Opis chomika po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W artykule znajdziesz słownictwo oraz zwroty związane z chomikami, które mogą być przydatne dla osób uczących się języka angielskiego. Przedstawimy również przykładowe opisy chomików na różnych poziomach zaawansowania.

Słownictwo związane z chomikami – Hamster-related vocabulary

Przy opisywaniu chomików warto znać podstawowe słownictwo związane z tymi zwierzętami. Oto lista przykładowych słów:

 • hamster – chomik
 • cage – klatka
 • wheel – koło
 • food – jedzenie
 • water – woda
 • bedding – ściółka
 • toy – zabawka
 • exercise – ćwiczenia
 • fur – futro
 • tail – ogon
 • whiskers – wąsy
 • teeth – zęby

Struktura i zwroty używane podczas opisywania chomika – Structure and phrases used when describing a hamster

Opisując chomika, warto przedstawić jego wygląd, zachowanie oraz środowisko, w którym żyje. Poniżej znajduje się tabela z przykładowymi zwrotami, które można użyć podczas opisu chomika:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My hamster is called… Mój chomik nazywa się…
It has a… On/ona ma…
Its fur is… Jego/jej futro jest…
It likes to… Lubi…
It lives in a… Mieszka w…
It eats… Jada…
It drinks… Pije…
It plays with… Bawi się…
It sleeps on… Śpi na…
It needs exercise, so… Potrzebuje ćwiczeń, więc…

Przy opisywaniu chomika warto użyć czasu teraźniejszego prostego (Present Simple), ponieważ opisujemy stałe cechy i zachowania zwierzęcia. Pamiętaj również, aby używać odpowiednich przymiotników oraz przysłówków, które pozwolą na dokładniejszy opis chomika.

Przykładowy opis chomika dla osób na poziomie podstawowym

This is a small and cute hamster. It has soft, brown fur and big, black eyes. The hamster’s ears are small and round. Its nose is pink and it has tiny whiskers. The hamster has short legs and a short tail. It likes to eat seeds, fruits, and vegetables. The hamster lives in a cage with a wheel for exercise. It likes to sleep during the day and is active at night. The hamster is a friendly and curious pet.

To mały i uroczy chomik. Ma miękkie, brązowe futro i duże, czarne oczy. Uszy chomika są małe i okrągłe. Jego nos jest różowy i ma drobne wąsy. Chomik ma krótkie nogi i krótki ogon. Lubi jeść nasiona, owoce i warzywa. Chomik mieszka w klatce z kołem do ćwiczeń. Lubi spać w ciągu dnia i być aktywnym w nocy. Chomik jest przyjaznym i ciekawskim zwierzątkiem.

Przykładowy opis chomika dla osób na poziomie zaawansowanym

The hamster belongs to the rodent family and is a popular pet choice for many people. Its compact size and low-maintenance care make it an ideal pet for small living spaces. The hamster’s fur can vary in color, ranging from golden brown to white, black, or even a combination of colors. Its body is stout and cylindrical, with a short tail and small, rounded ears. The hamster’s incisors are constantly growing, which is why it needs to gnaw on objects to keep them at a manageable length. Hamsters are known for their cheek pouches, which they use to store food and transport it to their burrows. They are nocturnal creatures, meaning they are most active during the night and sleep during the day. Hamsters have a relatively short lifespan, usually living for about two to three years.

Chomik należy do rodziny gryzoni i jest popularnym wyborem zwierzątka domowego dla wielu osób. Jego niewielkie rozmiary i niskie wymagania co do opieki sprawiają, że jest idealnym zwierzęciem dla małych przestrzeni mieszkalnych. Futro chomika może różnić się kolorem, od złotobrązowego po białe, czarne, a nawet kombinację kolorów. Jego ciało jest krępe i cylindryczne, z krótkim ogonem i małymi, zaokrąglonymi uszami. Siekacze chomika ciągle rosną, dlatego musi gryźć przedmioty, aby utrzymać je na odpowiedniej długości. Chomiki są znane ze swoich policzkowych torb, które używają do przechowywania jedzenia i transportowania go do swoich nor. Są to stworzenia nocne, co oznacza, że są najbardziej aktywne w nocy i śpią w ciągu dnia. Chomiki mają stosunkowo krótkie życie, zwykle żyją około dwóch do trzech lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również