Opis psa po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jak opisać psa w języku angielskim. Przedstawimy podstawowe słownictwo dotyczące opisu psa, porady dotyczące struktury zdania oraz przydatne zwroty. Na koniec zaprezentujemy przykładowy opis psa na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Bez względu na poziom znajomości języka angielskiego, z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie!

Podstawowe słownictwo dotyczące opisu psa

W pierwszej kolejności warto poznać podstawowe słowa i wyrażenia, które przydadzą się podczas opisywania psa. Oto lista najważniejszych z nich:

 • dog – pies
 • breed – rasa
 • size – rozmiar
 • coat – sierść
 • color – kolor
 • age – wiek
 • temperament – temperament
 • behavior – zachowanie
 • trainability – zdolność do szkolenia
 • energy level – poziom energii

Warto również znać nazwy poszczególnych części ciała psa, takie jak:

 • head – głowa
 • ears – uszy
 • eyes – oczy
 • nose – nos
 • tail – ogon
 • legs – nogi
 • paws – łapy

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie psa

Opisując psa, warto zastosować pewne schematy, które ułatwią nam konstrukcję zdania. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładowymi zwrotami, które można wykorzystać podczas opisu psa:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My dog is a (breed). Mój pies to (rasa).
He/She has a (color) coat. On/Ona ma (kolor) sierść.
He/She is (size). On/Ona jest (rozmiar).
He/She is (age) years old. On/Ona ma (wiek) lat.
His/Her temperament is (temperament). Jego/Jej temperament to (temperament).
He/She is (behavior). On/Ona jest (zachowanie).
He/She is (trainability). On/Ona jest (zdolność do szkolenia).
His/Her energy level is (energy level). Jego/Jej poziom energii to (poziom energii).

Pamiętaj, że opisując psa, warto też dodać własne spostrzeżenia i doświadczenia związane z psem. W ten sposób opis będzie bardziej kompletny i ciekawy dla czytelnika.

Przykładowy opis psa dla osób na poziomie podstawowym

In front of me, there is a beautiful dog with a shiny, golden coat. The dog is medium-sized and has a strong, muscular body. Its eyes are brown and full of warmth and intelligence. The dog’s ears are floppy and hang down on either side of its head. Its tail is long and fluffy, wagging happily whenever it sees someone it knows.

The dog is very friendly and loves to play with people and other animals. It enjoys running around in the park, chasing after balls and sticks. When it’s tired, the dog likes to curl up in a cozy spot and take a nap. It is also very well-behaved and obedient, always listening to its owner’s commands. Overall, this dog is a wonderful companion and brings joy to everyone around it.

Przed sobą widzę pięknego psa o błyszczącej, złotej sierści. Pies jest średniej wielkości i ma mocne, umięśnione ciało. Jego oczy są brązowe, pełne ciepła i inteligencji. Uszy psa są opadające i zwisają po obu stronach głowy. Ogon jest długi i puszysty, merda wesoło, gdy tylko zobaczy kogoś znajomego.

Pies jest bardzo przyjazny i uwielbia bawić się z ludźmi i innymi zwierzętami. Lubi biegać po parku, goniąc za piłkami i patykami. Gdy jest zmęczony, pies lubi zwinąć się w przytulnym miejscu i zdrzemnąć się. Jest również bardzo grzeczny i posłuszny, zawsze słucha poleceń swojego właściciela. Ogólnie rzecz biorąc, ten pies jest wspaniałym towarzyszem i sprawia radość wszystkim wokół niego.

Zaawansowany opis psa – przykład i analiza

Perched majestically atop a hill, a regal German Shepherd surveys its surroundings with keen, discerning eyes. Its coat is a striking blend of black and tan, with a thick undercoat that protects it from harsh weather conditions. The dog’s powerful, muscular frame is a testament to its agility and strength, honed through years of rigorous training and exercise.

As a working breed, the German Shepherd is highly intelligent and versatile, excelling in tasks such as search and rescue, police work, and even acting. Its unwavering loyalty and protective instincts make it an ideal family guardian, while its gentle nature ensures that it gets along well with children and other pets. Despite its formidable appearance, the German Shepherd is a sensitive and affectionate companion, always eager to please its owner and forge a deep, lasting bond.

Wznosząc się majestatycznie na wzgórzu, królewski owczarek niemiecki obserwuje swoje otoczenie bystrym, przenikliwym wzrokiem. Jego sierść to imponująca mieszanka czerni i płowego, z grubym podszerstkiem chroniącym go przed surowymi warunkami pogodowymi. Mocne, umięśnione ciało psa świadczy o jego zwinności i sile, wypracowanej przez lata rygorystycznego treningu i ćwiczeń.

Jako rasa pracująca, owczarek niemiecki jest wyjątkowo inteligentny i wszechstronny, doskonale radząc sobie w takich zadaniach jak poszukiwanie i ratownictwo, praca policyjna, a nawet aktorstwo. Jego niezłomna lojalność i instynkt ochronny sprawiają, że jest idealnym stróżem rodziny, a łagodne usposobienie gwarantuje dobrą relację z dziećmi i innymi zwierzętami. Pomimo groźnego wyglądu, owczarek niemiecki jest wrażliwym i czułym towarzyszem, zawsze chętnym do zadowolenia swojego właściciela i zbudowania głębokiej, trwałej więzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również