Przyimek z celownikiem w języku niemieckim

W języku niemieckim przyimki z celownikiem odgrywają kluczową rolę w tworzeniu poprawnych konstrukcji gramatycznych. W tym artykule omówimy podstawowe zasady ich użycia oraz przykłady z różnych kategorii, takich jak ruch, miejsce, czas, przyczyna, cel, uczucia oraz emocje. Zaprezentujemy także często używane zwroty i wyrażenia oraz wskazówki, jak unikać błędów w użyciu przyimków z celownikiem.

Podstawowe zasady użycia przyimka z celownikiem w języku niemieckim

Przyimki z celownikiem są nieodłącznym elementem gramatyki języka niemieckiego. Ich poprawne stosowanie jest kluczowe dla zrozumienia i tworzenia zdań w tym języku. Warto zatem poznać podstawowe zasady ich użycia:

 • Przyimki z celownikiem zawsze wymagają użycia celownika (Dativ) w przypadku rzeczownika, który występuje po nich. Należy zatem pamiętać o odpowiedniej deklinacji rzeczowników.
 • W języku niemieckim istnieje wiele przyimków, które łączą się z celownikiem, takich jak: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber. Warto je poznać i nauczyć się ich stosowania w różnych kontekstach.
 • Przyimki z celownikiem mogą występować w różnych funkcjach gramatycznych, takich jak: określenie miejsca, czasu, przyczyny, celu, uczuć i emocji. W związku z tym warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim są używane.
 • W przypadku niektórych przyimków z celownikiem, takich jak: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen, warto pamiętać, że mogą one również łączyć się z biernikiem (Akkusativ), jeśli wyrażają ruch lub zmianę miejsca. W takich sytuacjach należy zwrócić uwagę na kontekst zdania i odpowiednio dobrać przypadek.

Przyimki ruchu i miejsca z celownikiem w języku niemieckim

Przyimki ruchu i miejsca z celownikiem są niezbędne do opisania położenia, lokalizacji czy kierunku w języku niemieckim. Oto kilka zasad dotyczących ich użycia:

 • Przyimki z celownikiem wyrażające miejsce (np. an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen) używane są wtedy, gdy mówimy o stałym położeniu przedmiotów lub osób. Przykład: Das Buch liegt auf dem Tisch (Książka leży na stole).
 • W przypadku przyimków wyrażających ruch (np. zu, nach, aus, gegenüber) używamy celownika, gdy chcemy wskazać kierunek lub cel podróży. Przykład: Ich gehe zur Schule (Idę do szkoły).
 • Warto pamiętać, że niektóre przyimki, takie jak in czy an, mogą być używane zarówno do opisania miejsca, jak i ruchu. W przypadku opisania ruchu łączą się one z biernikiem, a w przypadku opisania miejsca – z celownikiem. Przykład: Ich gehe in die Kirche (Idę do kościoła) – ruch, ale: Ich bin in der Kirche (Jestem w kościele) – miejsce.
 • W języku niemieckim istnieją również przyimki dwuznaczne (Wechselpräpositionen), które mogą łączyć się zarówno z celownikiem, jak i biernikiem, w zależności od kontekstu. W przypadku opisania miejsca używamy celownika, a w przypadku opisania ruchu – biernika. Przykład: Er hängt das Bild an die Wand (On wiesza obraz na ścianie) – ruch, ale: Das Bild hängt an der Wand (Obraz wiszący na ścianie) – miejsce.

Przyimki czasu z celownikiem w języku niemieckim

Przyimki czasu w języku niemieckim odgrywają kluczową rolę w określaniu relacji czasowych między wydarzeniami. Wiele z nich łączy się z celownikiem, co pozwala na precyzyjne wyrażanie okoliczności związanych z czasem. Oto kilka najważniejszych przyimków czasu z celownikiem:

 • an – używane do określania dni tygodnia, np. an Montag (w poniedziałek), an den Wochenenden (w weekendy)
 • in – stosowane do wyrażania okresów czasu, np. in der Nacht (w nocy), in den Ferien (w czasie wakacji)
 • nach – oznacza „po” w kontekście czasowym, np. nach der Schule (po szkole), nach dem Essen (po jedzeniu)
 • seit – używane do wyrażania trwania, np. seit einer Woche (od tygodnia), seit dem letzten Jahr (od ostatniego roku)
 • von…bis – służy do określania przedziałów czasowych, np. von Montag bis Freitag (od poniedziałku do piątku)

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre przyimki czasu mogą łączyć się zarówno z celownikiem, jak i z biernikiem, w zależności od kontekstu. Przykładem jest przyimek in, który z celownikiem oznacza „w” (np. in der Nacht), a z biernikiem „za” (np. in zwei Wochen – za dwa tygodnie). Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst i rodzaj przypadka, z którym łączy się dany przyimek.

Przyimki przyczyny i celu z celownikiem w języku niemieckim

Przyimki przyczyny i celu w języku niemieckim służą do wyrażania powodów, dla których coś się dzieje, oraz celów, jakie chcemy osiągnąć. Wiele z nich łączy się z celownikiem, co pozwala na precyzyjne określenie relacji przyczynowo-skutkowych oraz intencji. Oto kilka najważniejszych przyimków przyczyny i celu z celownikiem:

 • aus – używane do wyrażania przyczyny wynikającej z okoliczności, np. aus Angst (ze strachu), aus Liebe (z miłości)
 • vor – stosowane do określania przyczyny związanej z czasem, np. vor Freude (z radości), vor Schmerz (z bólu)
 • zu – służy do wyrażania celu, np. zum Einkaufen (na zakupy), zur Arbeit (do pracy)
 • um…zu – używane do wyrażania celu w zdaniach złożonych, np. um Geld zu verdienen (żeby zarobić pieniądze), um fit zu bleiben (żeby pozostać w formie)

Podobnie jak w przypadku przyimków czasu, niektóre przyimki przyczyny i celu mogą łączyć się zarówno z celownikiem, jak i z biernikiem, w zależności od kontekstu. Przykładem jest przyimek vor, który z celownikiem oznacza „z” (np. vor Freude), a z biernikiem „przed” (np. vor das Haus – przed domem). Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na kontekst i rodzaj przypadka, z którym łączy się dany przyimek.

Przyimki związane z uczuciami i emocjami z celownikiem w języku niemieckim

Przyimki z celownikiem w języku niemieckim mogą być używane do wyrażania różnych uczuć i emocji. Oto kilka przykładów najczęściej używanych przyimków w tym kontekście:

 • „Ich freue mich auf” – dosłownie oznacza „cieszę się na”. Ten przyimek jest używany, gdy chcemy wyrazić radość i entuzjazm związany z oczekiwaniem na coś. Na przykład: „Ich freue mich auf das Wochenende” (Cieszę się na weekend).
 • „Ich bin stolz auf” – oznacza „jestem dumny z”. Ten przyimek jest używany, gdy chcemy wyrazić dumę z osiągnięcia lub czegoś, czym jesteśmy związani. Na przykład: „Ich bin stolz auf meine Kinder” (Jestem dumny z moich dzieci).
 • „Ich habe Angst vor” – oznacza „boję się czegoś”. Ten przyimek jest używany, gdy chcemy wyrazić strach lub lęk przed czymś. Na przykład: „Ich habe Angst vor Spinnen” (Boję się pająków).
 • „Ich bin verliebt in” – oznacza „jestem zakochany w”. Ten przyimek jest używany, gdy chcemy wyrazić miłość i zakochanie w kimś. Na przykład: „Ich bin verliebt in meinen Freund” (Jestem zakochany w moim chłopaku).

6. Często używane zwroty i wyrażenia z przyimkiem z celownikiem w języku niemieckim

W języku niemieckim istnieje wiele zwrotów i wyrażeń, które używają przyimka z celownikiem. Oto kilka przykładów często używanych zwrotów:

 • „Ich komme aus” – oznacza „pochodzę z”. Ten zwrot jest używany, gdy chcemy powiedzieć, skąd pochodzimy. Na przykład: „Ich komme aus Polen” (Pochodzę z Polski).
 • „Ich gehe zum” – oznacza „idę do”. Ten zwrot jest używany, gdy chcemy powiedzieć, że idziemy do jakiegoś miejsca. Na przykład: „Ich gehe zum Supermarkt” (Idę do supermarketu).
 • „Ich spreche mit” – oznacza „rozmawiam z”. Ten zwrot jest używany, gdy chcemy powiedzieć, że rozmawiamy z kimś. Na przykład: „Ich spreche mit meinem Freund” (Rozmawiam z moim chłopakiem).
 • „Ich warte auf” – oznacza „czekam na”. Ten zwrot jest używany, gdy chcemy powiedzieć, że czekamy na coś lub kogoś. Na przykład: „Ich warte auf den Bus” (Czekam na autobus).

Pamiętaj, że przyimki z celownikiem w języku niemieckim mogą mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu, dlatego zawsze warto zapoznać się z ich właściwym użyciem i praktykować ich stosowanie w różnych sytuacjach.

Na jakie błędy należy uważać?

Podczas nauki języka niemieckiego, warto zwrócić uwagę na typowe błędy, które mogą wystąpić przy użyciu przyimka z celownikiem. Unikanie tych pomyłek pomoże w poprawnym posługiwaniu się językiem oraz zrozumieniu niemieckiej gramatyki. Oto kilka najczęstszych błędów:

 • Mylenie przypadków: W języku niemieckim istnieją cztery przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik i biernik. Przyimki z celownikiem wymagają użycia rzeczownika w celowniku, dlatego ważne jest, aby nie pomylić przypadków i zastosować odpowiednią formę rzeczownika.
 • Nieprawidłowe użycie przyimków: W języku niemieckim istnieje wiele przyimków, które mogą być używane z różnymi przypadkami. Należy zwrócić uwagę na to, czy dany przyimek wymaga celownika, czy innego przypadka. Przykładem może być pomylenie przyimka „mit” (z celownikiem) z „durch” (z biernikiem), co prowadzi do niepoprawnych konstrukcji.
 • Zmiana znaczenia zdania: Niewłaściwe użycie przyimka z celownikiem może prowadzić do zmiany znaczenia zdania. Dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć funkcję danego przyimka i stosować go w odpowiednich kontekstach. Na przykład, używając przyimka „aus” zamiast „von” może zmienić znaczenie zdania z „od kogoś” na „z jakiegoś miejsca”.
 • Niepoprawne odmiany rzeczowników: W języku niemieckim rzeczowniki odmieniają się w zależności od przypadka, liczby i rodzaju. Przy użyciu przyimka z celownikiem, należy pamiętać o odpowiedniej odmianie rzeczownika, aby zachować poprawność gramatyczną zdania.

Praktyczne ćwiczenia i przykłady użycia przyimka z celownikiem w języku niemieckim

Ćwiczenia praktyczne są niezbędnym elementem nauki języka niemieckiego, szczególnie jeśli chodzi o opanowanie użycia przyimków z celownikiem. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ćwiczeń oraz przykłady użycia przyimków z celownikiem, które pomogą w lepszym zrozumieniu tego zagadnienia:

 • Ćwiczenie 1: Przeczytaj tekst w języku niemieckim i zwróć uwagę na użycie przyimków z celownikiem. Spróbuj zrozumieć, dlaczego w danym kontekście użyto właśnie tego przyimka i jak wpływa on na znaczenie zdania.
 • Ćwiczenie 2: Przetłumacz zdania z języka polskiego na niemiecki, starając się użyć odpowiednich przyimków z celownikiem. Następnie sprawdź poprawność swojego tłumaczenia, korzystając z podręcznika, słownika lub pomocy nauczyciela.
 • Ćwiczenie 3: Stwórz własne zdania w języku niemieckim, używając różnych przyimków z celownikiem. Staraj się tworzyć zdania związane z różnymi tematami, takimi jak podróże, uczucia, przyczyny i cele, aby lepiej opanować użycie tych przyimków w różnych kontekstach.

Przykłady użycia przyimków z celownikiem w języku niemieckim:

 • Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino. (Idę z moimi przyjaciółmi do kina.)
 • Er hat Angst vor Spinnen. (On się boi przed pająkami.)
 • Wir warten auf den Bus. (Czekamy na autobus.)
 • Das Geschenk ist für meine Mutter. (Ten prezent jest dla mojej mamy.)
 • Ich interessiere mich für Kunst. (Interesuję się sztuką.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również