Odmiana przymiotnika w języku niemieckim

W niniejszym artykule omówimy podstawowe zasady odmiany przymiotników w języku niemieckim, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Przedstawimy także przymiotniki nieregularne, zastosowanie przymiotników w zdaniach, ich odmianę w kontekście czasów gramatycznych, specyfikę odmiany przymiotników zakończonych na -er i -el, stopniowanie oraz częste błędy i sposoby na ich unikanie. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe zasady odmiany przymiotników w języku niemieckim

Odmiana przymiotników w języku niemieckim jest nieco bardziej skomplikowana niż w języku polskim, ale zrozumienie podstawowych zasad pozwoli na szybkie opanowanie tego zagadnienia. Przymiotniki w języku niemieckim odmieniają się według rodzaju (męski, żeński, nijaki), liczby (pojedynczej, mnogiej) oraz przypadka (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik). Ponadto, odmiana przymiotnika zależy od tego, czy występuje on z przedimkiem (określonym lub nieokreślonym) czy bez przedimka.

W przypadku przymiotników występujących z przedimkiem, końcówki odmiany są zgodne z końcówkami przedimków. Przykładowo, dla przymiotnika „groß” (duży) odmiana będzie wyglądać następująco:

 • der große Mann (mianownik męski)
 • die große Frau (mianownik żeński)
 • das große Kind (mianownik nijaki)
 • die großen Kinder (mianownik mnogi)

W przypadku przymiotników występujących bez przedimka, końcówki są nieco inne, ale również zgodne z rodzajem, liczbą i przypadkiem. Przykładowo:

 • großer Mann (mianownik męski)
 • große Frau (mianownik żeński)
 • großes Kind (mianownik nijaki)
 • große Kinder (mianownik mnogi)

Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej

Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej zależy od rodzaju i przypadka, a także od tego, czy przymiotnik występuje z przedimkiem czy bez przedimka. W przypadku przymiotników z przedimkiem, końcówki są takie same jak końcówki przedimków, natomiast w przypadku przymiotników bez przedimka, końcówki są nieco inne. Poniżej przedstawiamy przykłady odmiany przymiotnika „groß” (duży) w liczbie pojedynczej i mnogiej:

Liczba pojedyncza:

 • der große Mann (mianownik męski)
 • die große Frau (mianownik żeński)
 • das große Kind (mianownik nijaki)
 • des großen Mannes (dopełniacz męski)
 • der großen Frau (dopełniacz żeński)
 • des großen Kindes (dopełniacz nijaki)
 • dem großen Mann (celownik męski)
 • der großen Frau (celownik żeński)
 • dem großen Kind (celownik nijaki)
 • den großen Mann (biernik męski)
 • die große Frau (biernik żeński)
 • das große Kind (biernik nijaki)

Liczba mnoga:

 • die großen Männer (mianownik męski)
 • die großen Frauen (mianownik żeński)
 • die großen Kinder (mianownik nijaki)
 • der großen Männer (dopełniacz męski)
 • der großen Frauen (dopełniacz żeński)
 • der großen Kinder (dopełniacz nijaki)
 • den großen Männern (celownik męski)
 • den großen Frauen (celownik żeński)
 • den großen Kindern (celownik nijaki)
 • die großen Männer (biernik męski)
 • die großen Frauen (biernik żeński)
 • die großen Kinder (biernik nijaki)

Przymiotniki nieregularne – wyjątki od reguł

W języku niemieckim, podobnie jak w innych językach, występują przymiotniki nieregularne, które nie podlegają standardowym regułom odmiany. Warto znać te wyjątki, aby uniknąć błędów w mowie i piśmie. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych przymiotników nieregularnych oraz ich odmiany:

 • gut (dobry) – besser (lepszy) – am besten (najlepszy)
 • viel (dużo) – mehr (więcej) – am meisten (najwięcej)
 • hoch (wysoki) – höher (wyższy) – am höchsten (najwyższy)
 • nah (blisko) – näher (bliżej) – am nächsten (najbliżej)

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przymiotniki nieregularne mają odmiany, które różnią się od standardowych reguł tylko w niektórych przypadkach. Przykładem może być przymiotnik groß (duży), który w stopniu wyższym przyjmuje formę größer (większy), a w stopniu najwyższym – am größten (największy). Dlatego warto zapoznać się z listą przymiotników nieregularnych i nauczyć się ich odmian na pamięć.

Zastosowanie przymiotników w zdaniach – praktyczne przykłady

Przymiotniki w języku niemieckim pełnią różne funkcje w zdaniach i mogą występować w różnych pozycjach. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych przykładów zastosowania przymiotników w zdaniach:

 • Das ist ein schönes Haus. (To jest ładny dom.) – przymiotnik schönes (ładny) opisuje rzeczownik Haus (dom) i występuje przed nim.
 • Die rote Tasche gehört mir. (Czerwona torba należy do mnie.) – przymiotnik rote (czerwona) opisuje rzeczownik Tasche (torba) i występuje przed nim.
 • Er ist klug und freundlich. (On jest mądry i przyjazny.) – przymiotniki klug (mądry) i freundlich (przyjazny) opisują rzeczownik er (on) i występują po nim.
 • Das Auto fährt schnell. (Samochód jedzie szybko.) – przymiotnik schnell (szybko) opisuje czasownik fährt (jedzie) i występuje po nim.

Warto zwrócić uwagę na to, że w języku niemieckim przymiotniki często występują w formie przymiotników przydawnych (Attributivadjektive), które opisują rzeczowniki i występują przed nimi. W takim przypadku przymiotniki muszą się zgadzać z rzeczownikami pod względem rodzaju, liczby i przypadka. Przykład:

 • ein großer Mann (duży mężczyzna) – rodzaj męski, liczba pojedyncza, przypadek mianownikowy
 • eine große Frau (duża kobieta) – rodzaj żeński, liczba pojedyncza, przypadek mianownikowy
 • ein großes Auto (duże auto) – rodzaj nijaki, liczba pojedyncza, przypadek mianownikowy

Odmiana przymiotników w kontekście czasów gramatycznych

W języku niemieckim przymiotniki odmieniają się w zależności od przypadku, liczby i rodzaju, ale także w kontekście czasów gramatycznych. Odmiana przymiotników w czasach gramatycznych polega na dodaniu odpowiednich końcówek do przymiotnika, zgodnie z zasadami odmiany czasowników. Przykładowo, w czasie teraźniejszym przymiotniki odmieniają się tak samo jak czasowniki w osobach liczby pojedynczej i mnogiej. Oto kilka przykładów:

 • Ich bin ein glücklicher Mensch. (Jestem szczęśliwym człowiekiem.)
 • Wir sind glückliche Menschen. (Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi.)
 • Er war ein erfolgreicher Schauspieler. (Był sukcesem jako aktor.)
 • Sie waren erfolgreiche Schauspieler. (Były sukcesem jako aktorki.)

W czasie przeszłym przymiotniki odmieniają się podobnie jak czasowniki w czasie Perfekt, czyli za pomocą czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz odpowiednich końcówek. Przykłady:

 • Ich habe einen interessanten Film gesehen. (Obejrzałem interesujący film.)
 • Wir haben interessante Bücher gelesen. (Przeczytaliśmy interesujące książki.)
 • Er ist eine berühmte Person geworden. (Stał się sławną osobą.)
 • Sie sind berühmte Künstlerinnen geworden. (Stały się sławnymi artystkami.)

Przymiotniki zakończone na -er i -el: specyfika odmiany

W języku niemieckim istnieje grupa przymiotników, które kończą się na -er lub -el. Odmiana tych przymiotników ma swoje specyficzne zasady. Przymiotniki zakończone na -er w liczbie mnogiej tracą to zakończenie i otrzymują końcówkę -e. Przykłady:

 • Der alte Mann – Die alten Männer (Stary mężczyzna – Starzy mężczyźni)
 • Der kleine Hund – Die kleinen Hunde (Mały pies – Małe psy)

Przymiotniki zakończone na -el w liczbie mnogiej tracą to zakończenie i otrzymują końcówkę -en. Przykłady:

 • Das dunkle Zimmer – Die dunklen Zimmer (Ciemny pokój – Ciemne pokoje)
 • Das schnelle Auto – Die schnellen Autos (Szybki samochód – Szybkie samochody)

W przypadku odmiany przymiotników zakończonych na -er i -el w przypadkach i rodzajach, zasady pozostają takie same jak dla innych przymiotników. Należy jednak pamiętać o specyficznych końcówkach w liczbie mnogiej.

Porównywanie za pomocą przymiotników – stopniowanie

Stopniowanie przymiotników w języku niemieckim pozwala na wyrażanie porównań między rzeczownikami. Wyróżniamy trzy stopnie przymiotników: równy (Grundstufe), wyższy (Komparativ) i najwyższy (Superlativ). Warto zaznajomić się z regułami tworzenia tych stopni, aby móc poprawnie porównywać rzeczy, osoby czy zjawiska.

Stopień równy (Grundstufe) to podstawowa forma przymiotnika, np. schnell (szybki), klug (mądry). Stopień wyższy (Komparativ) tworzymy, dodając końcówkę -er do podstawowej formy przymiotnika, np. schneller (szybszy), klüger (mądrzejszy). W przypadku stopnia najwyższego (Superlativ) dodajemy końcówkę -st oraz przedrostek am, np. am schnellsten (najszybszy), am klügsten (najmądrzejszy). Warto pamiętać, że niektóre przymiotniki mają nieregularne formy stopniowania, np. gut (dobry) – besser (lepszy) – am besten (najlepszy).

 • Stopniowanie przymiotników pozwala na wyrażanie porównań między rzeczownikami.
 • Wyróżniamy trzy stopnie przymiotników: równy (Grundstufe), wyższy (Komparativ) i najwyższy (Superlativ).
 • Stopień wyższy tworzymy, dodając końcówkę -er, a stopień najwyższy – końcówkę -st oraz przedrostek am.
 • Niektóre przymiotniki mają nieregularne formy stopniowania.

Częste błędy w odmianie przymiotników i sposoby na ich unikanie

Podczas nauki języka niemieckiego można napotkać na różne pułapki związane z odmianą przymiotników. Aby uniknąć błędów, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, należy pamiętać o właściwym zastosowaniu końcówek przymiotników w zależności od rodzaju, przypadku i liczby rzeczownika, z którym się zgadza. Przykładowo, w mianowniku liczby pojedynczej przymiotnik będzie miał końcówkę -er dla rodzaju męskiego, -e dla rodzaju żeńskiego i -es dla rodzaju nijakiego.

Po drugie, warto zwrócić uwagę na przymiotniki nieregularne, które mają wyjątkowe formy odmiany. Przykładem takiego przymiotnika jest hoch (wysoki), którego stopień wyższy to höher (wyższy), a stopień najwyższy – am höchsten (najwyższy). Warto nauczyć się tych nieregularnych form, aby uniknąć błędów w porównywaniu rzeczowników. Ponadto, niektóre przymiotniki zakończone na -er i -el mają specyfikę odmiany, np. teuer (drogi) – teurer (droższy) – am teuersten (najdroższy).

 • Aby uniknąć błędów w odmianie przymiotników, należy pamiętać o właściwym zastosowaniu końcówek w zależności od rodzaju, przypadku i liczby rzeczownika.
 • Warto zwrócić uwagę na przymiotniki nieregularne, które mają wyjątkowe formy odmiany.
 • Niektóre przymiotniki zakończone na -er i -el mają specyfikę odmiany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również