Spójnik angielski: podstawowe zasady

Spójniki pełnią kluczową rolę w konstrukcji zdań w języku angielskim, łącząc słowa, wyrażenia i zdania. W tym artykule omówimy podstawowe informacje o spójnikach, ich rodzaje i funkcje, a także zastosowanie w tworzeniu zdań złożonych. Porównamy również użycie spójników w języku angielskim i polskim, aby ułatwić zrozumienie i naukę.

Podstawowe informacje o spójnikach w języku angielskim

Spójniki to kluczowe elementy języka angielskiego, które pełnią funkcję łączników między słowami, frazami czy zdaniem. Dzięki nim, zdania stają się bardziej zrozumiałe, spójne i bogate w treść. Warto zatem poznać różne rodzaje spójników oraz ich zastosowanie, aby móc swobodnie i poprawnie komunikować się w języku angielskim.

W języku angielskim wyróżniamy dwa główne rodzaje spójników: koordynujące (coordinating conjunctions) oraz podrzędne (subordinating conjunctions). Spójniki koordynujące łączą ze sobą równorzędne części zdania, natomiast spójniki podrzędne wprowadzają zdania podrzędne, które zazwyczaj pełnią funkcję określników dla zdań nadrzędnych. Warto zaznaczyć, że spójniki mogą występować nie tylko między pojedynczymi słowami, ale także między frazami czy całymi zdaniami.

Rodzaje spójników w języku angielskim i ich funkcje

W języku angielskim istnieje wiele spójników, które pełnią różne funkcje. W zależności od kontekstu, mogą one wprowadzać przyczynę, cel, warunek, przeciwstawienie, wynik, czas, sposób czy porównanie. Warto zatem poznać najważniejsze spójniki oraz ich zastosowanie, aby móc tworzyć poprawne i zrozumiałe zdania w języku angielskim.

Wśród spójników koordynujących wyróżniamy następujące:

 • and – łączy ze sobą równorzędne części zdania, wyraża dodawanie, sumowanie (np. I like apples and oranges.)
 • but – wprowadza przeciwstawienie, kontrast (np. She is smart, but lazy.)
 • or – wyraża alternatywę, wybór (np. Do you want tea or coffee?)
 • so – wprowadza wynik, skutek (np. It was raining, so we stayed at home.)

Wśród spójników podrzędnych można wymienić między innymi:

 • because – wprowadza przyczynę (np. She was late because of the traffic.)
 • if – wprowadza warunek (np. I will go to the party if I finish my work.)
 • although – wprowadza przeciwstawienie, kontrast (np. Although it was cold, she went for a walk.)
 • while – wprowadza równoczesność, kontrast (np. She was reading a book while he was watching TV.)
SpójnikRodzajFunkcjaPrzykład
andkoordynującydodawanie, sumowanieI like apples and oranges.
butkoordynującyprzeciwstawienie, kontrastShe is smart, but lazy.
orkoordynującyalternatywa, wybórDo you want tea or coffee?
sokoordynującywynik, skutekIt was raining, so we stayed at home.
becausepodrzędnyprzyczynaShe was late because of the traffic.
ifpodrzędnywarunekI will go to the party if I finish my work.
althoughpodrzędnyprzeciwstawienie, kontrastAlthough it was cold, she went for a walk.
whilepodrzędnyrównoczesność, kontrastShe was reading a book while he was watching TV.

Spójniki koordynujące w języku angielskim

Spójniki koordynujące są używane do łączenia równorzędnych części zdania, takich jak dwa zdania pojedyncze, frazy rzeczownikowe, przymiotnikowe czy przysłówkowe. W języku angielskim istnieje kilka podstawowych spójników koordynujących, które można zapamiętać za pomocą akronimu FANBOYS:

 • F – for (bo, gdyż)
 • A – and (i)
 • N – nor (ani)
 • B – but (ale)
 • O – or (lub)
 • Y – yet (jednak)
 • S – so (więc, zatem)

Spójniki te mają różne funkcje, ale wszystkie służą do łączenia równorzędnych elementów. Na przykład:

 • She likes coffee and tea. (Ona lubi kawę i herbatę.)
 • He is tired, but he will finish his work. (On jest zmęczony, ale dokończy swoją pracę.)
 • You can have cake or ice cream. (Możesz mieć ciasto lub lody.)

Spójniki podrzędne w języku angielskim

Spójniki podrzędne służą do łączenia zdań podrzędnych z nadrzędnymi, tworząc zdania złożone podrzędnie. W języku angielskim istnieje wiele spójników podrzędnych, które można podzielić na kilka kategorii ze względu na ich funkcje. Oto niektóre z nich:

 • Przyczynowe: because (ponieważ), since (ponieważ, odkąd), as (ponieważ, jako że)
 • Warunkowe: if (jeśli), unless (chyba że), provided (pod warunkiem, że)
 • Porównawcze: than (niż), as…as (tak…jak)
 • Przeciwności: although (chociaż), though (chociaż), whereas (podczas gdy)
 • Czasowe: when (kiedy), while (podczas gdy), before (zanim), after (po)

Spójniki podrzędne wprowadzają różne relacje między zdaniami, takie jak przyczyna, warunek, porównanie, przeciwieństwo czy czas. Oto kilka przykładów:

 • She went home because she was tired. (Poszła do domu, ponieważ była zmęczona.)
 • If it rains, we will stay at home. (Jeśli będzie padać, zostaniemy w domu.)
 • He is taller than his brother. (On jest wyższy niż jego brat.)
 • Although it was cold, she didn’t wear a coat. (Chociaż było zimno, nie założyła płaszcza.)
 • She called me before she left. (Zadzwoniła do mnie zanim wyszła.)
SpójnikRodzajPrzykład
andkoordynującyShe likes coffee and tea.
butkoordynującyHe is tired, but he will finish his work.
becausepodrzędny (przyczynowy)She went home because she was tired.
ifpodrzędny (warunkowy)If it rains, we will stay at home.
althoughpodrzędny (przeciwności)Although it was cold, she didn’t wear a coat.

Zastosowanie spójników w tworzeniu zdań złożonych

Spójniki są niezwykle ważne w tworzeniu zdań złożonych w języku angielskim. Pozwalają one łączyć różne części zdania, zdania lub nawet zdania złożone w jedną spójną całość. Dzięki nim możemy wyrażać zależności przyczynowo-skutkowe, kontrasty, porównania, dodawanie informacji i wiele innych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów najczęściej używanych spójników i ich zastosowania w tworzeniu zdań złożonych.

 • And – używany do łączenia dwóch lub więcej elementów o podobnym znaczeniu lub funkcji. Na przykład: „I like to read and write.”
 • But – używany do wprowadzenia kontrastu lub sprzeczności między dwoma elementami. Na przykład: „She is smart, but lazy.”
 • Because – używany do wyrażania przyczyny lub uzasadnienia. Na przykład: „I couldn’t go to the party because I was sick.”
 • Although – używany do wprowadzenia kontrastu lub sprzeczności między dwoma elementami, ale zaznaczając, że drugi element jest prawdziwy pomimo pierwszego. Na przykład: „She passed the exam, although she didn’t study much.”
 • Furthermore – używany do dodawania informacji lub argumentów. Na przykład: „He is intelligent, furthermore, he is hardworking.”

Pamiętaj, że spójniki mogą być używane w różnych kontekstach i mają różne znaczenia w zależności od kontekstu. Ważne jest, aby zrozumieć ich znaczenie i poprawne użycie w zdaniach złożonych, aby przekazać swoje myśli jasno i precyzyjnie.

Porównanie użycia spójników w języku angielskim i polskim

Użycie spójników w języku angielskim i polskim może się różnić zarówno pod względem gramatycznym, jak i semantycznym. Poniżej przedstawiamy kilka różnic w użyciu spójników między tymi dwoma językami.

W języku angielskim spójniki często występują na początku zdania lub frazy, podczas gdy w języku polskim mogą występować zarówno na początku, jak i w środku zdania. Na przykład, w zdaniu angielskim „I like to read and write”, spójnik „and” występuje na początku zdania, podczas gdy w polskim zdaniu „Lubię czytać i pisać” spójnik „i” występuje w środku zdania.

Kolejną różnicą jest to, że w języku angielskim spójniki mają bardziej precyzyjne znaczenie i są używane w określonych kontekstach, podczas gdy w języku polskim spójniki mogą mieć szersze znaczenie i być używane w różnych kontekstach. Na przykład, spójnik „but” w języku angielskim jest używany do wprowadzenia kontrastu lub sprzeczności, podczas gdy w języku polskim spójnik „ale” może być używany w różnych kontekstach, niekoniecznie wprowadzając kontrast.

Warto również zauważyć, że niektóre spójniki w języku angielskim mają swoje odpowiedniki w języku polskim, ale nie zawsze mają identyczne znaczenie. Na przykład, spójnik „because” w języku angielskim jest używany do wyrażania przyczyny, podczas gdy w języku polskim odpowiednikiem może być zarówno „ponieważ”, jak i „bo”, które mają nieco inne znaczenie i używane są w różnych kontekstach.

Ważne jest, aby zrozumieć te różnice i nauczyć się poprawnego użycia spójników w obu językach, aby móc swobodnie komunikować się zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również