Opis dzikiego zwierzęcia po angielsku z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule skupimy się na nauce angielskich słówek i zwrotów związanych z dzikimi zwierzętami oraz na sposobach opisywania tych zwierząt w języku angielskim. Przedstawimy również przykładowe opisy dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Słownictwo związane z dzikimi zwierzętami

Aby móc opisywać dzikie zwierzęta, warto najpierw poznać podstawowe słownictwo związane z tym tematem. Oto lista niektórych dzikich zwierząt oraz ich angielskich odpowiedników:

 • wilk – wolf
 • lis – fox
 • sarna – roe deer
 • jeż – hedgehog
 • borsuk – badger
 • łoś – moose
 • niedźwiedź – bear
 • żubr – bison
 • dzik – wild boar
 • zając – hare

Oprócz nazw zwierząt, warto również znać słownictwo opisujące ich wygląd, zachowanie oraz środowisko, w którym żyją. Oto kilka przykładów:

 • siersć – fur
 • pióra – feathers
 • łuski – scales
 • skrzydła – wings
 • ogon – tail
 • zęby – teeth
 • pazury – claws
 • środowisko – habitat
 • drapieżnik – predator
 • roślinożerca – herbivore

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisywaniu dzikich zwierząt

Kiedy już opanujemy podstawowe słownictwo, warto poznać strukturę zdania oraz przydatne zwroty, które pozwolą nam opisać dzikie zwierzęta. Poniżej znajduje się tabela z przykładowymi zwrotami oraz ich polskimi odpowiednikami:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
This animal is called… To zwierzę nazywa się…
It is native to… Jest rodzime dla…
It lives in… Mieszka w…
It has a (adjective) (body part)… Ma (przymiotnik) (część ciała)…
It is a (carnivore/herbivore/omnivore)… Jest (mięsożercą/roślinożercą/wszystkożercą)…
It is known for its (characteristic)… Jest znane z (charakterystyczna cecha)…

Warto również pamiętać o właściwym użyciu czasów gramatycznych oraz struktur zdania. Przy opisywaniu dzikich zwierząt często będziemy korzystać z czasu teraźniejszego prostego (Simple Present) oraz konstrukcji „There is/There are”, która pozwala nam mówić o istnieniu czyjejś cechy lub zachowania.

Przykładowy opis dzikiego zwierzęcia dla osób na poziomie podstawowym

The animal I would like to describe is a lion. Lions are large, carnivorous mammals that live in Africa and Asia. They have a strong, muscular body and a distinctive mane around their head, which is more prominent in males. The color of their fur ranges from light yellow to dark brown, with a lighter belly and a tuft of hair at the end of their tail.

Lions are known as the „king of the jungle” because of their strength and dominance. They live in groups called prides, which consist of several females, their offspring, and one or two males. The females are responsible for hunting, while the males protect the pride and its territory.

Lions are carnivores, which means they eat meat. Their diet mainly consists of large mammals, such as antelopes, zebras, and wildebeests. They usually hunt at night and use their excellent sense of smell and hearing to locate their prey.

Lions are not endangered, but their population is decreasing due to habitat loss and conflicts with humans. Conservation efforts are being made to protect these majestic animals and their habitats.

In conclusion, lions are fascinating creatures that play an important role in their ecosystem. Their strength, beauty, and social structure make them one of the most captivating animals in the world.

Tłumaczenie

Zwierzę, które chciałbym opisać, to lew. Lwy to duże, mięsożerne ssaki żyjące w Afryce i Azji. Mają silne, umięśnione ciało i charakterystyczną grzywę wokół głowy, która jest bardziej wyraźna u samców. Kolor ich futra waha się od jasnożółtego do ciemnobrązowego, z jaśniejszym brzuchem i pędzlem włosów na końcu ogona.

Lwy są znane jako „król dżungli” ze względu na swoją siłę i dominację. Żyją w grupach zwanych stadem, które składają się z kilku samic, ich potomstwa i jednego lub dwóch samców. Samice są odpowiedzialne za polowanie, podczas gdy samce chronią stado i jego terytorium.

Lwy są mięsożercami, co oznacza, że jedzą mięso. Ich dieta składa się głównie z dużych ssaków, takich jak antylopy, zebry i gnu. Zwykle polują w nocy i używają swojego doskonałego zmysłu węchu i słuchu, aby zlokalizować swoją zdobycz.

Lwy nie są zagrożone wyginięciem, ale ich populacja maleje z powodu utraty siedlisk i konfliktów z ludźmi. Podejmowane są wysiłki na rzecz ochrony tych majestatycznych zwierząt i ich siedlisk.

Podsumowując, lwy są fascynującymi stworzeniami, które odgrywają ważną rolę w swoim ekosystemie. Ich siła, piękno i struktura społeczna sprawiają, że są jednym z najbardziej urzekających zwierząt na świecie.

Przykładowy opis dzikiego zwierzęcia dla osób na poziomie zaawansowanym

The animal I would like to describe is the elusive and enigmatic snow leopard. Snow leopards are large, carnivorous felines that inhabit the high mountain ranges of Central Asia, including the Himalayas, Karakoram, and Altai Mountains. They are well-adapted to their harsh, cold environment, with a thick, insulating fur, wide paws for walking on snow, and a long, bushy tail for balance and warmth.

Snow leopards have a unique and striking appearance, with a smoky-gray coat covered in dark rosettes and spots. Their eyes are a captivating shade of pale green or gray, which adds to their mysterious allure. They are solitary animals, only coming together during the mating season.

These elusive predators are primarily active at dawn and dusk, and their exceptional camouflage allows them to blend seamlessly into their surroundings. They are known for their incredible agility and ability to leap up to 50 feet in pursuit of their prey, which includes blue sheep, Himalayan tahr, and marmots.

Snow leopards are listed as vulnerable on the IUCN Red List, with their population declining due to habitat loss, poaching, and climate change. Conservation efforts, such as the establishment of protected areas and anti-poaching measures, are being implemented to ensure the survival of these enigmatic creatures.

In conclusion, the snow leopard is a remarkable and captivating animal that has adapted to thrive in one of the most inhospitable environments on Earth. Their beauty, agility, and elusive nature make them a symbol of the wild and untamed spirit of the mountains they call home.

Tłumaczenie

Zwierzę, które chciałbym opisać, to nieuchwytne i enigmatyczne irbis. Irbisy to duże, mięsożerne koty, które zamieszkują wysokie pasma górskie Azji Środkowej, w tym Himalaje, Karakorum i góry Ałtaj. Są dobrze przystosowane do swojego surowego, zimnego środowiska, z grubym, izolującym futrem, szerokimi łapami do chodzenia po śniegu i długim, puszystym ogonem dla równowagi i ciepła.

Irbisy mają unikalny i uderzający wygląd, z dymno-szarym płaszczem pokrytym ciemnymi rozetami i plamami. Ich oczy mają urzekający odcień jasnozielony lub szary, co dodaje im tajemniczego uroku. Są to zwierzęta samotne, spotykające się tylko podczas sezonu godowego.

Te nieuchwytne drapieżniki są głównie aktywne o świcie i zmierzchu, a ich wyjątkowe maskowanie pozwala im doskonale wtopić się w otoczenie. Są znane ze swojej niesamowitej zwinności i zdolności do skakania na odległość do 50 stóp w pogoni za zdobyczą, która obejmuje bharale, tary himalajskie i świstaki.

Irbisy są wymienione jako narażone na wyginięcie na Czerwonej Liście IUCN, a ich populacja maleje z powodu utraty siedlisk, kłusownictwa i zmian klimatu. Podejmowane są wysiłki na rzecz ochrony, takie jak tworzenie obszarów chronionych i środki przeciwdziałające kłusownictwu, mające na celu zapewnienie przetrwania tych enigmatycznych stworzeń.

Podsumowując, irbis to niezwykłe i urzekające zwierzę, które przystosowało się do życia w jednym z najbardziej niegościnnych środowisk na Ziemi. Ich piękno, zwinność i nieuchwytny charakter sprawiają, że są symbolem dzikiego i nieujarzmionego ducha gór, które nazywają swoim domem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również