi przypadkami pomogą w opanowaniu ich i poprawnym użyciu w praktyce.

Częste błędy Polaków w użyciu Akkusativu i jak ich unikać

W procesie nauki języka niemieckiego, osoby mówiące po polsku często popełniają błędy związane z użyciem przypadka Akkusativ. Wynika to z różnic między językiem polskim a niemieckim oraz z nieznajomości zasad rządzących tym przypadkiem. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy oraz sposoby, aby ich unikać.

1. Mylenie przypadków Akkusativ i Dativ

 • W języku niemieckim istnieje wiele czasowników, które rządzą przypadkiem Akkusativ, Dativ lub oboma jednocześnie. Polacy często mylą te przypadki, stosując nieodpowiednią formę rzeczownika lub zaimka. Aby uniknąć tego błędu, warto zapamiętać, które czasowniki wymagają Akkusativu, a które Dativu, oraz regularnie ćwiczyć ich użycie.

2. Błędne deklinowanie rzeczowników

 • W przypadku Akkusativu, deklinacja rzeczowników różni się w zależności od rodzaju (męski, żeński, nijaki) oraz liczby (pojedynczej, mnogiej). Polacy często stosują nieprawidłowe formy, zwłaszcza w przypadku rodzaju męskiego. Aby uniknąć tego błędu, warto dokładnie poznać zasady deklinacji rzeczowników w Akkusativie i regularnie je ćwiczyć.

3. Niepoprawne użycie przymiotników

 • W przypadku Akkusativu, przymiotniki również muszą być odpowiednio zdeklinowane. Polacy często popełniają błędy, stosując nieodpowiednie formy przymiotników. Aby uniknąć tego błędu, warto poznać zasady deklinacji przymiotników w Akkusativie oraz ćwiczyć ich użycie w różnych kontekstach.

Praktyczne ćwiczenia i przykłady użycia Akkusativu

Ćwiczenia praktyczne są niezbędne, aby opanować użycie przypadka Akkusativ w języku niemieckim. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ćwiczeń oraz przykłady użycia Akkusativu, które pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

1. Ćwiczenia z deklinacji rzeczowników

 • Przygotuj listę rzeczowników należących do różnych rodzajów i liczby. Następnie zdeklinuj je w przypadku Akkusativ, pamiętając o odpowiednich końcówkach. Możesz również sprawdzić swoje odpowiedzi, korzystając z podręcznika lub słownika gramatycznego.

2. Ćwiczenia z użyciem czasowników i przyimków rządzących Akkusativem

 • Przygotuj listę czasowników i przyimków, które rządzą przypadkiem Akkusativ. Następnie ułóż zdania, w których użyjesz tych czasowników i przyimków wraz z odpowiednio zdeklinowanymi rzeczownikami. Ćwiczenie to pomoże Ci lepiej zrozumieć, jak używać Akkusativu w praktyce.

3. Ćwiczenia z przymiotnikami

 • Wybierz kilka przymiotników i zdeklinuj je w przypadku Akkusativ, pamiętając o odpowiednich końcówkach. Następnie ułóż zdania, w których użyjesz tych przymiotników wraz z rzeczownikami w Akkusativie. Ćwiczenie to pomoże Ci lepiej opanować deklinację przymiotników w tym przypadku.

4. Tłumaczenie zdań z języka polskiego na niemiecki

 • Przygotuj kilka zdań w języku polskim, które zawierają elementy wymagające użycia przypadka Akkusativ w języku niemieckim. Następnie przetłumacz te zdania na język niemiecki, pamiętając o odpowiedniej deklinacji rzeczowników, przymiotników i zaimków. Porównaj swoje tłumaczenia z poprawnymi wersjami, aby sprawdzić, czy dobrze opanowałeś użycie Akkusativu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również