Bezokolicznik z „to” w angielskim – zastosowanie

W języku angielskim bezokolicznik z „to” pełni wiele funkcji i jest niezbędnym elementem w konstrukcjach gramatycznych. W tym artykule omówimy najważniejsze zastosowania bezokolicznika z „to”, takie jak jego użycie po określonych czasownikach, w roli dopełnienia, w zdaniach celu, po przymiotnikach i przysłówkach oraz w konstrukcjach z „it’s” i „it’s time”. Zapraszamy do lektury!

„To” jako integralna część bezokolicznika w języku angielskim

W języku angielskim bezokolicznik (infinitive) to podstawowa forma czasownika, która nie odmienia się przez osoby ani czasy. Bezokolicznik pełni różne funkcje w zdaniu i często występuje z przedimkiem „to”, który jest integralną częścią tej formy czasownika. Na przykład: to eat (jeść), to play (grać), to work (pracować). Warto zaznaczyć, że nie we wszystkich przypadkach bezokolicznik występuje z „to”. Istnieją sytuacje, w których używamy bezokolicznika bez „to” (bare infinitive), np. po czasownikach modalnych (can, must, should) czy po czasowniku make (zmuszać).

Bezokolicznik z „to” pełni różne funkcje w zdaniu, takie jak dopełnienie, określenie celu czy wyrażenie przyczyny. Warto znać sytuacje, w których używamy bezokolicznika z „to”, aby poprawnie budować zdania w języku angielskim. W dalszej części artykułu omówione zostaną różne przypadki użycia bezokolicznika z „to”.

Użycie bezokolicznika z „to” po określonych czasownikach

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, po których zawsze używamy bezokolicznika z „to”. Należy do nich wiele często używanych czasowników, takich jak want (chcieć), decide (zdecydować), promise (obiecać) czy learn (uczyć się). Na przykład:

 • I want to buy a new car. (Chcę kupić nowy samochód.)
 • She decided to change her job. (Ona zdecydowała się zmienić pracę.)
 • He promised to help me. (On obiecał mi pomóc.)
 • We learned to speak English. (Nauczyliśmy się mówić po angielsku.)

Warto znać listę czasowników, po których używamy bezokolicznika z „to”, aby uniknąć błędów w konstrukcji zdań. Poniżej przedstawiona jest tabela z przykładami takich czasowników:

CzasownikPrzykład
agreeThey agreed to meet at 5 p.m. (Zgodzili się spotkać o 17:00.)
forgetI forgot to call her. (Zapomniałem do niej zadzwonić.)
hopeShe hopes to find a new job. (Ona ma nadzieję znaleźć nową pracę.)
offerHe offered to help me. (On zaproponował mi pomoc.)
refuseThey refused to give us a refund. (Odmówili nam zwrotu pieniędzy.)

Bezokolicznik z „to” w roli dopełnienia

Bezokolicznik z „to” często występuje jako dopełnienie w zdaniach, pełniąc funkcję wyrażenia celu lub intencji. W takim przypadku, bezokolicznik z „to” występuje po określonych czasownikach, takich jak want (chcieć), need (potrzebować), decide (zdecydować) czy plan (planować). Przykłady:

 • I want to learn English. (Chcę się nauczyć angielskiego.)
 • She needs to buy a new car. (Ona potrzebuje kupić nowy samochód.)
 • We decided to move to another city. (Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do innego miasta.)
 • They plan to visit us next month. (Oni planują nas odwiedzić w przyszłym miesiącu.)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre czasowniki, takie jak let (pozwolić), make (zrobić) czy help (pomóc), łączą się z bezokolicznikiem bez „to”. Przykłady:

 • My parents let me choose my own clothes. (Moi rodzice pozwalają mi wybierać moje własne ubrania.)
 • She made me clean the room. (Ona kazała mi posprzątać pokój.)
 • Can you help me carry these bags? (Czy możesz mi pomóc nieść te torby?)

Bezokolicznik z „to” w zdaniach celu

Bezokolicznik z „to” jest również używany do wyrażenia celu lub intencji w zdaniach. W takim przypadku, bezokolicznik z „to” występuje po rzeczownikach lub zaimkach, które odnoszą się do osoby lub rzeczy, dla których coś jest robione. Przykłady:

 • I bought a book to improve my English. (Kupiłem książkę, aby poprawić mój angielski.)
 • She went to the library to study. (Poszła do biblioteki, żeby się uczyć.)
 • We are saving money to buy a house. (Oszczędzamy pieniądze, żeby kupić dom.)

Warto zauważyć, że w przypadku konstrukcji z „in order to” (w celu) lub „so as to” (tak aby) również używamy bezokolicznika z „to”. Te konstrukcje są bardziej formalne i służą do podkreślenia celu lub intencji. Przykłady:

 • He is studying hard in order to pass the exam. (On uczy się pilnie, aby zdać egzamin.)
 • She woke up early so as to catch the train. (Obudziła się wcześnie, żeby zdążyć na pociąg.)
CzasownikPrzykład zdania z bezokolicznikiem z „to”
wantI want to go to the cinema.
needShe needs to call her mother.
decideWe decided to stay at home.
planThey plan to travel around Europe.
in order toHe is working hard in order to save money.
so as toShe is studying English so as to communicate with her colleagues.

Bezokolicznik z „to” po przymiotnikach i przysłówkach

Bezokolicznik z „to” może być używany po przymiotnikach i przysłówkach, aby wyrazić cel, zamiar lub rezultat. Jest to bardzo przydatne narzędzie w języku angielskim, które pozwala nam wyrazić nasze intencje w sposób klarowny i precyzyjny.

Przymiotniki, które często występują przed bezokolicznikiem z „to” to np. „happy”, „excited”, „eager”, „anxious”, „ready”, „willing”, „unwilling”, „reluctant” itp. Przykładowo, możemy powiedzieć „I am happy to help you” (Jestem szczęśliwy, że mogę ci pomóc) lub „She is reluctant to accept the offer” (Ona jest niechętna, aby przyjąć ofertę).

Przysłówki, które często występują przed bezokolicznikiem z „to” to np. „quickly”, „easily”, „carefully”, „happily”, „willingly”, „reluctantly” itp. Na przykład, możemy powiedzieć „He quickly ran to catch the bus” (On szybko pobiegł, aby złapać autobus) lub „She carefully listened to the instructions” (Ona uważnie słuchała instrukcji).

Ważne jest, aby pamiętać, że po przymiotnikach i przysłówkach używamy bezokolicznika z „to”, a nie bezokolicznika bez „to”. Na przykład, powiedzenie „I am happy help you” jest niepoprawne. Bezokolicznik z „to” jest nieodłączną częścią konstrukcji i nie może być pominięty.

Bezokolicznik z „to” po przymiotnikach i przysłówkach jest ważnym elementem nauki języka angielskiego, ponieważ pozwala nam wyrazić nasze intencje i cele w sposób precyzyjny. Pamiętajmy, że używamy bezokolicznika z „to” po przymiotnikach i przysłówkach, aby wyrazić cel, zamiar lub rezultat.

Bezokolicznik z „to” w konstrukcjach z „it’s” i „it’s time”

Bezokolicznik z „to” jest często używany w konstrukcjach z „it’s” i „it’s time” w języku angielskim. Te konstrukcje służą do wyrażania konieczności, obowiązku lub potrzeby zrobienia czegoś. Są one bardzo przydatne w codziennym języku i pomagają nam wyrazić nasze intencje w sposób klarowny i precyzyjny.

Konstrukcja „it’s + przymiotnik + to + bezokolicznik” jest używana, aby wyrazić konieczność lub obowiązek zrobienia czegoś. Na przykład, możemy powiedzieć „It’s important to study for the exam” (To ważne, aby uczyć się do egzaminu) lub „It’s necessary to wear a seatbelt” (To konieczne, aby zapiąć pasy).

Konstrukcja „it’s time + to + bezokolicznik” jest używana, aby wyrazić, że nadszedł odpowiedni moment na zrobienie czegoś. Na przykład, możemy powiedzieć „It’s time to go to bed” (Nadszedł czas, aby iść spać) lub „It’s time to start a new project” (Nadszedł czas, aby zacząć nowy projekt).

Ważne jest, aby pamiętać, że po konstrukcjach z „it’s” i „it’s time” używamy bezokolicznika z „to”, a nie bezokolicznika bez „to”. Na przykład, powiedzenie „It’s important study for the exam” jest niepoprawne. Bezokolicznik z „to” jest nieodłączną częścią konstrukcji i nie może być pominięty.

Konstrukcje z „it’s” i „it’s time” są ważnym elementem nauki języka angielskiego, ponieważ pozwalają nam wyrazić konieczność, obowiązek lub potrzebę zrobienia czegoś w sposób precyzyjny. Pamiętajmy, że używamy bezokolicznika z „to” po konstrukcjach z „it’s” i „it’s time”, aby wyrazić nasze intencje i cele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również