Opis przestępstwa po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule omówimy słownictwo związane z przestępstwem w języku angielskim, strukturę zdania i przydatne zwroty przy opisie przestępstwa. Przedstawimy także przykładowy opis przestępstwa dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Zapoznanie się z tym tematem pomoże Wam lepiej zrozumieć teksty oraz filmy dotyczące przestępstw i spraw kryminalnych oraz poszerzyć swoje słownictwo w języku angielskim.

Słownictwo związane z przestępstwem w języku angielskim

W języku angielskim istnieje wiele słów i wyrażeń związanych z przestępstwem. Oto niektóre z nich:

 • crime – przestępstwo
 • criminal – przestępca
 • murder – morderstwo
 • theft – kradzież
 • robbery – rabunek
 • burglary – włamanie
 • kidnapping – porwanie
 • fraud – oszustwo
 • assault – napaść
 • arson – podpalenie

Warto również znać słowa związane z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości:

 • police – policja
 • detective – detektyw
 • arrest – aresztować
 • prison – więzienie
 • judge – sędzia
 • lawyer – prawnik
 • trial – proces sądowy
 • sentence – wyrok
 • evidence – dowody
 • witness – świadek

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie przestępstwa

Podczas opisywania przestępstwa ważne jest, aby używać odpowiedniej struktury zdania oraz stosować przydatne zwroty. Oto kilka przykładów:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
commit a crime – He committed a serious crime. popełnić przestępstwo – Popełnił poważne przestępstwo.
investigate a case – The detective is investigating the case. śledzić sprawę – Detektyw śledzi sprawę.
charge with – He was charged with theft. postawić zarzuty – Postawiono mu zarzuty kradzieży.
be found guilty/innocent – She was found guilty of fraud. być uznanym za winnego/niewinnego – Została uznana za winną oszustwa.
serve a sentence – He is serving a 10-year sentence for murder. odbywać karę – Odbędzie 10-letnią karę za morderstwo.

Pamiętaj, że stosowanie odpowiednich czasów gramatycznych oraz struktury zdania jest równie ważne jak używanie właściwego słownictwa. Przy opisie przestępstwa często używamy czasu przeszłego prostego (Simple Past) oraz czasu przeszłego ciągłego (Past Continuous).

Przykładowy opis przestępstwa dla osób na poziomie podstawowym

Yesterday, a robbery took place at a local store. The thief entered the store at around 6 pm. He was wearing a mask and had a gun. He threatened the cashier and demanded money. The cashier gave him the money from the cash register. The thief took the money and ran away. The police arrived at the scene shortly after the robbery. They interviewed witnesses and collected evidence. The store’s security camera recorded the whole incident. The police are now looking for the suspect and are asking the public for help.

Tłumaczenie:

Wczoraj doszło do napadu na lokalny sklep. Złodziej wszedł do sklepu około godziny 18. Miał na sobie maskę i trzymał broń. Zastraszył kasjera i zażądał pieniędzy. Kasjer wydał mu pieniądze z kasy. Złodziej wziął pieniądze i uciekł. Policja przybyła na miejsce zaraz po napadzie. Przesłuchali świadków i zebrali dowody. Kamera monitoringu sklepu nagrała całe zdarzenie. Policja poszukuje teraz podejrzanego i prosi społeczeństwo o pomoc.

Zaawansowany opis przestępstwa w języku angielskim

On the evening of October 15th, a meticulously planned heist transpired at the prestigious National Art Gallery. The perpetrators, a group of highly skilled individuals, infiltrated the gallery during a private event. They managed to bypass the state-of-the-art security system by hacking into the mainframe and disabling the alarms. Subsequently, they proceeded to steal several priceless masterpieces, including works by renowned artists such as Van Gogh and Picasso. The entire operation was executed with remarkable precision and swiftness, leaving the authorities baffled. Upon discovering the theft, the gallery’s management immediately contacted the police, who initiated a thorough investigation. As of now, the suspects remain at large, and the stolen artwork has yet to be recovered. The case has garnered international attention, with experts speculating on the potential involvement of a notorious crime syndicate.

Tłumaczenie:

Wieczorem 15 października w prestiżowej Galerii Sztuki Narodowej miało miejsce starannie zaplanowane włamanie. Sprawcami była grupa wysoce wykwalifikowanych osób, która przeniknęła do galerii podczas prywatnego wydarzenia. Udało im się obejść zaawansowany system zabezpieczeń, włamując się do głównego systemu i wyłączając alarmy. Następnie skradli kilka bezcennych arcydzieł, w tym dzieła słynnych artystów takich jak Van Gogh i Picasso. Cała operacja została przeprowadzona z niezwykłą precyzją i szybkością, co zaskoczyło władze. Po odkryciu kradzieży, zarząd galerii natychmiast skontaktował się z policją, która wszczęła dogłębne śledztwo. Na razie sprawcy pozostają na wolności, a skradzione dzieła sztuki nie zostały odzyskane. Sprawa zyskała międzynarodowe zainteresowanie, a eksperci spekulują o potencjalnym udziale notorycznego syndykatu przestępczego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również