Zaimki nieokreślone: angielski dla początkujących

W niniejszym artykule omówimy zaimki nieokreślone w języku angielskim, ich definicję, funkcje oraz rodzaje. Porównamy je z polskimi odpowiednikami, a także przyjrzymy się przykładom użycia w różnych kontekstach. Na koniec, przedstawimy zasady tworzenia zdań z zaimkami nieokreślonymi oraz porady i strategie na efektywne opanowanie tego aspektu gramatyki.

Definicja i funkcja zaimków nieokreślonych w języku angielskim

Zaimki nieokreślone to grupa słów, które odnoszą się do osób, rzeczy lub ilości w sposób nieprecyzyjny lub nieokreślony. W języku angielskim zaimki nieokreślone pełnią ważną funkcję, gdyż pozwalają na wyrażanie ogólnych informacji, nie wskazując dokładnie na konkretny obiekt czy osobę. Dzięki nim można mówić o sytuacjach, uczuciach, zdarzeniach czy przedmiotach, nie podając szczegółów na ich temat.

Warto zaznaczyć, że zaimki nieokreślone w języku angielskim występują w różnych formach gramatycznych, takich jak przymiotniki (np. any, some), zaimek (np. anyone, somebody) czy przysłówki (np. anywhere, somehow). Ich użycie zależy od kontekstu zdania oraz od tego, czy mówimy o osobach, rzeczach czy ilościach.

Rodzaje zaimków nieokreślonych i ich zastosowanie

Zaimki nieokreślone można podzielić na kilka podstawowych kategorii, w zależności od tego, do czego się odnoszą oraz jaką funkcję pełnią w zdaniu. Oto najważniejsze rodzaje zaimków nieokreślonych w języku angielskim:

 • zaimki nieokreślone odnoszące się do osób (np. someone, anyone, everyone, no one) – używane, gdy mówimy o nieokreślonej osobie lub grupie osób;
 • zaimki nieokreślone odnoszące się do rzeczy (np. something, anything, everything, nothing) – stosowane, gdy mówimy o nieokreślonym przedmiocie, zjawisku czy sytuacji;
 • zaimki nieokreślone odnoszące się do ilości (np. some, any, many, few) – używane, gdy mówimy o nieokreślonej liczbie czy ilości czegoś;
 • zaimki nieokreślone odnoszące się do miejsca (np. somewhere, anywhere, everywhere, nowhere) – stosowane, gdy mówimy o nieokreślonym miejscu.

Warto pamiętać, że zaimki nieokreślone mają różne zastosowania w zależności od kontekstu oraz od tego, czy zdanie jest twierdzące, przeczące czy pytające. Na przykład, zaimki „some” i „any” są często używane w kontekście ilości, ale „some” stosuje się głównie w zdaniach twierdzących, a „any” w zdaniach przeczących i pytających.

Rodzaj zaimka nieokreślonegoPrzykładyZastosowanie
Osobysomeone, anyone, everyone, no oneMówienie o nieokreślonej osobie lub grupie osób
Rzeczysomething, anything, everything, nothingMówienie o nieokreślonym przedmiocie, zjawisku czy sytuacji
Ilościsome, any, many, fewMówienie o nieokreślonej liczbie czy ilości czegoś
Miejscasomewhere, anywhere, everywhere, nowhereMówienie o nieokreślonym miejscu

Porównanie zaimków nieokreślonych w języku angielskim i polskim

Chociaż zarówno język angielski, jak i polski posiadają zaimki nieokreślone, to jednak różnią się one między sobą pod względem formy i zastosowania. Warto zwrócić uwagę na te różnice, aby uniknąć błędów podczas nauki angielskiego. Poniżej przedstawiamy porównanie zaimków nieokreślonych w obu językach.

W języku polskim zaimki nieokreślone są zazwyczaj tworzone przez dodanie przedrostka „jakiś” lub „któryś” do zaimka pytajnego. Przykłady takich zaimków to: ktoś, coś, gdzieś, któryś, jakiś. W języku angielskim zaimki nieokreślone mają różne formy i są tworzone na różne sposoby. Przykłady angielskich zaimków nieokreślonych to: somebody, something, somewhere, any, none.

Warto również zwrócić uwagę na to, że w języku angielskim zaimki nieokreślone mają różne formy w zależności od kontekstu, w którym są używane. Na przykład, zaimki some i any są używane w kontekście liczby mnogiej lub niepoliczalnych rzeczowników, podczas gdy somebody, anybody czy nobody odnoszą się do osób. W języku polskim zaimki nieokreślone mają zazwyczaj jedną formę, niezależnie od kontekstu.

Podsumowując, choć zarówno język angielski, jak i polski posiadają zaimki nieokreślone, to jednak różnią się one pod względem formy i zastosowania. Dlatego warto zwrócić uwagę na te różnice podczas nauki angielskiego, aby uniknąć błędów.

Przykłady użycia zaimków nieokreślonych w różnych kontekstach

Zaimki nieokreślone są używane w różnych kontekstach, aby wskazać na osoby, rzeczy lub miejsca, które nie są dokładnie określone. Poniżej przedstawiamy przykłady użycia zaimków nieokreślonych w różnych sytuacjach.

 • Somebody (ktoś) – używany, gdy mówimy o nieokreślonej osobie. Przykład: Somebody left their umbrella in the office. (Ktoś zostawił swój parasol w biurze.)
 • Something (coś) – używany, gdy mówimy o nieokreślonej rzeczy. Przykład: I need to buy something for dinner. (Muszę kupić coś na kolację.)
 • Somewhere (gdzieś) – używany, gdy mówimy o nieokreślonym miejscu. Przykład: We should go somewhere for vacation. (Powinniśmy pojechać gdzieś na wakacje.)
 • Any (jakikolwiek) – używany w kontekście liczby mnogiej lub niepoliczalnych rzeczowników, gdy mówimy o dowolnym elemencie z danej grupy. Przykład: Do you have any books on history? (Czy masz jakieś książki o historii?)
 • None (żaden) – używany, gdy mówimy o braku jakiejkolwiek osoby, rzeczy lub miejsca. Przykład: None of the students passed the exam. (Żaden ze studentów nie zdał egzaminu.)

Warto zwrócić uwagę na to, że zaimki nieokreślone mogą być używane zarówno w zdaniach twierdzących, jak i przeczących oraz w pytaniach. Ważne jest jednak, aby stosować je zgodnie z zasadami gramatyki angielskiej, aby uniknąć błędów.

Zaimek nieokreślonyPrzykład w zdaniu twierdzącymPrzykład w zdaniu przeczącymPrzykład w pytaniu
SomebodySomebody called you.Somebody didn’t call you.Did somebody call you?
SomethingI saw something interesting.I didn’t see something interesting.Did you see something interesting?
SomewhereWe went somewhere nice.We didn’t go somewhere nice.Did you go somewhere nice?
AnyI have any books you need.I don’t have any books you need.Do you have any books I need?
NoneNone of the students passed.None of the students didn’t pass.Did none of the students pass?

Zasady tworzenia zdań z zaimkami nieokreślonymi

Tworzenie zdań z zaimkami nieokreślonymi w języku angielskim wymaga zrozumienia kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim, zaimki nieokreślone są używane, gdy mówimy o czymś lub kimś, o czym nie wiemy lub nie chcemy podać dokładnych informacji. Oto kilka zasad, które warto zapamiętać:

 1. Przed zaimkiem nieokreślonym zawsze używamy czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład: Someone is knocking at the door.
 2. Jeśli zaimkiem nieokreślonym jest rzeczownik w liczbie mnogiej, używamy czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej. Na przykład: Some people are waiting for the bus.
 3. Jeśli zaimkiem nieokreślonym jest rzeczownik w liczbie pojedynczej, używamy czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Na przykład: Something is bothering me.
 4. Jeśli zaimkiem nieokreślonym jest rzeczownik w liczbie mnogiej, używamy czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej. Na przykład: Some books are on the table.
 5. Jeśli zaimkiem nieokreślonym jest rzeczownik w liczbie mnogiej, używamy czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej. Na przykład: Some books are on the table.

Pamiętaj, że zaimki nieokreślone są używane, gdy mówimy o ogólnych lub nieokreślonych sytuacjach, osób lub rzeczach. Ważne jest, aby stosować odpowiednie formy czasowników i zaimków w zależności od kontekstu zdania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również