Stopniowanie przymiotników w angielskim

W tym artykule omówimy podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku angielskim, które pozwolą Ci poprawnie porównywać osoby i rzeczy. Zapoznasz się z regułami dotyczącymi stopniowania przymiotników krótkich i długich, a także dowiesz się, jakie wyjątki od tych reguł istnieją. Nauczysz się również, jak stosować stopnie wyższe i najwyższe w zdaniach oraz jak porównywać różne elementy za pomocą przymiotników stopniowanych.

Podstawowe zasady stopniowania przymiotników w języku angielskim

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim pozwala na porównywanie osób, rzeczy lub zjawisk pod względem określonej cechy. Wyróżniamy trzy stopnie przymiotników: stopień równy (positive), stopień wyższy (comparative) i stopień najwyższy (superlative). Stopień równy to podstawowa forma przymiotnika, np. small (mały), happy (szczęśliwy). Stopień wyższy służy do porównywania dwóch osób lub rzeczy, np. smaller (mniejszy), happier (szczęśliwszy). Stopień najwyższy używany jest do wskazania osoby lub rzeczy, która posiada daną cechę w największym stopniu, np. smallest (najmniejszy), happiest (najszczęśliwszy).

W języku angielskim przymiotniki można podzielić na krótkie (jednosylabowe i niektóre dwusylabowe) oraz długie (dwusylabowe i dłuższe). Każda z tych grup ma swoje reguły stopniowania, które warto znać, aby poprawnie porównywać osoby i rzeczy. Warto również pamiętać o wyjątkach od reguł, czyli przymiotnikach nieregularnych, które stopniują się w inny sposób niż pozostałe.

Stopniowanie przymiotników krótkich – reguły i przykłady

Przymiotniki krótkie to te, które mają jedną sylabę oraz niektóre dwusylabowe, które kończą się na -y, -er, -ow lub -le. Stopniowanie przymiotników krótkich polega na dodaniu końcówki -er dla stopnia wyższego oraz -est dla stopnia najwyższego. Jeśli przymiotnik kończy się na -y, zamieniamy -y na -ier w stopniu wyższym i na -iest w stopniu najwyższym. Przykłady:

 • small – smaller – smallest (mały – mniejszy – najmniejszy)
 • happy – happier – happiest (szczęśliwy – szczęśliwszy – najszczęśliwszy)
 • narrow – narrower – narrowest (wąski – węższy – najwęższy)
 • gentle – gentler – gentlest (łagodny – łagodniejszy – najłagodniejszy)

W przypadku przymiotników krótkich kończących się na -e, dodajemy tylko -r dla stopnia wyższego i -st dla stopnia najwyższego. Jeśli przymiotnik kończy się na -er, -ow lub -le, dodajemy -er i -est tak jak w przypadku jednosylabowych przymiotników. Przykłady:

 • large – larger – largest (duży – większy – największy)
 • lower – lower – lowest (niższy – niższy – najniższy)
 • shallow – shallower – shallowest (płytki – płytszy – najpłytszy)
Przymiotnik Stopień wyższy Stopień najwyższy
small smaller smallest
happy happier happiest
narrow narrower narrowest
gentle gentler gentlest
large larger largest
lower lower lowest
shallow shallower shallowest

Stopniowanie przymiotników długich – reguły i przykłady

Przymiotniki długie to te, które mają trzy lub więcej sylab. Stopniowanie przymiotników długich odbywa się za pomocą słów more (dla stopnia wyższego) oraz the most (dla stopnia najwyższego). W przeciwnym razie niż w przypadku przymiotników krótkich, nie dodajemy końcówek „-er” i „-est” do przymiotników długich. Oto reguły i przykłady stopniowania przymiotników długich:

 • Stopień równy (positive degree) – przymiotnik w formie podstawowej, np. interesting (interesujący)
 • Stopień wyższy (comparative degree) – przymiotnik + more, np. more interesting (bardziej interesujący)
 • Stopień najwyższy (superlative degree) – przymiotnik + the most, np. the most interesting (najbardziej interesujący)

Przykłady zdań ze stopniowaniem przymiotników długich:

 • This book is interesting (Ta książka jest interesująca).
 • This book is more interesting than the other one (Ta książka jest bardziej interesująca niż tamta).
 • This book is the most interesting of all (Ta książka jest najbardziej interesująca ze wszystkich).

Wyjątki od reguł – nieregularne stopniowanie przymiotników

Nie wszystkie przymiotniki w języku angielskim stopniują się według powyższych reguł. Istnieją przymiotniki nieregularne, które mają swoje własne, unikalne formy stopni wyższych i najwyższych. Oto kilka najważniejszych przykładów przymiotników nieregularnych:

 • good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy)
 • bad (zły) – worse (gorszy) – the worst (najgorszy)
 • little (mały) – less (mniejszy) – the least (najmniejszy)
 • much/many (dużo/wiele) – more (więcej) – the most (najwięcej)
 • far (daleko) – further/farther (dalej) – the furthest/farthest (najdalej)

Warto zwrócić uwagę na przymiotnik „far”, który ma dwie możliwe formy stopniowania: „further” i „farther” oraz „furthest” i „farthest”. Wszystkie te formy są poprawne i można ich używać zamiennie.

Przymiotnik Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
good dobry better the best
bad zły worse the worst
little mały less the least
much/many dużo/wiele more the most
far daleko further/farther the furthest/farthest

Użycie stopni wyższych i najwyższych w zdaniach

Stopniowanie przymiotników to ważny element nauki języka angielskiego, ponieważ umożliwia nam opisywanie rzeczywistości w bardziej precyzyjny sposób. Stopnie wyższe i najwyższe przymiotników pozwalają nam porównywać różne rzeczy, określać ich poziom intensywności lub wyrażać najwyższy stopień jakiejś cechy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów użycia stopni wyższych i najwyższych w zdaniach.

 • Stopień wyższy: używamy go, gdy chcemy porównać dwie rzeczy lub osoby i określić, która z nich ma większą ilość danej cechy. Na przykład: „She is taller than her sister” (Ona jest wyższa od swojej siostry).
 • Stopień najwyższy: używamy go, gdy chcemy porównać trzy lub więcej rzeczy lub osób i określić, która z nich ma największą ilość danej cechy. Na przykład: „Mount Everest is the highest mountain in the world” (Mount Everest jest najwyższą górą na świecie).

Ważne jest, aby pamiętać, że w języku angielskim stopień wyższy tworzymy za pomocą słowa „than”, a stopień najwyższy za pomocą słowa „the”. Przykłady powyżej pokazują, jak te słowa są używane w zdaniach. Pamiętaj również, że niektóre przymiotniki mają nieregularne formy stopni wyższych i najwyższych, więc warto zapamiętać je, aby poprawnie używać ich w zdaniach.

Porównywanie osób i rzeczy za pomocą przymiotników stopniowanych

Porównywanie osób i rzeczy za pomocą przymiotników stopniowanych jest powszechne w języku angielskim i pozwala nam opisywać różnice między nimi. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów porównywania osób i rzeczy za pomocą przymiotników stopniowanych.

 • Porównanie równorzędne: używamy go, gdy porównujemy dwie osoby lub rzeczy i określamy, że mają one tę samą ilość danej cechy. Na przykład: „John is as smart as his brother” (John jest tak samo inteligentny jak jego brat).
 • Porównanie nierównorzędne: używamy go, gdy porównujemy dwie osoby lub rzeczy i określamy, że jedna z nich ma większą ilość danej cechy niż druga. Na przykład: „This book is better than the one I read last week” (Ta książka jest lepsza od tej, którą czytałem w zeszłym tygodniu).

Ważne jest, aby pamiętać, że w języku angielskim porównanie równorzędne tworzymy za pomocą słowa „as…as”, a porównanie nierównorzędne za pomocą słów „better”, „worse”, „more” lub „less”. Przykłady powyżej pokazują, jak te słowa są używane w zdaniach. Pamiętaj również, że niektóre przymiotniki mają nieregularne formy porównawcze i najwyższe, więc warto zapamiętać je, aby poprawnie używać ich w zdaniach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również