Rzeczownik w języku niemieckim

W tym artykule przyjrzymy się bliżej rzeczownikom w języku niemieckim, jednej z najważniejszych części mowy. Zapoznamy się z ich definicją, funkcjami, podziałem ze względu na płeć, deklinacją, tworzeniem liczby mnogiej, nieregularnościami, złożonymi rzeczownikami oraz abstrakcyjnymi i konkretnymi. Na koniec przedstawimy przykłady i ćwiczenia, które pomogą w opanowaniu tego zagadnienia.

Definicja i funkcje rzeczownika w języku niemieckim

Rzeczownik (niem. Substantiv lub Nomen) to podstawowy element zdania, który pełni funkcję podmiotu, dopełnienia, okolicznika lub orzeczenia. W języku niemieckim rzeczowniki odgrywają kluczową rolę w budowie zdania, a ich poprawne zastosowanie jest niezbędne do efektywnej komunikacji. Rzeczowniki w języku niemieckim mają swoje unikalne cechy, takie jak płeć gramatyczna, deklinacja czy tworzenie liczby mnogiej, które różnią się od innych języków, w tym języka polskiego.

Funkcje rzeczownika w języku niemieckim obejmują przede wszystkim nazywanie osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk, uczuć, pojęć czy idei. Rzeczowniki mogą występować w zdaniach w różnych przypadkach (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik), które wpływają na ich formę i zastosowanie. Ponadto, rzeczowniki w języku niemieckim zawsze pisane są z wielkiej litery, co ułatwia ich identyfikację w tekście.

Podział rzeczowników w języku niemieckim ze względu na płeć

W języku niemieckim istnieją trzy rodzaje gramatyczne rzeczowników: męski (der), żeński (die) i nijaki (das). Płeć rzeczownika wpływa na jego formę, zwłaszcza w przypadku deklinacji oraz zgodności z innymi elementami zdania, takimi jak przymiotniki czy zaimki. Niestety, nie ma jednoznacznych reguł, które pozwalałyby na łatwe rozpoznanie płci rzeczownika, dlatego konieczne jest zapamiętanie rodzaju każdego rzeczownika podczas nauki języka niemieckiego.

Chociaż nie ma prostych reguł dotyczących płci rzeczowników, można wyróżnić pewne tendencje i wyjątki. Na przykład, rzeczowniki oznaczające osoby zazwyczaj mają płeć zgodną z płcią biologiczną (np. der Mann – mężczyzna, die Frau – kobieta). Rzeczowniki zakończone na -ung, -schaft, -heit czy -keit są zwykle żeńskie, podczas gdy rzeczowniki zakończone na -chen czy -lein są zazwyczaj nijakie. Warto jednak pamiętać, że istnieją liczne wyjątki od tych tendencji, dlatego nauka płci rzeczowników w języku niemieckim wymaga systematyczności i praktyki.

Deklinacja rzeczowników w języku niemieckim

Deklinacja rzeczowników w języku niemieckim polega na zmianie ich formy w zależności od przypadka gramatycznego, liczby (pojedynczej lub mnogiej) oraz rodzaju (męskiego, żeńskiego lub nijakiego). W języku niemieckim wyróżniamy cztery przypadki: mianownik (Nominativ), dopełniacz (Genitiv), celownik (Dativ) oraz biernik (Akkusativ). Każdy z tych przypadków ma swoje zastosowanie i wpływa na formę rzeczownika oraz towarzyszących mu artykułów i przymiotników.

W przypadku rzeczowników męskich, żeńskich i nijakich deklinacja przebiega nieco inaczej. Warto zwrócić uwagę na to, że w języku niemieckim rzeczowniki zawsze pisane są z wielkiej litery. Oto przykład deklinacji rzeczownika „der Hund” (pies) w liczbie pojedynczej:

 • Nominativ: der Hund (pies)
 • Genitiv: des Hundes (psa)
 • Dativ: dem Hund(e) (psu)
 • Akkusativ: den Hund (psa)

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim może być nieco skomplikowane, ponieważ istnieje kilka różnych reguł, które należy zastosować w zależności od rodzaju rzeczownika oraz jego końcówki. Warto jednak znać te reguły, ponieważ liczba mnoga jest niezbędna do wyrażania większej ilości przedmiotów, osób czy zjawisk. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady tworzenia liczby mnogiej w języku niemieckim:

1. Rzeczowniki męskie i nijakie zakończone na -er, -en, -el oraz -chen i -lein nie zmieniają swojej formy w liczbie mnogiej. Przykłady:

 • der Vater (ojciec) – die Väter (ojcowie)
 • das Mädchen (dziewczyna) – die Mädchen (dziewczyny)

2. Rzeczowniki męskie, żeńskie i nijakie zakończone na -e dodają -n lub -en w liczbie mnogiej. Przykłady:

 • die Katze (kot) – die Katzen (koty)
 • das Ende (koniec) – die Enden (końce)

3. Rzeczowniki męskie i nijakie zakończone na -er, -or, -ling, -ist oraz -eur dodają -en w liczbie mnogiej. Przykłady:

 • der Lehrer (nauczyciel) – die Lehrer (nauczyciele)
 • das Labor (laboratorium) – die Labore (laboratoria)

4. Rzeczowniki żeńskie zakończone na -in dodają -nen w liczbie mnogiej. Przykład:

 • die Lehrerin (nauczycielka) – die Lehrerinnen (nauczycielki)

5. Rzeczowniki męskie, żeńskie i nijakie zakończone na -a, -o, -u, -y oraz -i dodają -s w liczbie mnogiej. Przykłady:

 • das Auto (samochód) – die Autos (samochody)
 • die Oma (babcia) – die Omas (babcie)

Warto pamiętać, że istnieją także rzeczowniki nieregularne, które tworzą liczbę mnogą w inny sposób niż opisane powyżej reguły. Należy się z nimi zapoznać indywidualnie, ucząc się nowych słówek.

Rzeczowniki nieregularne w języku niemieckim

Rzeczowniki nieregularne w języku niemieckim to te, które nie podlegają standardowym regułom odmiany. Oznacza to, że ich odmiana w liczbie mnogiej, przypadkach i rodzajach może być nieprzewidywalna. Istnieje wiele rzeczowników nieregularnych w języku niemieckim, ale warto zapamiętać kilka najważniejszych przykładów.

Jednym z najbardziej znanych rzeczowników nieregularnych jest „das Kind” (dziecko). W liczbie mnogiej zmienia się ono na „die Kinder”, co jest odmienne od standardowej reguły dodania końcówki „-e” do rzeczowników rodzaju nijakiego. Innym przykładem jest „der Mann” (mężczyzna), który w liczbie mnogiej brzmi „die Männer”. Również tutaj odmiana jest niezgodna z regułą dodania końcówki „-e” do rzeczowników rodzaju męskiego.

Warto zauważyć, że rzeczowniki nieregularne w języku niemieckim mogą mieć różne formy w zależności od przypadku. Na przykład, rzeczownik „der Herr” (pan) w dopełniaczu brzmi „des Herrn”, a w celowniku „dem Herrn”. Odmiana tych rzeczowników wymaga zapamiętania ich specyficznych form, ponieważ nie podlegają one ogólnym regułom odmiany.

Złożone rzeczowniki w języku niemieckim

Złożone rzeczowniki w języku niemieckim są tworzone poprzez połączenie dwóch lub więcej rzeczowników lub rzeczowników z innymi częściami mowy. Tworzenie złożonych rzeczowników jest jednym z charakterystycznych elementów języka niemieckiego i może być nieco trudne dla osób uczących się tego języka.

Przykładem złożonego rzeczownika jest „der Schreibtisch” (biurko), który składa się z rzeczownika „der Schreib” (pisanie) i rzeczownika „der Tisch” (stół). Innym przykładem jest „die Sonnenbrille” (okulary przeciwsłoneczne), które składają się z rzeczownika „die Sonne” (słońce) i rzeczownika „die Brille” (okulary).

Warto zauważyć, że w złożonych rzeczownikach pierwszy człon odmienia się, a drugi człon pozostaje nieodmienny. Na przykład, w liczbie mnogiej „die Schreibtische” (biurka) pierwszy człon „Schreib-” pozostaje niezmieniony, podczas gdy drugi człon „Tisch” odmienia się zgodnie z regułami odmiany rzeczowników rodzaju męskiego.

Złożone rzeczowniki mogą być trudne do zapamiętania, ponieważ nie zawsze można przewidzieć, jakie rzeczowniki mogą zostać połączone. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i zapamiętanie najczęściej używanych złożonych rzeczowników, aby poprawić swoje umiejętności językowe w języku niemieckim.

Rzeczowniki abstrakcyjne i konkretne w języku niemieckim

Rzeczowniki w języku niemieckim można podzielić na abstrakcyjne i konkretne. Rzeczowniki abstrakcyjne odnoszą się do idei, uczuć, wartości, cech, stanów czy zjawisk, które nie mają fizycznej formy i nie można ich doświadczyć za pomocą zmysłów. Przykłady rzeczowników abstrakcyjnych to: Freude (radość), Liebe (miłość), Freiheit (wolność) czy Erfolg (sukces). Warto zwrócić uwagę, że rzeczowniki abstrakcyjne często kończą się na -heit, -keit, -ung, -tät, -schaft, co może pomóc w ich rozpoznawaniu.

Z kolei rzeczowniki konkretne odnoszą się do osób, zwierząt, przedmiotów, miejsc czy rzeczy, które mają fizyczną formę i można je doświadczyć za pomocą zmysłów. Przykłady rzeczowników konkretnych to: Tisch (stół), Hund (pies), Auto (samochód) czy Stadt (miasto). Warto pamiętać, że niektóre rzeczowniki mogą mieć zarówno znaczenie konkretne, jak i abstrakcyjne, w zależności od kontekstu, np. Licht (światło) może oznaczać zarówno fizyczne źródło światła, jak i ideę oświecenia czy wiedzy.

Przykłady i ćwiczenia z rzeczownikami w języku niemieckim

Ćwiczenia z rzeczownikami w języku niemieckim są niezbędne, aby lepiej zrozumieć ich funkcje, deklinację, tworzenie liczby mnogiej czy złożoność. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów ćwiczeń, które można wykonać, aby utrwalić wiedzę na temat rzeczowników w języku niemieckim:

 1. Przetłumacz na język niemiecki następujące rzeczowniki: dom, miłość, drzewo, wolność, książka, przyjaźń, samochód, szczęście, pies, muzyka.
 2. Podaj rodzaj gramatyczny (der, die, das) dla następujących rzeczowników: Tisch, Freude, Auto, Stadt, Erfolg, Hund, Licht, Freiheit, Musik, Buch.
 3. Utwórz liczbę mnogą dla następujących rzeczowników: Kind, Frau, Mann, Haus, Auto, Tisch, Hund, Katze, Blume, Glas.
 4. Przetłumacz na język niemiecki zdania, używając odpowiednich rzeczowników: Mam dużo pracy. Czytam interesującą książkę. Ona kocha zwierzęta. Uczę się języka niemieckiego. Lubię słuchać muzyki.
 5. Znajdź i zapisz złożone rzeczowniki związane z następującymi tematami: podróże, jedzenie, praca, rodzina, nauka.

Wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń pozwoli na lepsze zrozumienie i opanowanie rzeczowników w języku niemieckim. Warto również korzystać z różnych materiałów, takich jak podręczniki, słowniki, aplikacje czy strony internetowe, aby poszerzać swoje słownictwo i utrwalać znajomość rzeczowników w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również