Opis klasy po angielsku – przykłady z tłumaczeniem

W niniejszym artykule przedstawimy niezbędne słownictwo oraz struktury zdaniowe, które pozwolą Ci opisać klasę po angielsku. Zaprezentujemy również przykładowy opis klasy dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Dzięki tym informacjom, będziesz w stanie swobodnie opowiadać o swojej klasie szkolnej lub uczelnianej w języku angielskim.

Słownictwo niezbędne do opisu klasy

W opisie klasy warto znać podstawowe słownictwo związane z wyposażeniem pomieszczenia oraz uczestnikami zajęć. Oto kilka przykładowych słówek:

 • classroom – sala lekcyjna
 • teacher – nauczyciel
 • students – uczniowie
 • blackboard / whiteboard – tablica (czarna/biała)
 • desk – ławka, biurko
 • chair – krzesło
 • bookshelf – półka na książki
 • window – okno
 • door – drzwi
 • computer – komputer
 • projector – rzutnik, projektor

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisie klasy

Podczas opisu klasy warto skupić się na kilku aspektach, takich jak: wyposażenie, rozkład pomieszczenia, uczestnicy zajęć oraz nauczyciel. Poniżej przedstawiamy tabelę z przydatnymi zwrotami oraz ich polskimi tłumaczeniami:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
In the classroom, there is/are… W sali lekcyjnej znajduje się/są…
At the front of the classroom, there is/are… Na przodzie sali lekcyjnej znajduje się/są…
At the back of the classroom, there is/are… Na tyle sali lekcyjnej znajduje się/są…
On the left/right side of the classroom, there is/are… Po lewej/prawej stronie sali lekcyjnej znajduje się/są…
The classroom has… Klasa posiada…
The teacher’s desk is… Biurko nauczyciela znajduje się…
There are (number) students in the class. W klasie jest (liczba) uczniów.
Our teacher is… Nasz nauczyciel to…

Korzystając z powyższych zwrotów oraz słownictwa, będziesz w stanie stworzyć opis swojej klasy w języku angielskim. Pamiętaj o zachowaniu logicznej struktury opisu oraz o stosowaniu odpowiednich czasów gramatycznych.

Przykładowy opis klasy dla osób na poziomie podstawowym

In this beginner-level class, students will learn the basics of the German language, including pronunciation, vocabulary, and grammar. The class will start with an introduction to the German alphabet and the correct pronunciation of each letter. Students will then learn basic greetings and common phrases, such as „Guten Tag” (Good day) and „Wie geht es Ihnen?” (How are you?).

Throughout the course, students will practice their listening and speaking skills through various exercises and activities. They will also learn essential vocabulary related to everyday situations, such as ordering food, asking for directions, and shopping. Basic grammar topics, such as verb conjugation and sentence structure, will also be covered.

By the end of the course, students should be able to engage in simple conversations and understand basic written texts in German. The class will be taught in a supportive and interactive environment, with plenty of opportunities for students to practice their new language skills.

Tłumaczenie:

W tej klasie na poziomie podstawowym uczniowie nauczą się podstaw języka niemieckiego, w tym wymowy, słownictwa i gramatyki. Zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia do alfabetu niemieckiego i poprawnej wymowy każdej litery. Następnie uczniowie poznają podstawowe powitania i powszechne zwroty, takie jak „Guten Tag” (Dzień dobry) i „Wie geht es Ihnen?” (Jak się Pan/Pani ma?).

W trakcie kursu uczniowie będą ćwiczyć umiejętności słuchania i mówienia poprzez różne ćwiczenia i aktywności. Poznają także niezbędne słownictwo związane z codziennymi sytuacjami, takimi jak zamawianie jedzenia, pytanie o drogę czy robienie zakupów. Omówione zostaną również podstawowe zagadnienia gramatyczne, takie jak koniugacja czasowników i struktura zdania.

Do końca kursu uczniowie powinni być w stanie prowadzić proste rozmowy i rozumieć podstawowe teksty pisane w języku niemieckim. Zajęcia będą prowadzone w przyjaznej i interaktywnej atmosferze, z licznymi możliwościami praktykowania nowo nabytych umiejętności językowych.

4. Zaawansowany opis klasy dla osób na poziomie zaawansowanym

This advanced-level German class is designed for students who have a solid foundation in the language and wish to further develop their skills. The course will focus on improving fluency, expanding vocabulary, and mastering complex grammar structures. Students will engage in advanced conversations on various topics, such as politics, culture, and current events.

The class will also include reading and analyzing authentic German texts, such as newspaper articles, literary works, and academic papers. This will help students to deepen their understanding of the language and its nuances, as well as to develop their critical thinking skills. Writing exercises will also be an essential part of the course, with a focus on composing well-structured essays and professional correspondence.

In addition, students will have the opportunity to practice their presentation skills by giving oral presentations on selected topics. The class will be conducted primarily in German, with the aim of immersing students in the language and encouraging them to think and communicate in German as much as possible.

Tłumaczenie:

Ten kurs języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym jest przeznaczony dla uczniów, którzy mają solidne podstawy językowe i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs będzie koncentrować się na poprawie płynności, poszerzaniu słownictwa i opanowywaniu złożonych struktur gramatycznych. Uczniowie będą prowadzić zaawansowane rozmowy na różne tematy, takie jak polityka, kultura i bieżące wydarzenia.

Zajęcia będą również obejmować czytanie i analizowanie autentycznych tekstów niemieckich, takich jak artykuły prasowe, dzieła literackie i prace naukowe. Pozwoli to uczniom pogłębić zrozumienie języka i jego niuansów, a także rozwijać umiejętności krytycznego myślenia. Ćwiczenia pisarskie będą również istotną częścią kursu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie dobrze zorganizowanych esejów i profesjonalnej korespondencji.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość praktykowania umiejętności prezentacji poprzez wygłaszanie prezentacji ustnych na wybrane tematy. Zajęcia będą prowadzone głównie w języku niemieckim, z celem zanurzenia uczniów w języku i zachęcenia ich do myślenia i komunikowania się w języku niemieckim jak najczęściej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również