Opis zwierzęcia po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule nauczysz się podstawowych słówek i zwrotów, które pozwolą Ci opisać zwierzęta po angielsku. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie rozmawiać na ten temat z innymi użytkownikami języka angielskiego. Przedstawimy także przykłady opisu zwierząt na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę.

Podstawowe słownictwo do opisu zwierząt po angielsku

W opisie zwierząt warto znać podstawowe słownictwo, które pozwoli nam opisać ich wygląd, zachowanie czy środowisko, w którym żyją. Oto kilka przykładowych słówek:

 • animal – zwierzę
 • mammal – ssak
 • bird – ptak
 • reptile – gad
 • amphibian – płaz
 • insect – owad
 • fish – ryba
 • fur – futro
 • feathers – pióra
 • scales – łuski
 • tail – ogon
 • wings – skrzydła
 • beak – dziób
 • claws – pazury
 • habitat – środowisko
 • domestic – domowy
 • wild – dziki
 • predator – drapieżnik
 • prey – ofiara, zdobycz

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie zwierząt

Podczas opisywania zwierząt warto znać kilka przydatnych zwrotów oraz struktur zdania, które pozwolą nam na dokładne przedstawienie cech danego zwierzęcia. Oto kilka przykładowych zwrotów oraz struktur zdania:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
This animal is a… (To zwierzę to…) Używamy tego zwrotu, aby przedstawić gatunek zwierzęcia, np. „This animal is a lion” (To zwierzę to lew).
It has… (Ono ma…) Używamy tego zwrotu, aby opisać cechy wyglądu zwierzęcia, np. „It has long tail” (Ono ma długi ogon).
It lives in… (Ono żyje w…) Używamy tego zwrotu, aby opisać środowisko, w którym żyje zwierzę, np. „It lives in the forest” (Ono żyje w lesie).
It eats… (Ono je…) Używamy tego zwrotu, aby opisać dietę zwierzęcia, np. „It eats insects” (Ono je owady).
It can… (Ono potrafi…) Używamy tego zwrotu, aby opisać zdolności lub umiejętności zwierzęcia, np. „It can fly” (Ono potrafi latać).

Pamiętaj, że ćwiczenie czyni mistrza – im więcej będziesz praktykować opisywanie zwierząt, tym bardziej będziesz się czuł pewnie w rozmowach na ten temat. W kolejnych częściach artykułu przedstawimy przykładowe opisy zwierząt na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Przykładowy opis zwierzęcia dla osób na poziomie podstawowym

The animal I would like to describe is a cat. Cats are small, furry mammals with four legs and a tail. They have two ears, two eyes, and whiskers on their face. Cats come in many different colors, such as black, white, brown, and orange. Some cats have short hair, while others have long hair. Cats are known for their ability to jump and climb, as well as their sharp claws and teeth. They are carnivorous animals, which means they eat meat. Cats are often kept as pets because they are affectionate and can be good companions. However, they are also independent animals and can take care of themselves.

Zwierzę, które chciałbym opisać, to kot. Koty to małe, futrzane ssaki o czterech nogach i ogonie. Mają dwoje uszu, dwoje oczu i wąsy na twarzy. Koty występują w wielu różnych kolorach, takich jak czarny, biały, brązowy i pomarańczowy. Niektóre koty mają krótkie włosy, podczas gdy inne mają długie włosy. Koty są znane ze swojej zdolności do skakania i wspinania się, a także z ostrych pazurów i zębów. Są zwierzętami mięsożernymi, co oznacza, że jedzą mięso. Koty są często trzymane jako zwierzęta domowe, ponieważ są przyjacielskie i mogą być dobrymi towarzyszami. Jednak są również niezależnymi zwierzętami i potrafią zadbać o siebie.

Zaawansowany opis zwierzęcia po angielsku – przykłady i ćwiczenia

The animal I would like to describe is the African elephant. The African elephant is the largest land mammal on Earth, with adult males weighing up to 12,000 pounds. They have a distinctive appearance, characterized by their long, curved tusks, large ears, and a trunk that is both a nose and an upper lip. African elephants are herbivores, which means they primarily eat plants, such as grasses, leaves, and fruit. They are known for their intelligence and strong social bonds, often living in close-knit family groups called herds. African elephants are native to various habitats across Africa, including savannas, forests, and deserts. Unfortunately, they are currently listed as vulnerable due to habitat loss and poaching for their ivory tusks. Conservation efforts are being made to protect these magnificent creatures and their habitats.

Zwierzę, które chciałbym opisać, to afrykański słoń. Afrykański słoń jest największym lądowym ssakiem na Ziemi, a dorosłe samce ważą nawet do 12 000 funtów. Mają charakterystyczny wygląd, który cechuje się długimi, zakrzywionymi kłami, dużymi uszami i trąbą, która jest zarówno nosem, jak i górną wargą. Afrykańskie słonie są roślinożercami, co oznacza, że głównie jedzą rośliny, takie jak trawy, liście i owoce. Są znane ze swojej inteligencji i silnych więzi społecznych, często żyjąc w ścisłych grupach rodzinnych zwanych stadami. Afrykańskie słonie są rodzime dla różnych siedlisk w Afryce, w tym sawann, lasów i pustyń. Niestety, obecnie są one uznawane za gatunek narażony na wyginięcie z powodu utraty siedlisk i kłusownictwa dla ich kości słoniowej. Podejmowane są wysiłki na rzecz ochrony tych wspaniałych stworzeń i ich siedlisk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również