Opis świata po angielsku – zwroty i przykład z tłumaczeniem

Czy chciałbyś opisać świat po angielsku, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Ten artykuł pomoże Ci opanować podstawowe słownictwo oraz struktury zdań potrzebne do opisu świata w języku angielskim. Zaprezentujemy również przykłady opisów na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Podstawowe słownictwo do opisu świata po angielsku

Aby móc opisać świat po angielsku, warto znać kilka podstawowych słówek. Oto lista słów, które mogą być przydatne:

 • World – świat
 • Earth – Ziemia
 • Continent – kontynent
 • Country – kraj
 • City – miasto
 • Mountain – góra
 • River – rzeka
 • Ocean – ocean
 • Sea – morze
 • Island – wyspa
 • Forest – las
 • Desert – pustynia
 • Climate – klimat
 • Weather – pogoda
 • Population – populacja
 • Nature – przyroda

Struktura zdań i przydatne zwroty w opisie świata po angielsku

W opisie świata po angielsku często używa się pewnych struktur zdań i zwrotów. Oto tabela z przykładami:

Zwroty po angielskuZwroty po polsku
The world consists of seven continents.Świat składa się z siedmiu kontynentów.
There are 195 countries in the world.Na świecie jest 195 krajów.
The largest country in the world is Russia.Największym krajem na świecie jest Rosja.
The longest river in the world is the Nile.Najdłuższą rzeką na świecie jest Nil.
The highest mountain in the world is Mount Everest.Najwyższą górą na świecie jest Mount Everest.
The climate varies from cold to hot.Klimat waha się od zimnego do gorącego.
Due to its geographical location, the weather in this country is unpredictable.Ze względu na swoje położenie geograficzne, pogoda w tym kraju jest nieprzewidywalna.
The population of this city is over 1 million.Populacja tego miasta wynosi ponad 1 milion.

Znając powyższe słownictwo i przydatne zwroty, możesz zacząć tworzyć własne opisy świata po angielsku. W kolejnych częściach artykułu znajdziesz przykłady opisów na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Przykładowy opis świata po angielsku dla osób na poziomie podstawowym

In the middle of a vast ocean, there is a small island called Green Haven. The island is covered with lush green forests and surrounded by crystal-clear waters. The weather is always warm and sunny, with a gentle breeze blowing through the trees. The island is inhabited by a variety of animals, including colorful birds, playful monkeys, and friendly turtles.

There are also many beautiful flowers and plants on the island, which create a sweet fragrance in the air. The island’s beaches are made of soft, white sand, and the water is perfect for swimming and snorkeling. In the evenings, the sky is filled with stars, and the sound of the waves crashing on the shore creates a peaceful atmosphere.

On Green Haven, there are no cars or pollution, and the people who live there are kind and welcoming. They live in harmony with nature, and their homes are made of natural materials like wood and bamboo. The island’s main source of food is fishing, and the locals also grow fruits and vegetables in their gardens. Life on Green Haven is simple, but it is a paradise for those who live there.

Tłumaczenie

W środku ogromnego oceanu znajduje się mała wyspa o nazwie Zielona Przystań. Wyspa jest pokryta bujnymi zielonymi lasami i otoczona krystalicznie czystymi wodami. Pogoda jest zawsze ciepła i słoneczna, z delikatnym wiatrem przewiewającym przez drzewa. Na wyspie żyje wiele różnych zwierząt, w tym kolorowe ptaki, figlarne małpy i przyjazne żółwie.

Na wyspie znajdują się również piękne kwiaty i rośliny, które tworzą słodki zapach w powietrzu. Plaże wyspy są z miękkiego, białego piasku, a woda jest idealna do pływania i nurkowania z rurką. Wieczorami niebo jest pełne gwiazd, a dźwięk fal rozbijających się o brzeg tworzy spokojną atmosferę.

Na Zielonej Przystani nie ma samochodów ani zanieczyszczeń, a ludzie tam mieszkający są życzliwi i gościnni. Żyją w harmonii z naturą, a ich domy są zbudowane z naturalnych materiałów, takich jak drewno i bambus. Głównym źródłem pożywienia na wyspie jest rybołówstwo, a mieszkańcy uprawiają również owoce i warzywa w swoich ogrodach. Życie na Zielonej Przystani jest proste, ale stanowi raj dla tych, którzy tam mieszkają.

Zaawansowany opis świata po angielsku

Far beyond the reaches of our known world, there exists a realm of unparalleled beauty and wonder. This ethereal land, known as Elysium, is a place where time seems to stand still, and the very air is imbued with a sense of magic and enchantment. The landscape is a breathtaking tapestry of rolling hills, verdant meadows, and crystal-clear rivers, all bathed in the soft, golden light of the ever-present sun.

The inhabitants of Elysium are a diverse and harmonious collection of beings, ranging from the majestic dragons that soar through the skies to the gentle nymphs that dance upon the water’s surface. These creatures live in perfect harmony with one another, and their society is built upon a foundation of love, respect, and mutual understanding. The architecture of Elysium is a testament to the ingenuity and creativity of its people, with structures that seem to defy the laws of physics and blend seamlessly with the natural world.

At the heart of Elysium lies the Tree of Life, an ancient and colossal tree whose roots stretch deep into the earth and whose branches reach up to touch the heavens. It is said that the Tree of Life is the source of all magic and power in Elysium, and that those who are able to harness its energy can achieve feats of unimaginable greatness. The people of Elysium are fiercely protective of their sacred tree, and they dedicate their lives to preserving its beauty and ensuring that its power is used only for good.

Tłumaczenie

Daleko poza zasięgiem naszego znanego świata istnieje kraina niezrównanej piękności i cudów. Ta eteryczna ziemia, znana jako Elizjum, to miejsce, w którym czas zdaje się zatrzymywać, a samo powietrze jest przesiąknięte magią i czarem. Krajobraz to zapierająca dech w piersiach mozaika pagórkowatych wzgórz, bujnych łąk i krystalicznie czystych rzek, wszystko skąpane w miękkim, złotym świetle wszechobecnego słońca.

Mieszkańcy Elizjum to różnorodna i harmonijna kolekcja istot, od majestatycznych smoków, które unoszą się w niebie, po delikatne nimfy, które tańczą na powierzchni wody. Te stworzenia żyją w doskonałej harmonii ze sobą, a ich społeczeństwo opiera się na fundamencie miłości, szacunku i wzajemnego zrozumienia. Architektura Elizjum jest dowodem na pomysłowość i kreatywność jego mieszkańców, z budowlami, które zdają się przeczyć prawom fizyki i doskonale komponują się z naturalnym światem.

W sercu Elizjum znajduje się Drzewo Życia, starożytne i kolosalne drzewo, którego korzenie sięgają głęboko w ziemię, a gałęzie sięgają nieba. Mówi się, że Drzewo Życia jest źródłem wszelkiej magii i mocy w Elizjum, a ci, którzy potrafią wykorzystać jego energię, mogą dokonać czynów niepojętej wielkości. Ludzie Elizjum są zaciekle oddani swojemu świętemu drzewu i poświęcają swoje życie na zachowanie jego piękna oraz dbanie o to, aby jego moc była wykorzystywana tylko dla dobra.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również