Opis zawodu po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszym artykule przedstawimy podstawowe słownictwo oraz zwroty związane z opisem zawodów w języku angielskim. Zajmiemy się także strukturą opisu zawodu oraz przykładami opisów zawodów dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Zapraszamy do lektury!

Podstawowe słownictwo związane z opisem zawodów

Poniżej przedstawiamy listę słówek, które mogą być przydatne podczas opisywania zawodów w języku angielskim:

 • job – praca, zawód
 • occupation – zawód, zajęcie
 • profession – profesja
 • workplace – miejsce pracy
 • responsibilities – obowiązki
 • tasks – zadania
 • skills – umiejętności
 • qualifications – kwalifikacje
 • training – szkolenie
 • experience – doświadczenie
 • salary – wynagrodzenie
 • working hours – godziny pracy
 • job benefits – świadczenia pracownicze

Struktura i przydatne zwroty przy opisywaniu zawodów

Przy opisywaniu zawodów warto pamiętać o kilku podstawowych elementach, które powinny się w nim znaleźć. Poniżej przedstawiamy tabelę z przydatnymi zwrotami oraz ich polskimi odpowiednikami.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
A … works as a … (e.g. A teacher works as an educator.) … pracuje jako … (np. Nauczyciel pracuje jako pedagog.)
The main responsibilities of a … are … (e.g. The main responsibilities of a doctor are diagnosing and treating patients.) Główne obowiązki … to … (np. Główne obowiązki lekarza to diagnozowanie i leczenie pacjentów.)
In order to become a …, you need … (e.g. In order to become a lawyer, you need a law degree.) Aby zostać …, potrzeba … (np. Aby zostać prawnikiem, potrzeba dyplomu z prawa.)
Some important skills for a … include … (e.g. Some important skills for a graphic designer include creativity and attention to detail.) Ważne umiejętności dla … to … (np. Ważne umiejętności dla grafika to kreatywność i dbałość o szczegóły.)
A typical day for a … involves … (e.g. A typical day for a nurse involves administering medications and monitoring patients’ conditions.) Typowy dzień dla … to … (np. Typowy dzień dla pielęgniarki to podawanie leków i monitorowanie stanu pacjentów.)
The average salary for a … is … (e.g. The average salary for a software developer is $70,000 per year.) Średnie wynagrodzenie dla … to … (np. Średnie wynagrodzenie dla programisty to 70 000 dolarów rocznie.)

Pamiętaj, że opis zawodu może być różnorodny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ważne jest jednak, aby zawierał podstawowe informacje na temat danego zawodu, takie jak obowiązki, umiejętności czy wynagrodzenie.

Przykładowy opis zawodu dla osób na poziomie podstawowym

A teacher is a person who helps students to acquire knowledge, skills, and values. They work in various educational institutions, such as schools, colleges, and universities. Teachers usually specialize in a specific subject, like mathematics, history, or English. They prepare lesson plans, give lectures, and assess students’ progress through tests and exams. Teachers also provide feedback to students and their parents, as well as collaborate with other teachers and school staff. They often participate in professional development programs to improve their teaching skills and stay up-to-date with the latest educational trends. Teachers play a crucial role in shaping the future of their students and society as a whole. To become a teacher, one usually needs to complete a degree in education and obtain a teaching license. The job of a teacher can be both rewarding and challenging, as it requires patience, dedication, and the ability to inspire and motivate students.

Nauczyciel to osoba, która pomaga uczniom zdobywać wiedzę, umiejętności i wartości. Pracują w różnych instytucjach edukacyjnych, takich jak szkoły, kolegia i uniwersytety. Nauczyciele zwykle specjalizują się w określonym przedmiocie, takim jak matematyka, historia czy język angielski. Przygotowują plany lekcji, prowadzą wykłady i oceniają postępy uczniów za pomocą testów i egzaminów. Nauczyciele udzielają również informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom, a także współpracują z innymi nauczycielami i personelem szkolnym. Często uczestniczą w programach rozwoju zawodowego, aby doskonalić swoje umiejętności nauczania i być na bieżąco z najnowszymi trendami edukacyjnymi. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości swoich uczniów i społeczeństwa jako całości. Aby zostać nauczycielem, zwykle trzeba ukończyć studia z zakresu pedagogiki i uzyskać licencję nauczycielską. Praca nauczyciela może być zarówno satysfakcjonująca, jak i trudna, ponieważ wymaga cierpliwości, zaangażowania oraz umiejętności inspirowania i motywowania uczniów.

Przykładowy opis zawodu dla osób na poziomie zaawansowanym

A software engineer is a professional who designs, develops, and maintains software applications and systems. They utilize various programming languages, such as Java, Python, or C++, to create software that meets the needs of clients or users. Software engineers work in diverse industries, including technology, finance, healthcare, and entertainment. They collaborate with other professionals, like project managers, designers, and quality assurance specialists, to ensure the successful completion of software projects. Software engineers are responsible for analyzing and solving complex technical problems, as well as optimizing the performance and security of software applications. They often participate in code reviews and continuous integration processes to maintain high-quality code and improve software development practices. To become a software engineer, one typically needs to have a strong background in computer science, mathematics, and programming. A bachelor’s degree in a related field is usually required, although some software engineers may have a master’s or even a doctoral degree. The job of a software engineer is intellectually stimulating and offers numerous opportunities for professional growth and advancement.

Inżynier oprogramowania to specjalista, który projektuje, rozwija i utrzymuje aplikacje i systemy informatyczne. Wykorzystują różne języki programowania, takie jak Java, Python czy C++, aby tworzyć oprogramowanie spełniające potrzeby klientów lub użytkowników. Inżynierowie oprogramowania pracują w różnych branżach, takich jak technologia, finanse, opieka zdrowotna czy rozrywka. Współpracują z innymi specjalistami, takimi jak kierownicy projektów, projektanci czy specjaliści ds. zapewnienia jakości, aby zapewnić pomyślne zakończenie projektów informatycznych. Inżynierowie oprogramowania są odpowiedzialni za analizowanie i rozwiązywanie złożonych problemów technicznych, a także optymalizację wydajności i bezpieczeństwa aplikacji. Często uczestniczą w przeglądach kodu i procesach ciągłej integracji, aby utrzymywać wysoką jakość kodu i doskonalić praktyki w zakresie tworzenia oprogramowania. Aby zostać inżynierem oprogramowania, zwykle trzeba mieć silne podstawy z zakresu informatyki, matematyki i programowania. Zazwyczaj wymagany jest licencjat związany z dziedziną, chociaż niektórzy inżynierowie oprogramowania mogą mieć tytuł magistra czy nawet doktora. Praca inżyniera oprogramowania jest intelektualnie stymulująca i oferuje liczne możliwości rozwoju zawodowego i awansu.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również