Opis jesieni po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

W artykule tym przedstawimy słownictwo związane z jesienią w języku angielskim oraz struktury zdań i przydatne zwroty do opisu tej pory roku. Zaprezentujemy także przykładowe opisy jesieni na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, aby pomóc Wam lepiej zrozumieć i opisać uroki tej pory roku w języku angielskim.

Słownictwo związane z jesienią w języku angielskim

Jesień to czas, gdy przyroda przybiera wyjątkowe barwy, a dni stają się coraz krótsze. Oto kilka słówek, które mogą być pomocne w opisie tej pory roku:

 • autumn – jesień
 • fall (AmE) – jesień
 • leaves – liście
 • foliage – liśćie
 • colors – kolory
 • orange – pomarańczowy
 • red – czerwony
 • yellow – żółty
 • brown – brązowy
 • golden – złoty
 • chilly – chłodny
 • cool – chłodny
 • rain – deszcz
 • mist – mgła
 • fog – mgła

Oprócz słów związanych z przyrodą, warto znać także inne słownictwo związane z jesienią, takie jak:

 • sweater – sweter
 • scarf – szalik
 • gloves – rękawiczki
 • boots – kozaki
 • harvest – żniwa
 • pumpkin – dynia
 • apple – jabłko
 • chestnut – kasztan
 • mushroom – grzyb
 • Thanksgiving – Dzień Dziękczynienia
 • Halloween – Halloween

Struktura zdań i przydatne zwroty do opisu jesieni po angielsku

Aby opisać jesień po angielsku, warto znać kilka struktur zdań i przydatnych zwrotów. Oto tabela z przykładami:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
In autumn, the leaves turn color. Jesienią liście zmieniają kolor.
The days are getting shorter and cooler. Dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze.
It often rains in autumn. Jesienią często pada deszcz.
There is a lot of fog in the morning. Rano bywa dużo mgły.
I like to wear a sweater and a scarf in autumn. Jesienią lubię nosić sweter i szalik.
Autumn is the time for harvest and pumpkin picking. Jesień to czas żniw i zbierania dyni.
People celebrate Thanksgiving and Halloween in autumn. Jesienią ludzie obchodzą Dzień Dziękczynienia i Halloween.

Pamiętajcie, że ćwiczenie czyni mistrza, dlatego warto próbować tworzyć własne zdania i opisy, korzystając ze słownictwa i struktur zdań przedstawionych powyżej.

Przykładowy opis jesieni po angielsku dla osób na poziomie podstawowym

Autumn is a beautiful season, full of colors and changes. The leaves on the trees turn from green to yellow, orange, and red. They fall to the ground, creating a soft carpet for us to walk on. The weather gets colder, and we start to wear warmer clothes like jackets and scarves. The days become shorter, and the nights longer.

During autumn, we can see many animals preparing for winter. Squirrels collect nuts and store them in their nests, while birds fly south to warmer places. The harvest season begins, and farmers gather their crops. We can enjoy delicious fruits and vegetables like apples, pumpkins, and corn.

Autumn is also a time for celebrations and traditions. Halloween, a popular holiday, takes place at the end of October. People dress up in costumes, carve pumpkins, and go trick-or-treating. Thanksgiving is another important holiday, where families come together to share a meal and give thanks for their blessings.

Tłumaczenie:

Jesień to piękna pora roku, pełna kolorów i zmian. Liście na drzewach zmieniają kolor z zielonego na żółty, pomarańczowy i czerwony. Opadają na ziemię, tworząc miękki dywan, po którym chodzimy. Pogoda robi się chłodniejsza, zaczynamy nosić cieplejsze ubrania, takie jak kurtki i szaliki. Dni stają się krótsze, a noce dłuższe.

W czasie jesieni możemy obserwować wiele zwierząt przygotowujących się do zimy. Wiewiórki zbierają orzechy i przechowują je w swoich gniazdach, a ptaki przelatują na południe, do cieplejszych miejsc. Zaczyna się sezon żniw, a rolnicy zbierają swoje plony. Możemy delektować się pysznymi owocami i warzywami, takimi jak jabłka, dynie i kukurydza.

Jesień to również czas świętowania i tradycji. Halloween, popularne święto, odbywa się pod koniec października. Ludzie przebierają się w kostiumy, rzeźbią dynie i chodzą po słodycze. Dziękczynienie to kolejne ważne święto, podczas którego rodziny zbierają się razem, aby wspólnie spożyć posiłek i dziękować za otrzymane błogosławieństwa.

Zaawansowany opis jesieni w języku angielskim

As the vibrant summer days gradually fade, autumn emerges, enveloping the world in a symphony of colors and sensations. The once lush foliage adorning the trees transforms into a kaleidoscope of hues, ranging from fiery reds and oranges to golden yellows. These leaves, having completed their cycle, gracefully descend to the ground, forming a rich tapestry underfoot.

The crisp autumn air carries with it the scent of damp earth and decaying leaves, a reminder of the cyclical nature of life. The temperature begins to drop, prompting us to seek solace in cozy sweaters and steaming cups of tea. The sun, now lower in the sky, casts long shadows and bathes the landscape in a warm, golden glow.

Autumn is a time of transition and preparation. Animals scurry about, gathering food to sustain them through the impending winter months. Farmers harvest their crops, reaping the fruits of their labor. The season also heralds the arrival of cherished festivities, such as Halloween and Thanksgiving, which bring people together in celebration and gratitude.

Tłumaczenie:

Gdy jaskrawe letnie dni stopniowo zanikają, pojawia się jesień, otulając świat symfonią kolorów i wrażeń. Niegdyś bujne listowie zdobiące drzewa przekształca się w kalejdoskop odcieni, od ognistych czerwieni i pomarańczy po złote żółcie. Te liście, kończąc swój cykl, z wdziękiem opadają na ziemię, tworząc bogaty gobelin pod stopami.

Chłodne jesienne powietrze niesie ze sobą zapach wilgotnej ziemi i rozkładających się liści, przypominając o cyklicznej naturze życia. Temperatura zaczyna spadać, skłaniając nas do szukania pocieszenia w ciepłych swetrach i parujących filiżankach herbaty. Słońce, teraz niżej na niebie, rzuca długie cienie i zalewa krajobraz ciepłym, złotym blaskiem.

Jesień to czas przejścia i przygotowań. Zwierzęta krzątają się, zbierając jedzenie, które pozwoli im przetrwać nadchodzące zimowe miesiące. Rolnicy zbierają plony, czerpiąc owoce swojej pracy. Pora roku zwiastuje również nadejście ukochanych świąt, takich jak Halloween i Dziękczynienie, które łączą ludzi w radości i wdzięczności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również