Przysłówek angielski: jak używać?

W niniejszym artykule omówimy przysłówki w języku angielskim, które pełnią kluczową rolę w budowaniu struktury zdania oraz wyrażaniu określonych cech czy właściwości. Zapoznasz się z definicją przysłówka, jego rodzajami, pozycją w zdaniu, tworzeniem przysłówków od przymiotników, przysłówkami nieodmiennymi oraz zastosowaniem przysłówków w mowie i piśmie.

Definicja i funkcje przysłówka w języku angielskim

Przysłówki (ang. adverbs) to jedna z podstawowych części mowy w języku angielskim. Ich głównym zadaniem jest określanie czasu, miejsca, sposobu, przyczyny, celu, stopnia oraz warunku wykonywania czynności wyrażonej przez czasownik. Przysłówki mogą również modyfikować inne przysłówki, przymiotniki, a nawet całe zdania, nadając im dodatkowe znaczenie lub precyzując je.

W języku angielskim przysłówki pełnią wiele funkcji, takich jak:

 • Określanie czasu – informują, kiedy dana czynność się odbywa (np. now, soon, yesterday, always).
 • Określanie miejsca – wskazują, gdzie dana czynność się odbywa (np. here, there, everywhere, outside).
 • Określanie sposobu – opisują, w jaki sposób dana czynność jest wykonywana (np. quickly, slowly, well, badly).
 • Określanie przyczyny – wyjaśniają, dlaczego dana czynność się odbywa (np. therefore, thus, consequently).
 • Określanie celu – informują, w jakim celu dana czynność jest wykonywana (np. so, in order to, for).
 • Określanie stopnia – wskazują, w jakim stopniu dana cecha jest wyrażona (np. very, quite, too, enough).
 • Określanie warunku – wskazują, pod jakim warunkiem dana czynność się odbywa (np. if, unless, provided).

Rodzaje przysłówków w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy kilka rodzajów przysłówków, które można podzielić na podstawie ich funkcji oraz sposobu tworzenia. Najważniejsze z nich to:

 • Przysłówki czasu (ang. time adverbs) – określają, kiedy dana czynność się odbywa (np. now, soon, yesterday, always).
 • Przysłówki miejsca (ang. place adverbs) – wskazują, gdzie dana czynność się odbywa (np. here, there, everywhere, outside).
 • Przysłówki sposobu (ang. manner adverbs) – opisują, w jaki sposób dana czynność jest wykonywana (np. quickly, slowly, well, badly).
 • Przysłówki stopnia (ang. degree adverbs) – wskazują, w jakim stopniu dana cecha jest wyrażona (np. very, quite, too, enough).
 • Przysłówki zdaniowe (ang. sentence adverbs) – wprowadzają dodatkowe informacje lub komentarz do całego zdania (np. fortunately, unfortunately, obviously, clearly).

Warto zwrócić uwagę, że niektóre przysłówki mogą należeć do więcej niż jednej kategorii, w zależności od kontekstu, w jakim są używane. Poniższa tabela przedstawia przykłady przysłówków z różnych kategorii:

Rodzaj przysłówkaPrzykłady
Przysłówki czasunow, soon, yesterday, always
Przysłówki miejscahere, there, everywhere, outside
Przysłówki sposobuquickly, slowly, well, badly
Przysłówki stopniavery, quite, too, enough
Przysłówki zdaniowefortunately, unfortunately, obviously, clearly

Pozycja przysłówka w zdaniu angielskim

W języku angielskim przysłówki mogą występować na różnych pozycjach w zdaniu, w zależności od ich funkcji i rodzaju. Ogólnie rzecz biorąc, przysłówki można umieścić na początku zdania, przed czasownikiem lub na końcu zdania. Ważne jest jednak, aby pamiętać o pewnych wyjątkach i specyficznych zasadach dotyczących poszczególnych rodzajów przysłówków.

Przysłówki czasu, takie jak „always”, „never”, „sometimes” czy „usually”, zazwyczaj umieszcza się przed czasownikiem głównym, ale po czasownikach posiłkowych (takich jak „be”, „have”, „do”) lub modalnych (np. „can”, „must”, „should”). Przykłady:

 • I always drink coffee in the morning.
 • She never goes to the gym.
 • He usually has breakfast at 8 a.m.
 • We can sometimes meet for lunch.

Przysłówki miejsca, takie jak „here”, „there”, „everywhere” czy „nowhere”, zwykle umieszcza się na końcu zdania. Przykłady:

 • She lives here.
 • I left my keys there.
 • He looked for his phone everywhere.

Przysłówki sposobu, takie jak „quickly”, „slowly”, „carefully” czy „loudly”, również zazwyczaj umieszcza się na końcu zdania, chociaż w niektórych przypadkach mogą one wystąpić przed czasownikiem. Przykłady:

 • She drives carefully.
 • He loudly complained about the noise.

Tworzenie przysłówków od przymiotników

W języku angielskim wiele przysłówków tworzy się poprzez dodanie końcówki -ly do przymiotnika. Na przykład:

 • quick (szybki) – quickly (szybko)
 • happy (szczęśliwy) – happily (szczęśliwie)
 • careful (ostrożny) – carefully (ostrożnie)

Jednak nie wszystkie przysłówki tworzy się w ten sposób. Istnieją również przysłówki nieregularne, które nie mają końcówki -ly, a ich forma jest taka sama jak przymiotnika, np. „hard” (ciężko), „fast” (szybko) czy „late” (późno). Ponadto, niektóre przymiotniki mają nieregularne formy przysłówkowe, takie jak „good” (dobry) – „well” (dobrze) czy „far” (daleko) – „farther” (dalej).

Warto również pamiętać, że niektóre przymiotniki mają różne znaczenia w zależności od tego, czy mają końcówkę -ly, czy nie. Przykłady:

 • hard (ciężko) – hardly (ledwo)
 • late (późno) – lately (ostatnio)

Poniższa tabela przedstawia kilka przykładów przysłówków utworzonych od przymiotników:

PrzymiotnikPrzysłówek
quickquickly
happyhappily
carefulcarefully
hardhard
fastfast
latelate
goodwell
farfarther

Przysłówki nieodmienne w języku angielskim

W języku angielskim istnieje grupa przysłówków, które nie zmieniają swojej formy, niezależnie od tego, czy są używane w pojedynczej formie, czy w liczbie mnogiej. Są one nazywane przysłówkami nieodmiennymi. Przysłówki nieodmienne są bardzo przydatne, ponieważ nie musimy się martwić o ich odmianę w zależności od kontekstu. Poniżej przedstawiam kilka przykładów takich przysłówków:

 • Always (zawsze) – She always arrives on time for work.
 • Never (nigdy) – I never eat meat.
 • Sometimes (czasami) – Sometimes I go for a walk in the evening.
 • Often (często) – He often visits his grandparents.
 • Usually (zazwyczaj) – We usually have dinner at 7 p.m.
 • Rarely (rzadko) – They rarely go to the cinema.

Przysłówki nieodmienne są bardzo ważne w języku angielskim, ponieważ pozwalają nam wyrazić częstotliwość, regularność lub nieregularność danego działania. Dodatkowo, mogą być używane w różnych kontekstach, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Zastosowanie przysłówków w mowie i piśmie

Przysłówki są niezwykle ważne zarówno w mowie, jak i w piśmie. Używanie przysłówków pozwala nam precyzyjniej wyrazić nasze myśli, uczucia i doświadczenia. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zastosowania przysłówków w różnych kontekstach:

W mowie:

– „I’m really tired today. I worked hard all day.”

– „She speaks fluently in three languages.”

– „He drives carefully to avoid accidents.”

W piśmie:

– „The company is actively seeking new employees.”

– „The results of the experiment were surprisingly positive.”

– „The book provides valuable information about the topic.”

Przysłówki dodają naszym wypowiedziom bardziej precyzyjnego charakteru, pozwalając nam wyrazić nasze intencje i odczucia w sposób bardziej zrozumiały dla odbiorcy. Ważne jest jednak, aby używać przysłówków z umiarem i dostosować ich użycie do kontekstu, aby uniknąć nadmiernego użycia lub nieodpowiedniego zastosowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również