Opis postaci z bajki po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W artykule tym omówimy, jak opisać postać z bajki w języku angielskim. Dowiesz się, jakie słownictwo jest niezbędne do opisu postaci oraz jakie struktury i zwroty można wykorzystać. Przedstawimy również przykłady opisów postaci na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zapraszamy do lektury!

Słownictwo niezbędne do opisu postaci z bajki

Aby opisać postać z bajki, warto poznać słownictwo związane z wyglądem, cechami charakteru oraz umiejętnościami postaci. Poniżej przedstawiamy listę niezbędnych słówek:

 • appearance – wygląd
 • hair – włosy
 • eyes – oczy
 • height – wzrost
 • build – budowa ciała
 • clothes – ubrania
 • character traits – cechy charakteru
 • brave – odważny
 • kind – życzliwy, dobry
 • wise – mądry
 • skills – umiejętności
 • magic powers – magiczne moce

Struktura i zwroty używane przy opisie postaci z bajki

Opis postaci z bajki można podzielić na trzy części: opis wyglądu, opis cech charakteru oraz opis umiejętności. Warto posłużyć się poniższymi zwrotami, aby opis był klarowny i precyzyjny:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The character I am going to describe is… Postać, którą zamierzam opisać, to…
As for the appearance,… Jeśli chodzi o wygląd,…
He/She has… On/Ona ma…
When it comes to character traits,… Jeśli chodzi o cechy charakteru,…
He/She is… On/Ona jest…
As for the skills,… Jeśli chodzi o umiejętności,…
He/She can… On/Ona potrafi…

Pamiętaj, że opisując postać z bajki, warto używać przymiotników oraz przysłówków, które pozwolą na dokładniejsze przedstawienie cech i umiejętności postaci.

Przykładowy opis postaci z bajki dla osób na poziomie podstawowym

In a small village, there lived a kind and gentle girl named Cinderella. She had long, golden hair and big, blue eyes that sparkled like the stars. Her smile was warm and inviting, making everyone around her feel at ease. Cinderella was always dressed in rags, as her wicked stepmother and stepsisters would not allow her to wear anything else. Despite her poor appearance, she was a hardworking and diligent girl, always doing her best to help others.

One day, an invitation to a royal ball arrived at their house. Cinderella’s stepsisters were excited and began to prepare themselves for the event, but they did not allow Cinderella to go. Feeling sad and lonely, she went to the garden and cried. Suddenly, her fairy godmother appeared and, with a wave of her magic wand, transformed Cinderella into a beautiful princess. She wore a stunning blue gown, adorned with sparkling jewels, and her hair was styled elegantly. With the help of her fairy godmother, Cinderella attended the ball and danced with the prince, who fell in love with her at first sight.

W małej wiosce mieszkała dobra i łagodna dziewczyna o imieniu Kopciuszek. Miała długie, złote włosy i duże, niebieskie oczy, które błyszczały jak gwiazdy. Jej uśmiech był ciepły i przyjazny, sprawiając, że wszyscy wokół niej czuli się swobodnie. Kopciuszek zawsze nosił łachy, ponieważ jej zła macocha i przyrodnie siostry nie pozwalały jej nosić niczego innego. Pomimo swojego ubogiego wyglądu była pracowita i pilna, zawsze starała się pomagać innym.

Pewnego dnia do ich domu przyszło zaproszenie na królewski bal. Przyrodnie siostry Kopciuszka były podekscytowane i zaczęły się przygotowywać do wydarzenia, ale nie pozwoliły Kopciuszkowi iść. Smutna i samotna poszła do ogrodu i płakała. Nagle pojawiła się jej wróżka chrzestna i za pomocą swojej magicznej różdżki zamieniła Kopciuszka w piękną księżniczkę. Miała na sobie oszałamiającą niebieską suknię, ozdobioną błyszczącymi klejnotami, a jej włosy były elegancko ułożone. Dzięki pomocy swojej wróżki chrzestnej, Kopciuszek uczestniczył w balu i zatańczył z księciem, który zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia.

Zaawansowany opis postaci z bajki – przykład i analiza

Once upon a time, in a faraway kingdom, there was a fierce and cunning wolf named Big Bad. He was notorious for his sly schemes and relentless pursuit of his prey. His fur was a dark shade of grey, and his eyes were a piercing yellow, striking fear into the hearts of those who crossed his path. Big Bad was a master of disguise, often donning various costumes to deceive his victims and gain their trust.

One fateful day, Big Bad encountered three little pigs, each living in a house made of different materials – straw, wood, and bricks. He devised a cunning plan to capture the pigs and satisfy his hunger. Approaching each house, he would use his powerful lungs to huff and puff, attempting to blow the houses down. However, he underestimated the resilience of the third pig, who had built his house of bricks. Unable to destroy the brick house, Big Bad was eventually outsmarted by the clever pigs and met his demise.

Dawno, dawno temu, w odległym królestwie, żył groźny i przebiegły wilk o imieniu Big Bad. Był on znany ze swoich chytrych intryg i nieustępliwego dążenia do zdobycia swojej ofiary. Jego futro miało ciemny odcień szarości, a oczy były przenikliwie żółte, wzbudzając strach w sercach tych, którzy przecinali jego drogę. Big Bad był mistrzem przebrania, często zakładając różne kostiumy, aby oszukać swoje ofiary i zdobyć ich zaufanie.

Pewnego fatum, Big Bad spotkał trzy małe świnki, każda mieszkała w domu zbudowanym z innego materiału – słomy, drewna i cegieł. Opracował przebiegły plan schwytania świnek i zaspokojenia swojego głodu. Podchodząc do każdego domu, używał swoich potężnych płuc, aby sapać i dmuchać, próbując zdmuchnąć domy. Jednak nie docenił wytrzymałości trzeciego świnka, który zbudował swój dom z cegieł. Nie mogąc zniszczyć ceglanego domu, Big Bad został ostatecznie przechytrzony przez sprytne świnki i spotkał swój koniec.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również