Czas przyszły Futur II w języku niemieckim

W tym artykule przyjrzymy się bliżej czasowi Futur II w języku niemieckim, jego definicji, zastosowaniu oraz budowie zdania. Omówimy także różnice między regularnymi i nieregularnymi czasownikami, zastosowanie Futur II w mowie zależnej, porównanie z innymi czasami przyszłymi oraz częste błędy i pułapki. Na koniec, zaprezentujemy przykłady i ćwiczenia z użyciem Futur II.

Definicja i zastosowanie czasu Futur II w języku niemieckim

Czas Futur II (niem. Zukunft II) jest jednym z czasów przyszłych w języku niemieckim. Jego głównym zastosowaniem jest wyrażanie przyszłych czynności zakończonych oraz przyszłych założeń dotyczących stanu rzeczy lub zdarzeń, które mają nastąpić przed innym zdarzeniem przyszłym. W praktyce Futur II jest stosowany rzadziej niż Futur I, jednak jego znajomość jest ważna dla pełnego opanowania języka niemieckiego.

Przykłady zastosowania Futur II:

 • Anna wird das Buch gelesen haben, bevor sie ins Kino geht. (Anna przeczyta książkę, zanim pójdzie do kina.)
 • Ich werde meine Hausaufgaben gemacht haben, wenn du anrufst. (Zrobię swoją pracę domową, gdy zadzwonisz.)
 • Er wird bis morgen alles vorbereitet haben. (Do jutra wszystko przygotuje.)

Budowa zdania w czasie Futur II

Budowa zdania w czasie Futur II opiera się na użyciu pomocnika „werden” oraz czasownika głównego w formie imiesłowu przeszłego (Partizip II) i czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” w formie bezokolicznika. Pomocnik „werden” występuje w formie skojarzonej z podmiotem zdania, natomiast czasownik główny i posiłkowy znajdują się na końcu zdania.

Przykłady budowy zdań w czasie Futur II:

 • Ich werde die Prüfung bestanden haben. (Zdam egzamin.)
 • Er wird das Auto verkauft haben. (Sprzeda samochód.)
 • Sie werden nach Hause gekommen sein. (Wrócą do domu.)

W przypadku zdań podrzędnych, pomocnik „werden” przesuwa się na koniec zdania, za czasownikiem głównym i posiłkowym:

 • Ich glaube, dass sie die Prüfung bestanden haben wird. (Wierzę, że zda egzamin.)
 • Er hofft, dass er das Auto verkauft haben wird. (Mam nadzieję, że sprzeda samochód.)
 • Wir denken, dass sie nach Hause gekommen sein werden. (Myślimy, że wrócą do domu.)

Tworzenie formy Futur II dla regularnych i nieregularnych czasowników

W języku niemieckim czas Futur II tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego werden oraz imiesłowu przeszłego (Partizip II) głównego czasownika. W przypadku czasowników regularnych i nieregularnych proces tworzenia formy Futur II jest nieco inny.

Czasowniki regularne: Aby utworzyć formę Futur II dla czasowników regularnych, należy dodać odpowiednią formę czasownika werden oraz imiesłów przeszły głównego czasownika. Imiesłów przeszły tworzy się przez dodanie przedrostka ge- oraz końcówki -t do tematu czasownika. Przykład:

 • spielen (grać) – Er wird gespielt haben (On będzie miał zagrane)

Czasowniki nieregularne: W przypadku czasowników nieregularnych, imiesłów przeszły tworzy się również z przedrostkiem ge-, jednak końcówka może być różna, a temat czasownika może ulec zmianie. Przykład:

 • sehen (widzieć) – Sie wird gesehen haben (Ona będzie miała zobaczone)

Warto zauważyć, że w czasie Futur II zawsze występuje również czasownik posiłkowy haben lub sein w bezokoliczniku na końcu zdania. Wybór między tymi dwoma czasownikami zależy od tego, czy czasownik główny jest czasownikiem przechodnim (wtedy używamy haben) czy nieprzechodnim (wtedy używamy sein).

Czas Futur II w kontekście mowy zależnej

Mowa zależna to sposób przekazywania informacji, których źródłem jest inna osoba. W języku niemieckim, podobnie jak w innych językach, mowa zależna wpływa na konstrukcję zdania oraz na używane czasy gramatyczne. W przypadku Futur II, czas ten może być używany w mowie zależnej, gdy chcemy przekazać informację o zdarzeniu, które zostanie zakończone w przyszłości.

W mowie zależnej czas Futur II tworzy się poprzez zastosowanie odpowiedniej formy czasownika werden oraz imiesłowu przeszłego głównego czasownika, a także czasownika posiłkowego haben lub sein w bezokoliczniku. Przykład:

 • Er sagt, er wird das Buch gelesen haben (On mówi, że będzie miał przeczytane książkę)

Warto zwrócić uwagę na to, że w mowie zależnej w języku niemieckim często dochodzi do inwersji (zmiany kolejności) elementów zdania. W przypadku Futur II, czasownik werden oraz czasownik posiłkowy haben lub sein mogą zamienić się miejscami. Przykład:

 • Er sagt, er habe das Buch gelesen werden (On mówi, że będzie miał przeczytane książkę)

W praktyce jednak, mowa zależna z użyciem Futur II nie jest często spotykana, gdyż zazwyczaj wystarcza użycie czasu przeszłego (Perfekt) lub czasu przyszłego (Futur I) w mowie zależnej.

Zastosowanie Futur II w kontekście przyszłości

Czas Futur II w języku niemieckim jest używany głównie do wyrażania przyszłych zdarzeń, które będą miały miejsce przed innym przyszłym zdarzeniem. Jest to czas, który służy do opisywania przyszłości w kontekście czasowym. Przykładowo, możemy użyć Futur II, aby opisać, co się stanie po pewnym wydarzeniu w przyszłości.

Jednym z głównych zastosowań Futur II jest opisywanie przyszłych planów lub intencji. Możemy użyć tego czasu, aby wyrazić, co zamierzamy zrobić w przyszłości. Na przykład: „Po skończeniu studiów, będę podróżować po świecie”. W tym zdaniu, Futur II jest używane, aby opisać, co się stanie po skończeniu studiów.

Innym zastosowaniem Futur II jest opisywanie przyszłych zdarzeń, które będą miały miejsce przed innym przyszłym zdarzeniem. Na przykład: „Do czasu, gdy wrócisz z pracy, będę już gotowy z przygotowaniami do kolacji”. W tym zdaniu, Futur II jest używane, aby opisać, że przygotowania do kolacji zostaną zakończone przed powrotem osoby z pracy.

Porównanie Futur II do innych czasów przyszłych w języku niemieckim

W języku niemieckim istnieje kilka czasów przyszłych, ale Futur II różni się od innych pod względem swojego zastosowania i budowy. Futur I jest używane do wyrażania przyszłych zdarzeń, które będą miały miejsce w normalnych okolicznościach. Na przykład: „Jutro będę oglądać film”. Futur I jest prostsze w budowie, ponieważ używa się tylko czasownika modalnego „werden” i bezokolicznika czasownika.

Futur II, z drugiej strony, jest bardziej skomplikowane w budowie, ponieważ wymaga użycia czasownika „haben” lub „sein” w czasie Präteritum, a następnie dodania czasownika w formie Partizip II. Na przykład: „Ich werde das Buch gelesen haben” (Będę przeczytał tę książkę). Futur II jest używane, gdy chcemy opisać zdarzenie, które będzie miało miejsce przed innym przyszłym zdarzeniem lub w kontekście przyszłości.

W porównaniu do Futur I, Futur II jest bardziej precyzyjne i szczegółowe. Pozwala nam opisać przyszłe zdarzenia w bardziej skomplikowany sposób, uwzględniając ich chronologię i zależności czasowe. Futur II jest również bardziej formalne i stosowane w bardziej oficjalnych kontekstach, takich jak pisanie formalnych listów czy artykułów naukowych.

Częste błędy i pułapki w użyciu Futur II

Podczas nauki czasu Futur II w języku niemieckim, uczniowie mogą napotkać na różne trudności i pułapki. Oto kilka z nich, które warto mieć na uwadze:

 • Mylenie czasów przyszłych: Futur II może być mylony z innymi czasami przyszłymi, takimi jak Futur I. Ważne jest, aby pamiętać, że Futur II wyraża przyszłe zdarzenie, które będzie już zakończone w określonym momencie przyszłości, podczas gdy Futur I mówi o zdarzeniach, które mają się wydarzyć w przyszłości.
 • Błędy w tworzeniu form czasownika: Uczniowie mogą mieć trudności z tworzeniem form czasownika w Futur II, zwłaszcza jeśli chodzi o czasowniki nieregularne. Warto ćwiczyć tworzenie form czasowników, aby uniknąć błędów.
 • Niewłaściwe użycie czasu Futur II: Czasami uczniowie mogą używać Futur II w sytuacjach, w których nie jest to właściwe. Na przykład, używanie Futur II do wyrażenia przyszłości, która nie jest związana z określonym momentem przyszłości, może prowadzić do nieporozumień.
 • Mylenie konstrukcji z „werden” i „sein” lub „haben”: Warto pamiętać, że czasownik „werden” jest używany do tworzenia Futur II, ale czasownik „sein” lub „haben” jest również potrzebny jako czasownik posiłkowy. Uczniowie mogą mylić te konstrukcje, co prowadzi do błędów w zdaniach.

Przykłady i ćwiczenia z użyciem Futur II

Ćwiczenia z użyciem Futur II pomogą uczniom lepiej zrozumieć ten czas gramatyczny i uniknąć częstych błędów. Oto kilka przykładów i ćwiczeń, które można wykorzystać w nauce:

Przykłady zdań w Futur II:

 • Er wird das Buch gelesen haben (On będzie miał przeczytane książkę).
 • Wir werden die Hausaufgaben gemacht haben (My będziemy mieli zrobione zadanie domowe).
 • Sie werden angekommen sein (Oni będą mieli przybyć).

Ćwiczenie 1: Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika w Futur II:

 1. Ich ________ (schreiben) den Brief bis morgen.
 2. Er ________ (kaufen) das Auto nächste Woche.
 3. Wir ________ (essen) das Essen in einer Stunde.

Ćwiczenie 2: Przetłumacz zdania na język niemiecki, używając Futur II:

 1. Będę miał zrobione zakupy do wieczora.
 2. Ona będzie miała przeczytane wszystkie artykuły do jutra.
 3. Oni będą mieli zakończony projekt do końca tygodnia.

Praktykowanie tych ćwiczeń oraz analiza przykładów pomoże uczniom lepiej zrozumieć zastosowanie czasu Futur II w języku niemieckim i uniknąć częstych błędów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również