Opis książki po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

Opisywanie książki po angielsku może być nieco trudne dla osób uczących się tego języka. W tym artykule przedstawimy niezbędne słownictwo oraz struktury językowe, które pomogą Ci opisać książkę w języku angielskim. Zaprezentujemy także przykładowe opisy książek dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Słownictwo niezbędne do opisu książki po angielsku

Zacznijmy od przyjrzenia się słownictwu, które może być przydatne podczas opisywania książki po angielsku:

 • book – książka
 • author – autor
 • title – tytuł
 • genre – gatunek
 • plot – fabuła
 • setting – sceneria, miejsce akcji
 • character – postać
 • main character – główna postać
 • supporting character – postać drugoplanowa
 • theme – temat, motyw przewodni
 • novel – powieść
 • short story – opowiadanie
 • chapter – rozdział
 • summary – streszczenie
 • review – recenzja

Struktura i zwroty używane przy opisie książki w języku angielskim

Teraz, gdy znamy już podstawowe słownictwo, warto przyjrzeć się strukturze opisu książki oraz zwrotom, które mogą być pomocne podczas pisania takiego opisu.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
The book I’m going to describe is… Książką, którą zamierzam opisać, jest…
The author of the book is… Autorem książki jest…
The book was published in… Książka została opublikowana w…
The genre of the book is… Gatunkiem książki jest…
The main character of the book is… Główną postacią książki jest…
The story takes place in… Akcja książki rozgrywa się w…
The main theme of the book is… Głównym tematem książki jest…
In conclusion, I would recommend this book because… Podsumowując, poleciłbym tę książkę, ponieważ…

Pamiętaj, że opis książki powinien być logicznie zorganizowany i zawierać informacje o tytule, autorze, gatunku, fabule, postaciach oraz tematyce. Na koniec warto dodać własną opinię na temat książki oraz ewentualną rekomendację dla czytelników.

Przykładowy opis książki po angielsku dla osób na poziomie podstawowym

The book I would like to describe is called „The Little Prince” and was written by Antoine de Saint-Exupéry. It is a short novel that tells the story of a young prince who travels from planet to planet, meeting various inhabitants. The main theme of the book is the importance of friendship and love, as well as the value of seeing the world through the eyes of a child.

The story is narrated by a pilot who has crash-landed in the Sahara Desert, where he meets the Little Prince. Throughout the book, the Little Prince shares his experiences and the lessons he has learned from the different characters he has encountered on his journey. The book is full of beautiful illustrations that help to bring the story to life.

„The Little Prince” is a very popular book and has been translated into many languages. It is often considered a classic and is enjoyed by both children and adults. I would highly recommend this book to anyone who is looking for a heartwarming and thought-provoking story.

Opis książki po polsku: Książka, którą chciałbym opisać, nosi tytuł „Mały Książę” i została napisana przez Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. To krótka powieść opowiadająca o młodym księciu, który podróżuje z planety na planetę, spotykając różnych mieszkańców. Głównym tematem książki jest znaczenie przyjaźni i miłości, a także wartość patrzenia na świat oczami dziecka.

Historia jest opowiadana przez pilota, który rozbił się na pustyni Sahara, gdzie spotyka Małego Księcia. W trakcie książki Mały Książę dzieli się swoimi doświadczeniami i lekcjami, których nauczył się od różnych postaci, które spotkał w swojej podróży. Książka jest pełna pięknych ilustracji, które pomagają ożywić opowieść.

„Mały Książę” to bardzo popularna książka, która została przetłumaczona na wiele języków. Często uważana jest za klasykę i cieszy się uznaniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Gorąco polecam tę książkę każdemu, kto szuka wzruszającej i dającej do myślenia opowieści.

Przykładowy opis książki po angielsku dla osób na poziomie zaawansowanym

One of my favorite books is „To Kill a Mockingbird” by Harper Lee. This Pulitzer Prize-winning novel, published in 1960, is a profound exploration of human morality and the nature of prejudice, set against the backdrop of the American South during the 1930s. The story is narrated by a young girl named Scout Finch, who lives with her brother Jem and their widowed father, Atticus, a respected lawyer.

The novel revolves around the trial of a black man, Tom Robinson, who has been falsely accused of raping a white woman. Atticus Finch is appointed to defend Tom, and throughout the trial, he demonstrates the importance of standing up for justice and equality, even in the face of overwhelming prejudice and hostility. The story also delves into the lives of the Finch family and their neighbors, providing a vivid portrayal of life in a small Southern town during this tumultuous period in American history.

„To Kill a Mockingbird” is a timeless classic that continues to resonate with readers of all ages. Its powerful themes and unforgettable characters make it a must-read for anyone seeking to understand the complexities of human nature and the enduring struggle for justice and equality.

Opis książki po polsku: Jedną z moich ulubionych książek jest „Zabić drozda” autorstwa Harper Lee. Ta uhonorowana Nagrodą Pulitzera powieść, opublikowana w 1960 roku, to głębokie studium ludzkiej moralności i natury uprzedzeń, osadzone na tle amerykańskiego Południa w latach 30. XX wieku. Historia jest opowiadana przez młodą dziewczynkę o imieniu Scout Finch, która mieszka ze swoim bratem Jemem i owdowiałym ojcem, Atticusem, szanowanym prawnikiem.

Powieść kręci się wokół procesu czarnoskórego mężczyzny, Toma Robinsona, który został fałszywie oskarżony o zgwałcenie białej kobiety. Atticus Finch zostaje mianowany obrońcą Toma i w trakcie procesu pokazuje, jak ważne jest stawanie w obronie sprawiedliwości i równości, nawet w obliczu przytłaczających uprzedzeń i wrogości. Historia zagłębia się również w życie rodziny Finchów i ich sąsiadów, przedstawiając barwny obraz życia w małym miasteczku na Południu w tym burzliwym okresie w historii Ameryki.

„Zabić drozda” to ponadczasowa klasyka, która wciąż oddziałuje na czytelników w każdym wieku. Jej potężne tematy i niezapomniane postacie sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć złożoności ludzkiej natury i trwałą walkę o sprawiedliwość i równość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również