Opis rodziny po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule przedstawimy podstawowe słownictwo oraz zwroty związane z tematem rodziny w języku angielskim. Nauczysz się opisywać swoją rodzinę, zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Zaprezentujemy także przykładowe opisy rodziny oraz ćwiczenia, które pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę.

Podstawowe słownictwo dotyczące rodziny w języku angielskim

W języku angielskim istnieje wiele słów i zwrotów związanych z tematem rodziny. Oto kilka podstawowych pojęć, które warto znać:

 • family – rodzina
 • parents – rodzice
 • mother – matka
 • father – ojciec
 • siblings – rodzeństwo
 • brother – brat
 • sister – siostra
 • grandparents – dziadkowie
 • grandmother – babcia
 • grandfather – dziadek
 • uncle – wujek
 • aunt – ciocia
 • cousin – kuzyn, kuzynka
 • nephew – siostrzeniec, bratanek
 • niece – siostrzenica, bratanica

Warto także znać przymiotniki opisujące relacje rodzinne, takie jak:

 • married – żonaty, zamężna
 • single – singiel, niezamężna
 • divorced – rozwiedziony, rozwiedziona
 • widowed – wdowiec, wdowa

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisie rodziny po angielsku

Opisując swoją rodzinę, warto znać kilka podstawowych struktur zdań oraz przydatnych zwrotów. Oto niektóre z nich:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
My family consists of… Moja rodzina składa się z…
There are … people in my family. W mojej rodzinie jest … osób.
I have … siblings. Mam … rodzeństwa.
My … is a … Mój/Moja … jest …
I am an only child. Jestem jedynakiem.
We live together with my … Mieszkamy razem z moim/moja …

Przykład opisu rodziny:

My family consists of four people: my mother, my father, my sister and me. My mother is a teacher, and my father is an engineer. My sister is a student. We live together in a big house in the countryside.

(Moja rodzina składa się z czterech osób: mojej matki, mojego ojca, mojej siostry i mnie. Moja matka jest nauczycielką, a mój ojciec inżynierem. Moja siostra jest uczennicą. Mieszkamy razem w dużym domu na wsi.)

Przykładowy opis rodziny dla osób na poziomie podstawowym

In my family, there are five members: my father, my mother, my older brother, my younger sister, and me. My father is a doctor and my mother is a teacher. They both work hard to provide for our family. My older brother is studying at university and he wants to become an engineer. My younger sister is still in primary school and she loves playing with her friends. We all live together in a big house in the city. On weekends, we like to spend time together, either going to the cinema or having a picnic in the park. Our family is very close and we always support each other. I am grateful for having such a loving and caring family.

W mojej rodzinie jest pięć osób: mój ojciec, moja matka, starszy brat, młodsza siostra i ja. Mój ojciec jest lekarzem, a moja matka nauczycielką. Oboje ciężko pracują, aby zapewnić naszej rodzinie wszystko, czego potrzebujemy. Mój starszy brat studiuje na uniwersytecie i chce zostać inżynierem. Moja młodsza siostra jest jeszcze w szkole podstawowej i uwielbia bawić się ze swoimi przyjaciółmi. Wszyscy mieszkamy razem w dużym domu w mieście. W weekendy lubimy spędzać czas razem, chodząc do kina lub na piknik w parku. Nasza rodzina jest bardzo zżyta i zawsze się wzajemnie wspieramy. Jestem wdzięczny za tak kochającą i troskliwą rodzinę.

Zaawansowany opis rodziny w języku angielskim – przykłady i ćwiczenia

My family is a diverse and dynamic group of individuals, each with their own unique qualities and aspirations. My father, a successful entrepreneur, has instilled in us the importance of hard work and perseverance. My mother, a compassionate nurse, has taught us the value of empathy and kindness. My older sister, an accomplished artist, inspires us with her creativity and passion for her craft. My younger brother, an aspiring athlete, demonstrates the power of dedication and discipline. Together, we form a tight-knit unit, bound by our shared experiences and unconditional love for one another. Despite our differences, we find common ground in our pursuit of personal growth and happiness. Our family gatherings are filled with laughter, lively debates, and cherished memories. I am truly fortunate to be a part of such a remarkable family.

Moja rodzina to różnorodna i dynamiczna grupa osób, każda z własnymi wyjątkowymi cechami i aspiracjami. Mój ojciec, odnoszący sukcesy przedsiębiorca, zaszczepił w nas znaczenie ciężkiej pracy i wytrwałości. Moja matka, pełna współczucia pielęgniarka, nauczyła nas wartości empatii i życzliwości. Moja starsza siostra, utalentowana artystka, inspiruje nas swoją kreatywnością i pasją do swojego rzemiosła. Mój młodszy brat, aspirujący sportowiec, pokazuje siłę poświęcenia i dyscypliny. Razem tworzymy zżyty zespół, związany wspólnymi doświadczeniami i bezwarunkową miłością do siebie. Pomimo naszych różnic, znajdujemy wspólny grunt w dążeniu do osobistego rozwoju i szczęścia. Nasze rodzinne spotkania są pełne śmiechu, ożywionych debat i cennych wspomnień. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę być częścią tak niezwykłej rodziny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również