Inwersja: zastosowanie szyku przestawnego w angielskim

Inwersja to jedna z kluczowych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim, która pozwala na zmianę kolejności wyrazów w zdaniu. W poniższym artykule omówimy definicję inwersji oraz jej podstawowe zasady, zastosowanie w pytaniach, po wyrażeniach przysłówkowych, w zdaniach warunkowych oraz z użyciem 'only’ i 'not only… but also’. Porównamy również zastosowanie inwersji w mowie i piśmie.

Definicja i podstawowe zasady inwersji w języku angielskim

Inwersja to odwrócenie kolejności podmiotu i orzeczenia w zdaniu, co jest stosowane w języku angielskim w określonych sytuacjach. W zdaniach twierdzących zwykle występuje kolejność podmiot + orzeczenie (np. She is reading), natomiast w przypadku inwersji kolejność ta zostaje zamieniona na orzeczenie + podmiot (np. Is she reading?). Inwersja jest stosowana głównie w pytaniach, ale także po niektórych wyrażeniach przysłówkowych, w zdaniach warunkowych czy po 'so’ oraz 'neither/nor’.

Warto zaznaczyć, że inwersja występuje tylko z czasownikami posiłkowymi (takimi jak be, have, do, will, can, itp.) lub z czasownikami modalnymi (takimi jak must, should, could, itp.). Jeśli w zdaniu nie ma czasownika posiłkowego ani modalnego, używamy do tworzenia inwersji czasownika do (lub jego odpowiednich form: does, did).

Inwersja w pytaniach – kiedy i jak stosować?

Inwersja jest najczęściej stosowana w pytaniach, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych. W przypadku pytań ogólnych (tzw. yes/no questions), inwersja polega na zamianie miejscami podmiotu i czasownika posiłkowego lub modalnego. Przykłady:

 • She can speak English. → Can she speak English?
 • They have finished their work. → Have they finished their work?
 • He was at home. → Was he at home?

W pytaniach szczegółowych (tzw. wh-questions), inwersja występuje po słowach pytających, takich jak who, what, where, when, why, how. Przykłady:

 • What is she doing?
 • Where have they gone?
 • Why did he leave?

Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w których nie stosujemy inwersji w pytaniach. Dotyczy to głównie pytań z who jako podmiotem oraz pytań po wyrażeniach z if lub whether. Przykłady:

 • Who wants some ice cream? (a nie: Who does want some ice cream?)
 • Do you know if she is coming? (a nie: Do you know if is she coming?)
Rodzaj pytaniaPrzykład zdania twierdzącegoPrzykład pytania z inwersją
Pytanie ogólneShe can speak English.Can she speak English?
Pytanie szczegółoweShe is doing something.What is she doing?
Pytanie bez inwersji (who jako podmiot)Someone wants some ice cream.Who wants some ice cream?
Pytanie bez inwersji (po if/whether)She is coming.Do you know if she is coming?

Inwersja po wyrażeniach przysłówkowych i przysłówkach miejsca

Inwersja, czyli odwrócenie kolejności podmiotu i orzeczenia, często występuje po wyrażeniach przysłówkowych oraz przysłówkach miejsca. W języku angielskim stosuje się ją w celu nadania zdaniu większej siły wyrazu lub podkreślenia pewnych elementów. Warto zaznaczyć, że inwersja po wyrażeniach przysłówkowych i przysłówkach miejsca dotyczy głównie czasowników posiłkowych oraz czasowników modalnych. Oto kilka przykładów:

 • Hardly had I arrived when the train left. (Ledwo przyjechałem, a pociąg odjechał.)
 • Only then did she realize her mistake. (Dopiero wtedy zdała sobie sprawę ze swojego błędu.)
 • On the table lay a book. (Na stole leżała książka.)

W przypadku inwersji po wyrażeniach przysłówkowych, warto zwrócić uwagę na następujące konstrukcje:

 • hardly/scarcely… when (ledwo… gdy)
 • no sooner… than (nie prędzej… niż)
 • only after (tylko po)
 • only when (tylko gdy)
 • only then (tylko wtedy)
Bez inwersjiZ inwersją
I had hardly arrived when the train left.Hardly had I arrived when the train left.
She realized her mistake only then.Only then did she realize her mistake.
A book lay on the table.On the table lay a book.

Inwersja w zdaniach warunkowych i po 'so’ oraz 'neither/nor’

Inwersja może również występować w zdaniach warunkowych oraz po wyrażeniach 'so’ (więc) oraz 'neither/nor’ (ani… ani). W przypadku zdaniach warunkowych, inwersja pojawia się zamiast spójnika „if” i dotyczy przede wszystkim czasowników modalnych oraz czasowników posiłkowych. Oto kilka przykładów:

 • Had I known, I would have helped. (Gdybym wiedział, pomógłbym.)
 • Were she here, she would know what to do. (Gdyby tu była, wiedziałaby co zrobić.)
 • Should you need help, just call me. (Jeśli będziesz potrzebować pomocy, po prostu zadzwoń.)

W przypadku wyrażeń 'so’ oraz 'neither/nor’, inwersja stosowana jest w celu wyrażenia zgody lub podobieństwa z poprzednim zdaniem. Przykłady:

 • I can speak English, and so can she. (Umiem mówić po angielsku, i ona też potrafi.)
 • He doesn’t like vegetables, and neither/nor do I. (On nie lubi warzyw, i ja też ich nie lubię.)
Bez inwersjiZ inwersją
If I had known, I would have helped.Had I known, I would have helped.
If she were here, she would know what to do.Were she here, she would know what to do.
If you should need help, just call me.Should you need help, just call me.
I can speak English, and she can too.I can speak English, and so can she.
He doesn’t like vegetables, and I don’t either.He doesn’t like vegetables, and neither/nor do I.

Inwersja po wyrażeniach z 'only’ i 'not only… but also’

Inwersja po wyrażeniach z 'only’ i 'not only… but also’ jest często stosowana w języku angielskim, aby podkreślić pewne elementy zdania lub nadać mu bardziej literacki charakter. W przypadku wyrażeń z 'only’, inwersja występuje, gdy 'only’ jest umieszczone na początku zdania, a czasownik i podmiot są zamienione miejscami. Na przykład: „Only when the sun sets do I feel at peace.” (Tylko gdy słońce zachodzi, czuję się spokojny). W tym zdaniu, inwersja pozwala podkreślić, że czucie spokoju występuje tylko wtedy, gdy słońce zachodzi.

Podobnie, w przypadku wyrażeń 'not only… but also’, inwersja występuje, gdy 'not only’ jest umieszczone na początku zdania, a czasownik i podmiot są zamienione miejscami. Na przykład: „Not only did she win the race, but she also broke the record.” (Nie tylko wygrała wyścig, ale także pobiła rekord). Inwersja w tym zdaniu podkreśla, że nie tylko wygrała wyścig, ale także pobiła rekord.

W obu przypadkach, inwersja po wyrażeniach z 'only’ i 'not only… but also’ nadaje zdaniom bardziej literacki charakter i pomaga w podkreślaniu pewnych elementów. Jest to ważne dla Polaków uczących się języka angielskiego, ponieważ inwersja jest często stosowana w literaturze i formalnych tekstach, a zrozumienie jej zastosowania może pomóc w poprawnym użyciu języka angielskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również