Przymiotnik w angielskim: podstawowe informacje

W artykule tym omówimy zagadnienia związane z przymiotnikami w języku angielskim. Zapoznamy się z ich definicją, funkcjami, rodzajami oraz stopniowaniem. Ponadto, omówimy pozycję przymiotnika w zdaniu, różnice i podobieństwa między przymiotnikami a przysłówkami oraz przyjrzymy się przymiotnikom nieregularnym. Zapraszamy do lektury!

Definicja i funkcje przymiotnika w języku angielskim

Przymiotnik (ang. adjective) to część mowy, która opisuje, charakteryzuje lub określa rzeczownik. Przymiotniki w języku angielskim pełnią ważną rolę, gdyż pozwalają na precyzyjne opisanie osób, przedmiotów, miejsc czy zdarzeń. Dzięki przymiotnikom możemy wyrazić nasze opinie, uczucia, a także przekazać informacje na temat wielkości, kształtu, koloru, ilości czy jakości.

Przymiotniki w języku angielskim mają różne funkcje, między innymi:

 • Opisują rzeczowniki – podają informacje na temat wyglądu, cech, właściwości czy stanu rzeczy, np. big house (duży dom), happy child (szczęśliwe dziecko), old car (stary samochód).
 • Określają ilość lub liczbę – informują o liczbie rzeczy, np. many books (wiele książek), few people (niewiele osób), several times (kilka razy).
 • Wskazują na przynależność – pokazują, do kogo należy dany przedmiot, np. my car (mój samochód), their house (ich dom), our dog (nasz pies).
 • Porównują rzeczy – pozwalają na wyrażenie porównań między rzeczami, np. bigger than (większy niż), as tall as (tak wysoki jak), the most beautiful (najpiękniejszy).

Rodzaje przymiotników w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy różne rodzaje przymiotników, które można podzielić na kilka kategorii. Oto najważniejsze z nich:

 • Przymiotniki jakościowe (ang. qualitative adjectives) – opisują cechy, właściwości czy jakość rzeczy, np. beautiful (piękny), soft (miękki), heavy (ciężki).
 • Przymiotniki ilościowe (ang. quantitative adjectives) – informują o ilości, liczbie czy wielkości, np. many (wiele), few (niewiele), large (duży).
 • Przymiotniki dzierżawcze (ang. possessive adjectives) – wskazują na przynależność, np. my (mój), your (twój), their (ich).
 • Przymiotniki porównawcze (ang. comparative adjectives) – służą do porównywania rzeczy, np. bigger (większy), smaller (mniejszy), more interesting (ciekawszy).
 • Przymiotniki najwyższego stopnia (ang. superlative adjectives) – wyrażają najwyższy stopień cechy, np. the biggest (największy), the smallest (najmniejszy), the most interesting (najciekawszy).

Warto również wspomnieć o przymiotnikach, które mają specjalne znaczenie w kontekście czasu i miejsca. Przykłady takich przymiotników to:

Przymiotniki określające czasPrzymiotniki określające miejsce
next (następny)near (bliski)
last (ostatni)far (daleki)
early (wczesny)upper (górny)
late (późny)lower (dolny)

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim pozwala na porównywanie osób, rzeczy lub zjawisk pod względem określonej cechy. Wyróżniamy trzy stopnie przymiotników: stopień równy (positive degree), stopień wyższy (comparative degree) oraz stopień najwyższy (superlative degree). Stopniowanie przymiotników różni się w zależności od długości przymiotnika oraz jego regularności.

Przymiotniki krótkie (jednosylabowe) oraz niektóre dwusylabowe stopniujemy poprzez dodanie końcówek -er (stopień wyższy) i -est (stopień najwyższy) do formy podstawowej przymiotnika. Przykłady:

 • small – smaller – smallest
 • fast – faster – fastest
 • happy – happier – happiest

Przymiotniki dłuższe (dwusylabowe zakończone na -y, -ful, -less, -ing, -ed oraz trzysylabowe i dłuższe) stopniujemy za pomocą słów more (stopień wyższy) i most (stopień najwyższy). Przykłady:

 • beautiful – more beautiful – most beautiful
 • interesting – more interesting – most interesting
 • expensive – more expensive – most expensive

W języku angielskim występują również przymiotniki nieregularne, które mają niestandardowe formy stopniowania. Przykłady:

 • good – better – best
 • bad – worse – worst
 • far – further/farther – furthest/farthest

Pozycja przymiotnika w zdaniu angielskim

W języku angielskim przymiotniki mogą występować w różnych pozycjach w zdaniu. Najważniejsze zasady dotyczące pozycji przymiotnika to:

1. Przymiotnik przed rzeczownikiem – przymiotnik opisujący rzeczownik zwykle występuje bezpośrednio przed nim. Przykłady:

 • a big house
 • an interesting book
 • the best solution

2. Przymiotnik po czasowniku „to be” – przymiotnik opisujący podmiot zdania często występuje po czasowniku „to be” (am, is, are, was, were). Przykłady:

 • The house is big.
 • The book was interesting.
 • This solution is the best.

3. Przymiotnik po czasownikach opisujących uczucia lub zmysły – przymiotniki mogą również występować po czasownikach takich jak feel, look, sound, taste, smell. Przykłady:

 • The cake smells delicious.
 • She looks tired.
 • The music sounds loud.

4. Kolejność przymiotników – gdy opisujemy rzeczownik za pomocą kilku przymiotników, istnieje pewna kolejność, w jakiej powinny one występować. Najczęściej stosowana kolejność to:

KategoriaPrzykład
Opiniainteresting, beautiful
Rozmiarsmall, big
Wiekold, new
Kształtround, square
Kolorred, blue
PochodzenieItalian, American
Materiałwooden, plastic
Przeznaczeniekitchen, sports

Przykład zdania z kilkoma przymiotnikami: „She bought a beautiful small old wooden table.”

Przymiotniki a przysłówki – różnice i podobieństwa

Przymiotniki i przysłówki są dwoma różnymi częściami mowy, ale często mogą wydawać się podobne. Oba opisują cechy, ale różnią się w swoim zastosowaniu i funkcji w zdaniu.

Podstawową różnicą między przymiotnikami a przysłówkami jest to, że przymiotniki opisują rzeczowniki, podczas gdy przysłówki opisują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki. Na przykład, w zdaniu „She is a beautiful singer” (Ona jest piękną piosenkarką), przymiotnik „beautiful” opisuje rzeczownik „singer”. Natomiast w zdaniu „She sings beautifully” (Ona śpiewa pięknie), przysłówek „beautifully” opisuje czasownik „sings”.

Kolejną różnicą jest to, że przymiotniki mają różne formy dla różnych rodzajów i liczby rzeczowników, podczas gdy przysłówki zazwyczaj mają tylko jedną formę. Na przykład, przymiotnik „happy” ma formy „happy” (jedna osoba), „happy” (wielu ludzi) i „happiest” (najszczęśliwszy), podczas gdy przysłówek „happily” ma tylko jedną formę.

Podobieństwem między przymiotnikami a przysłówkami jest to, że oba mogą być stopniowane. Oznacza to, że można używać formy stopniowej, aby wyrazić większą lub mniejszą ilość cechy. Na przykład, przymiotnik „big” może być stopniowany jako „bigger” (większy) i „biggest” (największy), a przysłówek „quickly” może być stopniowany jako „more quickly” (szybciej) i „most quickly” (najszybciej).

Przymiotniki nieregularne w języku angielskim

W języku angielskim istnieje wiele przymiotników, które mają nieregularne formy stopniowania. Oznacza to, że nie można ich stopniować za pomocą standardowych reguł, takich jak dodawanie „-er” lub „-est”. Zamiast tego, te przymiotniki mają unikalne formy dla stopniowania.

Jednym z najbardziej znanych przymiotników nieregularnych jest „good”. Jego formy stopniowe to „better” (lepszy) i „best” (najlepszy). Na przykład, możemy powiedzieć „She is a better singer than her sister” (Ona jest lepszą piosenkarką niż jej siostra) lub „She is the best singer in the competition” (Ona jest najlepszą piosenkarką w konkursie).

Innym przykładem jest przymiotnik „bad”, który ma formy stopniowe „worse” (gorszy) i „worst” (najgorszy). Na przykład, możemy powiedzieć „This is a worse situation than I expected” (To jest gorsza sytuacja, niż się spodziewałem) lub „This is the worst day of my life” (To jest najgorszy dzień mojego życia).

Przymiotniki nieregularne mogą sprawiać trudności w nauce języka angielskiego, ponieważ nie można ich stopniować za pomocą standardowych reguł. Dlatego ważne jest zapamiętanie tych nieregularnych form, aby poprawnie używać ich w zdaniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również