Czasy przyszłe w języku angielskim

W tym artykule omówimy różne czasy przyszłe w języku angielskim, takie jak Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Poznasz budowę i zastosowanie każdego z nich, różnice między nimi oraz otrzymasz praktyczne porady i strategie do nauki tych czasów. Zapraszamy do lektury!

Future Simple – budowa i zastosowanie w języku angielskim

Future Simple, czyli czas przyszły prosty, jest jednym z podstawowych czasów przyszłych w języku angielskim. Służy do wyrażania przyszłych zdarzeń, które są planowane, przewidywane lub pewne. Budowa Future Simple jest stosunkowo prosta i opiera się na użyciu operatora „will” oraz podstawowej formie czasownika (bez „to”).

Tworzenie zdań w Future Simple:

 • Twierdzenie: podmiot + will + czasownik w podstawowej formie (bez „to”) + reszta zdania
 • Przeczenie: podmiot + will not (won’t) + czasownik w podstawowej formie (bez „to”) + reszta zdania
 • Pytanie: will + podmiot + czasownik w podstawowej formie (bez „to”) + reszta zdania + ?

Przykłady:

 • I will go to the cinema tonight. (Pójdę dziś wieczorem do kina.)
 • She will not (won’t) cook dinner today. (Ona dziś nie ugotuje obiadu.)
 • Will they come to the party? (Czy oni przyjdą na imprezę?)

Future Continuous – kiedy i jak stosować?

Future Continuous, czyli czas przyszły ciągły, jest używany do wyrażania zdarzeń, które będą trwały przez pewien okres czasu w przyszłości. Możemy go również użyć, aby mówić o zdarzeniach, które będą miały miejsce w określonym momencie w przyszłości. Budowa Future Continuous jest nieco bardziej złożona niż Future Simple, ale nadal łatwa do opanowania.

Tworzenie zdań w Future Continuous:

 • Twierdzenie: podmiot + will + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
 • Przeczenie: podmiot + will not (won’t) + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania
 • Pytanie: will + podmiot + be + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania + ?

Przykłady:

 • He will be working at 5 p.m. (On będzie pracował o 17:00.)
 • We will not (won’t) be watching TV tonight. (Nie będziemy oglądać telewizji dziś wieczorem.)
 • Will you be studying tomorrow morning? (Czy będziesz się uczyć jutro rano?)
Future SimpleFuture Continuous
Wyrażanie przyszłych zdarzeń, które są planowane, przewidywane lub pewneWyrażanie zdarzeń, które będą trwały przez pewien okres czasu w przyszłości lub będą miały miejsce w określonym momencie w przyszłości
Operator „will” + podstawowa forma czasownika (bez „to”)Operator „will” + „be” + czasownik z końcówką -ing
I will go to the cinema tonight.He will be working at 5 p.m.

Future Perfect – zrozumienie i praktyczne użycie

Future Perfect to czas przyszły, który opisuje czynność, która zostanie zakończona przed innym wydarzeniem lub określonym momentem w przyszłości. W języku polskim nie ma dokładnego odpowiednika tego czasu, dlatego może być trudny do zrozumienia dla uczących się języka angielskiego. Future Perfect tworzymy za pomocą formy „will have” oraz past participle (III forma) czasownika głównego.

Przykłady użycia Future Perfect:

 • By the end of the year, I will have finished my studies. (Na koniec roku skończę studia.)
 • She will have arrived by the time we get there. (Ona przyjedzie zanim tam dotrzemy.)

Future Perfect używamy w następujących sytuacjach:

 • Wyrażanie czynności zakończonej przed innym wydarzeniem w przyszłości: They will have eaten dinner before we arrive. (Oni zjedzą kolację zanim przyjedziemy.)
 • Przewidywanie zakończenia czynności w określonym czasie w przyszłości: By 2025, scientists will have found a cure for cancer. (Do 2025 roku naukowcy znajdą lekarstwo na raka.)

Future Perfect Continuous – charakterystyka i zastosowanie

Future Perfect Continuous to czas przyszły, który opisuje czynność trwającą do pewnego momentu w przyszłości, aż do innego wydarzenia lub określonego czasu. Tworzymy go za pomocą formy „will have been” oraz gerundu (-ing) czasownika głównego. Future Perfect Continuous podobnie jak Future Perfect nie ma dokładnego odpowiednika w języku polskim, co może sprawiać trudności w nauce.

Przykłady użycia Future Perfect Continuous:

 • By the time you arrive, I will have been waiting for two hours. (Gdy przyjedziesz, będę czekał już dwie godziny.)
 • She will have been working at the company for five years next month. (W przyszłym miesiącu będzie pracowała w tej firmie przez pięć lat.)

Future Perfect Continuous używamy w następujących sytuacjach:

 • Opisywanie czynności trwającej do pewnego momentu w przyszłości: By 10 PM, he will have been studying for six hours. (Do 22:00 będzie się uczył przez sześć godzin.)
 • Podkreślanie czasu trwania czynności do określonego momentu w przyszłości: In July, they will have been living in this house for 20 years. (W lipcu będą mieszkać w tym domu przez 20 lat.)
CzasBudowaPrzykład
Future Perfectwill have + past participleBy the end of the year, I will have finished my studies.
Future Perfect Continuouswill have been + gerund (-ing)By the time you arrive, I will have been waiting for two hours.

Różnice między czasami przyszłymi w języku angielskim

W języku angielskim istnieje kilka czasów przyszłych, które różnią się od siebie zarówno budową, jak i zastosowaniem. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla skutecznego komunikowania się w języku angielskim. Oto kilka głównych różnic między czasami przyszłymi:

 1. Future Simple: Ten czas przyszły jest najprostszy w budowie i najczęściej używany. Służy do wyrażania planów, prognoz, obietnic, decyzji podjętych w momencie mówienia oraz przewidywań na podstawie obecnych dowodów. Na przykład: „I will go to the party tomorrow” (Pójdę na imprezę jutro). Czas ten tworzy się poprzez dodanie czasownika „will” przed bazowym czasownikiem.
 2. Future Continuous: Ten czas przyszły służy do opisywania akcji, która będzie trwała w określonym momencie w przyszłości. Na przykład: „I will be studying at 8 PM tomorrow” (Będę się uczył o godzinie 20 jutro). Czas ten tworzy się poprzez dodanie czasownika „will” oraz formy czasownika „be” w czasie teraźniejszym, a następnie dodanie bazowego czasownika z końcówką -ing.

Te dwie formy czasu przyszłego są najczęściej używane i stanowią podstawę do wyrażania przyszłości w języku angielskim. Jednak istnieją również dwa bardziej zaawansowane czasy przyszłe, które mogą być używane w bardziej specyficznych kontekstach.

 1. Future Perfect: Ten czas przyszły służy do opisywania akcji, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości. Na przykład: „By the time you arrive, I will have finished my work” (Do czasu, gdy przyjedziesz, skończę swoją pracę). Czas ten tworzy się poprzez dodanie czasownika „will” oraz formy czasownika „have” w czasie teraźniejszym, a następnie dodanie bazowego czasownika w formie trzeciej.
 2. Future Perfect Continuous: Ten czas przyszły służy do opisywania akcji, która będzie trwała i zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości. Na przykład: „By the time you arrive, I will have been working for 8 hours” (Do czasu, gdy przyjedziesz, będę pracował przez 8 godzin). Czas ten tworzy się poprzez dodanie czasownika „will” oraz formy czasownika „have been” w czasie teraźniejszym, a następnie dodanie bazowego czasownika z końcówką -ing.

Zrozumienie tych różnic między czasami przyszłymi pozwoli Ci precyzyjnie wyrażać swoje myśli i plany w języku angielskim. Pamiętaj, że praktyka jest kluczowa, aby opanować te czasy przyszłe i używać ich w odpowiednich kontekstach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również