Przyimki miejsca w języku angielskim

W artykule przedstawione zostaną definicje oraz funkcje przyimków miejsca w języku angielskim. Omówione zostaną podstawowe i złożone przyimki miejsca, ich zastosowanie w różnych kontekstach oraz porównanie z językiem polskim. Zaprezentowane zostaną także liczne przykłady użycia przyimków miejsca, co ułatwi zrozumienie ich roli w zdaniach.

Definicja i funkcje przyimków miejsca w języku angielskim

Przyimki miejsca to kluczowy element gramatyki języka angielskiego, który pozwala na precyzyjne określenie położenia przedmiotów, osób lub zdarzeń w przestrzeni. Użycie odpowiedniego przyimka miejsca jest niezbędne, aby wyrazić relacje przestrzenne między elementami zdania. Warto zaznaczyć, że przyimki miejsca są często używane również w kontekście czasu, jednak w tym artykule skupimy się na ich funkcji przestrzennej.

Przyimki miejsca pełnią różne funkcje w zdaniach, takie jak:

 • określanie położenia przedmiotu względem innego przedmiotu (np. on the table – na stole)
 • wskazywanie kierunku ruchu (np. into the room – do pokoju)
 • określanie odległości między przedmiotami (np. near the park – blisko parku)

Podstawowe przyimki miejsca i ich zastosowanie

W języku angielskim istnieje wiele przyimków miejsca, które można podzielić na podstawowe i złożone. W tej części artykułu skupimy się na podstawowych przyimkach miejsca, które są najczęściej używane w codziennej komunikacji. Oto kilka z nich:

 • in – w, wewnątrz (np. in the room – w pokoju)
 • on – na (np. on the table – na stole)
 • at – przy, u (np. at the bus stop – na przystanku autobusowym)
 • near – blisko (np. near the park – blisko parku)
 • between – pomiędzy (np. between the houses – pomiędzy domami)
 • next to – obok (np. next to the shop – obok sklepu)
 • behind – za (np. behind the tree – za drzewem)
 • in front of – przed (np. in front of the house – przed domem)

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przyimki miejsca mają różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim są używane. Na przykład przyimek in może oznaczać zarówno „w” (in the room – w pokoju), jak i „wewnątrz” (in the box – wewnątrz pudełka). Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst, w jakim używamy przyimków miejsca, aby uniknąć nieporozumień.

Przyimek miejscaZastosowaniePrzykład
inw, wewnątrzin the room, in the box
onnaon the table, on the wall
atprzy, uat the bus stop, at the entrance
nearbliskonear the park, near the school
betweenpomiędzybetween the houses, between the cars
next tooboknext to the shop, next to the river
behindzabehind the tree, behind the building
in front ofprzedin front of the house, in front of the cinema

Złożone przyimki miejsca w języku angielskim

W języku angielskim, oprócz podstawowych przyimków miejsca, takich jak in, on, at, istnieją również złożone przyimki miejsca, które pozwalają na precyzyjniejsze określenie położenia czy relacji przestrzennych. Złożone przyimki miejsca składają się z dwóch lub więcej słów, które razem tworzą jedną jednostkę znaczeniową. Oto kilka przykładów złożonych przyimków miejsca:

 • in front of – przed (z przodu)
 • behind – za (z tyłu)
 • next to – obok
 • between – pomiędzy
 • among – wśród, pośród
 • opposite – naprzeciwko
 • above – nad, powyżej
 • below – pod, poniżej

Warto zwrócić uwagę na różnice w użyciu niektórych złożonych przyimków miejsca. Na przykład, between używamy, gdy mówimy o położeniu pomiędzy dwoma konkretnymi obiektami, podczas gdy among odnosi się do położenia wśród większej liczby obiektów lub w sytuacji, gdy nie można wskazać dokładnie, między którymi obiektami coś się znajduje. Przykłady:

 • The book is between the phone and the computer. (Książka jest pomiędzy telefonem a komputerem.)
 • The cat is hiding among the bushes. (Kot ukrywa się wśród krzewów.)

Przyimki miejsca stosowane w kontekście różnych miejsc

W zależności od kontekstu, w którym opisujemy położenie, możemy używać różnych przyimków miejsca. Oto kilka przykładów miejsc, w których często używamy określonych przyimków:

 • in – używane dla miast, krajów, kontynentów, pomieszczeń, pojazdów, organizacji, itp. (in Warsaw, in Europe, in the room, in a car, in the European Union)
 • on – używane dla ulic, pięter, ścian, powierzchni, itp. (on the street, on the first floor, on the wall, on the table)
 • at – używane dla konkretnych adresów, miejsc publicznych, wydarzeń, itp. (at 5 Main Street, at the cinema, at the party)

Warto również zwrócić uwagę na specyficzne użycie niektórych przyimków miejsca w odniesieniu do określonych miejsc. Na przykład:

 • Używamy on dla dni tygodnia, np. on Monday (w poniedziałek), ale at dla weekendów, np. at the weekend (w weekend).
 • Używamy in dla poranków, popołudni i wieczorów, np. in the morning (rano), in the afternoon (po południu), in the evening (wieczorem), ale at dla nocy, np. at night (w nocy).
MiejscePrzyimekPrzykład
miasto, kraj, kontynentinin Warsaw, in Poland, in Europe
ulica, piętro, ściana, powierzchniaonon the street, on the first floor, on the wall, on the table
adres, miejsce publiczne, wydarzenieatat 5 Main Street, at the cinema, at the party
dzień tygodnia, weekendon, aton Monday, at the weekend
pora dniain, atin the morning, in the afternoon, in the evening, at night

Porównanie użycia przyimków miejsca w języku angielskim i polskim

W języku angielskim i polskim istnieje wiele podobieństw i różnic w użyciu przyimków miejsca. Jedną z głównych różnic jest to, że w języku angielskim przyimki miejsca są często używane w kontekście konkretnych miejsc, podczas gdy w języku polskim często używamy przypadków, takich jak narzędnik, celownik czy miejscownik, aby wyrazić położenie.

Przykładowo, w języku angielskim używamy przyimka „in” w kontekście znajdowania się wewnątrz czegoś, np. „in the house” (w domu). Natomiast w języku polskim użylibyśmy narzędnika, mówiąc „w domu”. Podobnie, w języku angielskim używamy przyimka „on” w kontekście znajdowania się na czymś, np. „on the table” (na stole), podczas gdy w języku polskim użylibyśmy miejscownika, mówiąc „na stole”.

Inną różnicą jest to, że w języku angielskim przyimki miejsca są często używane w kontekście określania położenia względem innych obiektów. Na przykład, używamy przyimka „next to” (obok) lub „between” (między) w celu opisania położenia jednego obiektu względem drugiego. W języku polskim, z kolei, użylibyśmy celownika lub miejscownika, aby wyrazić to samo.

Ważne jest również zrozumienie, że niektóre przyimki miejsca mają różne znaczenia w zależności od kontekstu. Na przykład, przyimek „over” może oznaczać „nad” lub „ponad”, w zależności od tego, czy mówimy o położeniu w pionie czy w poziomie. Podobnie, przyimek „under” może oznaczać „pod” lub „poniżej”. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć kontekst i znaczenie przyimka w danym zdaniu.

Przykłady i kontekstowe zastosowanie przyimków miejsca w języku angielskim

Przyimki miejsca są niezwykle ważne w języku angielskim, ponieważ pozwalają nam precyzyjnie opisywać położenie obiektów i miejsc. Oto kilka przykładów i kontekstowych zastosowań przyimków miejsca:

1. „The book is on the table.” (Książka jest na stole) – Przyimek „on” wskazuje, że książka znajduje się na powierzchni stołu.

2. „I live in a small town.” (Mieszkam w małym mieście) – Przyimek „in” wskazuje, że osoba mieszka wewnątrz miasta.

3. „The cat is under the bed.” (Kot jest pod łóżkiem) – Przyimek „under” wskazuje, że kot znajduje się w dolnej części łóżka.

4. „The school is next to the park.” (Szkoła jest obok parku) – Przyimek „next to” wskazuje, że szkoła znajduje się w pobliżu parku.

5. „The car is parked between two buildings.” (Samochód jest zaparkowany między dwoma budynkami) – Przyimek „between” wskazuje, że samochód znajduje się pomiędzy dwoma budynkami.

Ważne jest, aby zapamiętać, że przyimki miejsca mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, dlatego warto zapoznać się z różnymi przykładami i praktykować ich użycie w różnych sytuacjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również