Opis obowiązków w pracy po angielsku – przykłady z tłumaczeniem

W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językiem angielskim jest niezbędna, zwłaszcza w kontekście zawodowym. W artykule przedstawimy słownictwo związane z obowiązkami w pracy oraz strukturę zdań i przydatne zwroty przy opisie obowiązków zawodowych. Zaprezentujemy również przykładowe opisy obowiązków w pracy dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Słownictwo związane z obowiązkami w pracy

W pracy na różnych stanowiskach musimy wykonywać różnorodne obowiązki. Oto kilka przykładów słówek związanych z obowiązkami zawodowymi:

  • to answer phone calls – odbierać telefony
  • to manage – zarządzać
  • to supervise – nadzorować
  • to prepare reports – przygotowywać raporty
  • to assist – asystować, pomagać
  • to schedule appointments – ustalać terminy spotkań
  • to handle complaints – zajmować się reklamacjami
  • to provide customer service – świadczyć obsługę klienta
  • to maintain records – prowadzić dokumentację
  • to conduct meetings – prowadzić spotkania

Struktura zdań i przydatne zwroty przy opisie obowiązków zawodowych

Opisując swoje obowiązki zawodowe, warto użyć odpowiednich zwrotów oraz struktury zdań. Poniżej przedstawiamy tabelę z przykładami zwrotów oraz ich polskimi tłumaczeniami.

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
I am responsible for… Jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za…
My main duty is to… Moim głównym obowiązkiem jest…
I have to… Muszę…
My job involves… Moja praca polega na…
My tasks include… Do moich zadań należy…
One of my duties is to… Jednym z moich obowiązków jest…

Przy opisie obowiązków zawodowych warto również pamiętać o używaniu czasowników w odpowiedniej formie. W przypadku obowiązków wykonywanych obecnie używamy czasu teraźniejszego prostego (Simple Present), natomiast opisując obowiązki z przeszłości stosujemy czas przeszły prosty (Simple Past).

Przykładowe opisy obowiązków w pracy dla osób na poziomie podstawowym

As a cashier at a grocery store, my main responsibility is to handle customer transactions. I scan items, process payments, and provide change when necessary. Additionally, I assist customers with any questions they may have about products or store policies. I also help to maintain a clean and organized checkout area, restocking supplies as needed. When the store is not busy, I help with other tasks such as stocking shelves or cleaning up spills. I am also responsible for counting the cash in my register at the beginning and end of my shift, ensuring that the correct amount is present. I must also be aware of any promotions or discounts that are currently being offered, so that I can apply them to the appropriate purchases. Finally, I am expected to provide excellent customer service, making sure that each customer has a positive experience while shopping at our store.

Tłumaczenie:

Jako kasjer w sklepie spożywczym, moim głównym obowiązkiem jest obsługa transakcji klientów. Skanuję produkty, przetwarzam płatności i w razie potrzeby wydaję resztę. Ponadto pomagam klientom w przypadku pytań dotyczących produktów lub zasad obowiązujących w sklepie. Dbam również o czystość i porządek w strefie kas, uzupełniając potrzebne materiały. Kiedy w sklepie jest mniej klientów, pomagam w innych zadaniach, takich jak układanie towarów na półkach czy sprzątanie rozlanych produktów. Odpowiadam również za zliczenie gotówki w mojej kasie na początku i końcu zmiany, upewniając się, że zgadza się kwota. Muszę także być świadomy wszelkich promocji czy rabatów, które są aktualnie oferowane, aby móc zastosować je do odpowiednich zakupów. Na koniec, oczekuje się ode mnie doskonałej obsługi klienta, dbając o to, aby każdy z nich miał pozytywne doświadczenia podczas zakupów w naszym sklepie.

4. Zaawansowane przykłady opisów obowiązków zawodowych

As a project manager in a software development company, my primary responsibility is to oversee the planning, execution, and completion of various projects. This involves coordinating with team members, setting deadlines, and ensuring that all tasks are completed on time and within budget. I also communicate with clients to gather requirements, provide updates on project progress, and address any concerns they may have. Additionally, I am responsible for identifying and mitigating risks that may arise during the project lifecycle, as well as implementing any necessary changes to keep the project on track. I also play a key role in the decision-making process, helping to determine the best course of action for the project based on available resources and constraints. Furthermore, I am responsible for evaluating the performance of team members and providing feedback to help them improve their skills and abilities. Finally, I am expected to stay up-to-date with industry trends and best practices, in order to ensure that our projects are completed to the highest possible standards.

Tłumaczenie:

Jako menedżer projektu w firmie zajmującej się rozwojem oprogramowania, moim głównym obowiązkiem jest nadzorowanie planowania, realizacji i zakończenia różnych projektów. Obejmuje to koordynowanie działań członków zespołu, wyznaczanie terminów i dbanie o to, aby wszystkie zadania zostały wykonane na czas i w ramach budżetu. Komunikuję się również z klientami w celu zebrania wymagań, przekazywania informacji o postępach w projekcie oraz rozwiązywania wszelkich problemów. Ponadto odpowiadam za identyfikowanie i minimalizowanie ryzyk, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu, a także wprowadzanie wszelkich niezbędnych zmian, aby utrzymać projekt na właściwym torze. Pełnię również kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji, pomagając wybrać najlepsze rozwiązania dla projektu w oparciu o dostępne zasoby i ograniczenia. Ponadto, jestem odpowiedzialny za ocenę wyników pracy członków zespołu oraz dostarczanie im informacji zwrotnych, które pomogą im rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Na koniec, oczekuje się ode mnie, że będę na bieżąco z trendami i najlepszymi praktykami w branży, aby zapewnić, że nasze projekty są realizowane na najwyższym możliwym poziomie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również