Opis świąt Bożego Narodzenia po angielsku z tłumaczeniem

W artykule tym omówimy słownictwo oraz zwroty związane z obchodami Bożego Narodzenia, które przydadzą się osobom uczącym się języka angielskiego. Przedstawimy również opisy świąt na dwóch poziomach zaawansowania – podstawowym oraz zaawansowanym. Zapraszamy do lektury!

Vocabulary Related to Christmas Celebration

Poniżej przedstawiamy listę słów związanych z obchodami Bożego Narodzenia, które warto znać ucząc się języka angielskiego:

 • Christmas – Boże Narodzenie
 • Advent – Adwent
 • Christmas Eve – Wigilia
 • Christmas Day – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
 • Boxing Day – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
 • Christmas tree – choinka
 • Christmas ornament – ozdoba choinkowa
 • Christmas lights – światełka choinkowe
 • Christmas carol – kolęda
 • Christmas card – kartka świąteczna
 • Christmas gift/present – prezent świąteczny
 • Christmas stocking – skarpeta na prezenty
 • Santa Claus – Święty Mikołaj
 • Reindeer – renifer
 • Sleigh – sanie
 • Mistletoe – jemioła
 • Holly – ostrokrzew

Zwroty i struktura do opisu świąt Bożego Narodzenia

W tabeli poniżej przedstawiamy przykładowe zdania oraz zwroty, które mogą być użyte do opisu obchodów Bożego Narodzenia:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
During Christmas, we decorate the Christmas tree with ornaments and lights. Podczas Bożego Narodzenia, dekorujemy choinkę ozdobami i światełkami.
We sing Christmas carols and exchange Christmas cards with friends and family. Śpiewamy kolędy i wymieniamy się kartkami świątecznymi z przyjaciółmi i rodziną.
On Christmas Eve, we have a traditional dinner with our family. W Wigilię mamy tradycyjną kolację z rodziną.
Santa Claus brings Christmas presents for children and puts them in their stockings. Święty Mikołaj przynosi prezenty świąteczne dla dzieci i wkłada je do ich skarpet.
We hang mistletoe and holly in our home as a part of Christmas decorations. Wieszamy jemiołę i ostrokrzew w naszym domu jako część dekoracji świątecznych.

Podstawowy poziom opisu obchodów Bożego Narodzenia

In Poland, Christmas is a time of family gatherings, festive meals, and gift-giving. The celebration begins on Christmas Eve, known as Wigilia, when families come together to share a special meal. The table is set with an extra seat for an unexpected guest, symbolizing hospitality and the welcoming of strangers.

Before the meal, everyone shares a piece of oplatek, a thin wafer, and exchanges good wishes for the coming year. The dinner usually consists of twelve dishes, representing the twelve apostles, and includes traditional Polish foods such as barszcz, pierogi, and carp. After dinner, families sing Christmas carols, called kolędy, and exchange gifts.

On Christmas Day, many people attend church services to celebrate the birth of Jesus Christ. The day is spent with family, enjoying festive meals and spending time together. The following day, known as St. Stephen’s Day or Boxing Day, is also a public holiday in Poland, allowing for more time to relax and celebrate with loved ones.

In addition to these traditions, many Polish families also decorate their homes with Christmas trees, nativity scenes, and festive lights, creating a warm and welcoming atmosphere during the holiday season.

Tłumaczenie

W Polsce Boże Narodzenie to czas spotkań rodzinnych, świątecznych posiłków i obdarowywania się prezentami. Obchody rozpoczynają się w Wigilię, kiedy rodziny zbierają się, aby wspólnie spożyć wyjątkowy posiłek. Na stole zastawionym dla wszystkich jest dodatkowe miejsce dla nieoczekiwanego gościa, symbolizujące gościnność i otwartość na przyjęcie nieznajomych.

Przed posiłkiem wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia na nadchodzący rok. Kolacja składa się zazwyczaj z dwunastu potraw, symbolizujących dwunastu apostołów, i obejmuje tradycyjne polskie dania, takie jak barszcz, pierogi czy karp. Po kolacji rodziny śpiewają kolędy i obdarowują się prezentami.

W Boże Narodzenie wiele osób uczestniczy w nabożeństwach kościelnych, celebrowanych z okazji narodzin Jezusa Chrystusa. Dzień ten spędza się z rodziną, delektując się świątecznymi posiłkami i spędzając razem czas. Następny dzień, zwany Świętem Szczepana lub Drugim Świętem Bożego Narodzenia, jest również dniem wolnym od pracy w Polsce, co pozwala na więcej czasu na relaks i świętowanie z bliskimi.

Oprócz tych tradycji wiele polskich rodzin ozdabia swoje domy choinkami, szopkami i świątecznymi światłami, tworząc ciepłą i przytulną atmosferę podczas sezonu świątecznego.

Zaawansowany opis obchodów Bożego Narodzenia

The celebration of Christmas in Poland is deeply rooted in the country’s rich cultural and religious traditions. The festive season commences with the beginning of Advent, a period of spiritual preparation for the birth of Jesus Christ. During this time, many Poles attend special church services, called Roraty, which take place in the early morning hours and are illuminated by candlelight.

As Christmas Eve approaches, families begin to prepare their homes for the upcoming festivities. This includes cleaning and decorating the house, as well as preparing the traditional dishes that will be served during the Christmas Eve dinner. One of the most important aspects of this meal is the absence of meat, as it is customary to abstain from meat on this day in accordance with the Catholic Church’s teachings.

Another unique Polish Christmas tradition is the creation of beautiful and intricate szopki, or nativity scenes. These elaborate displays often feature miniature figures of the Holy Family, the Three Wise Men, and various animals, all set against the backdrop of a stable or a Krakow-style architectural structure.

In some regions of Poland, carolers known as Herody, dressed in colorful costumes, go from house to house singing Christmas carols and performing short plays depicting the nativity story. This custom is a way of spreading joy and good cheer throughout the community during the holiday season.

The Christmas season in Poland is a time of reflection, gratitude, and togetherness, with a strong emphasis on family and religious traditions. It is a period when Poles come together to celebrate their shared heritage and values, creating lasting memories and strengthening the bonds between family and friends.

Tłumaczenie

Obchody Bożego Narodzenia w Polsce są głęboko zakorzenione w bogatych tradycjach kulturowych i religijnych kraju. Sezon świąteczny rozpoczyna się od Adwentu, okresu duchowego przygotowania do narodzin Jezusa Chrystusa. W tym czasie wielu Polaków uczestniczy w specjalnych nabożeństwach kościelnych, zwanych Roratami, które odbywają się we wczesnych godzinach porannych i są oświetlone światłem świec.

W miarę zbliżania się Wigilii rodziny zaczynają przygotowywać swoje domy na nadchodzące świętowania. Obejmuje to sprzątanie i dekorowanie domu, a także przygotowywanie tradycyjnych potraw, które zostaną podane podczas kolacji wigilijnej. Jednym z najważniejszych aspektów tego posiłku jest brak mięsa, gdyż zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, w tym dniu obowiązuje post.

Kolejną unikalną polską tradycją świąteczną jest tworzenie pięknych i intrygujących szopek. Te bogate w detal wystawki często przedstawiają miniaturowe figury Świętej Rodziny, Trzech Mędrców i różnych zwierząt, wszystko na tle stajenki lub krakowskiego stylu architektonicznego.

W niektórych regionach Polski kolędnicy, zwani Herodami, ubrani w kolorowe stroje, chodzą od domu do domu, śpiewając kolędy i wystawiając krótkie przedstawienia ukazujące sceny z narodzin Jezusa. Ten zwyczaj jest sposobem na szerzenie radości i dobrego nastroju wśród społeczności podczas sezonu świątecznego.

Sezon Bożego Narodzenia w Polsce to czas refleksji, wdzięczności i wspólnego spędzania czasu, z dużym naciskiem na rodzinne i religijne tradycje. To okres, kiedy Polacy zbierają się, aby świętować swoje wspólne dziedzictwo i wartości, tworząc trwałe wspomnienia i umacniając więzi między rodziną i przyjaciółmi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również