Dativ (celownik) w niemieckim

W tym artykule przyjrzymy się bliżej jednemu z czterech przypadków w języku niemieckim – Dativowi. Omówimy jego definicję, funkcje, zasady tworzenia form, zaimków oraz zastosowania wraz z przyimkami i czasownikami. Porównamy go z Akkusativem, wskażemy częste błędy oraz zaproponujemy praktyczne ćwiczenia. Zapraszamy do lektury!

Definicja i funkcje Dativu w języku niemieckim

Dativ, czyli celownik, to jeden z czterech przypadków występujących w języku niemieckim. Jego główną funkcją jest wskazywanie na odbiorcę lub cel danej czynności. W przeciwieństwie do Akkusativa, który odpowiada na pytania „kogo?” lub „co?”, Dativ odpowiada na pytania „komu?” lub „czemu?”. Warto zaznaczyć, że w języku niemieckim Dativ jest używany znacznie częściej niż w języku polskim, dlatego warto dobrze zrozumieć jego zastosowanie.

W języku niemieckim Dativ pełni kilka funkcji. Po pierwsze, występuje jako dopełnienie czasowników, które wymagają użycia tego przypadku, np. „helfen” (pomagać) czy „danken” (dziękować). Po drugie, Dativ jest używany po niektórych przyimkach, takich jak „mit” (z), „nach” (po, do) czy „aus” (z, od). Po trzecie, Dativ może występować w konstrukcjach z bezokolicznikami, np. „zu” (do) + bezokolicznik, wskazując na cel czynności. Wreszcie, Dativ jest używany w niektórych wyrażeniach idiomatycznych, np. „es geht mir gut” (dobrze mi).

Tworzenie form Dativu w niemieckim

Tworzenie form Dativu w języku niemieckim różni się w zależności od rodzaju rzeczownika oraz liczby (pojedynczej lub mnogiej). W przypadku rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, końcówka „-(e)m” jest dodawana do formy podstawowej rzeczownika. W przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego, końcówka „-(e)r” jest stosowana. W liczbie mnogiej, niezależnie od rodzaju, dodaje się końcówkę „-n” lub „-en”.

Warto również pamiętać o odmianie przymiotników w Dativie. Przymiotniki w Dativie przyjmują końcówki „-em” dla rodzaju męskiego i nijakiego, „-er” dla rodzaju żeńskiego oraz „-en” dla liczby mnogiej. Przykłady:

 • dem alten Mann (staremu mężczyźnie)
 • dem kleinen Kind (małemu dziecku)
 • der netten Frau (miłej kobiecie)
 • den jungen Leuten (młodym ludziom)

W przypadku zaimków, również występują odmienne formy dla Dativu. Przykładowo, „ich” (ja) zmienia się na „mir” (mi), „du” (ty) na „dir” (tobie), „er” (on) na „ihm” (jemu) itd. Warto nauczyć się tych form, aby poprawnie stosować Dativ w zdaniach z zaimkami.

Zaimki w Dativie – przegląd i zasady stosowania

W języku niemieckim zaimki odgrywają ważną rolę w budowaniu poprawnych konstrukcji gramatycznych. W przypadku Dativu, zaimki również ulegają zmianie, aby dostosować się do tej formy przypadka. Warto zatem poznać zasady tworzenia zaimków w Dativie oraz ich stosowania w praktyce.

Zaimki osobowe w Dativie przyjmują następujące formy:

 • ich – mir
 • du – dir
 • er – ihm
 • sie – ihr
 • es – ihm
 • wir – uns
 • ihr – euch
 • sie/Sie – ihnen/Ihnen

Przykład użycia zaimka osobowego w Dativie:

 • Ich gebe dir das Buch. (Daję ci książkę.)

Zaimki wskazujące w Dativie również ulegają zmianie:

 • dieser – diesem
 • diese – dieser
 • dieses – diesem

Przykład użycia zaimka wskazującego w Dativie:

 • Ich schenke diesem Kind ein Spielzeug. (Daję temu dziecku zabawkę.)

Przyimki wymagające użycia Dativu

W języku niemieckim istnieje wiele przyimków, które wymagają użycia Dativu. Warto znać te przyimki, aby uniknąć błędów w konstrukcjach gramatycznych. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych przyimków rządzących Dativem oraz przykłady ich użycia.

Przyimki wymagające Dativu:

 • aus (z, ze środka)
 • außer (oprócz)
 • bei (przy, u)
 • mit (z, razem z)
 • nach (po, do)
 • seit (od, od czasu)
 • von (od, z)
 • zu (do, ku)

Przykłady użycia przyimków rządzących Dativem:

 • Ich komme aus der Schule. (Wychodzę ze szkoły.)
 • Er arbeitet bei einer Bank. (On pracuje w banku.)
 • Wir fahren mit dem Auto. (Jedziemy samochodem.)
 • Ich gehe zu meiner Freundin. (Idę do mojej przyjaciółki.)

Warto zwrócić uwagę, że niektóre przyimki mogą rządzić zarówno Dativem, jak i Akkusativem, w zależności od kontekstu. Przykładem takiego przyimka jest „in” (w, do). W przypadku ruchu (zmiany położenia) przyimek „in” będzie rządził Akkusativem, natomiast w przypadku pozostawania w miejscu będzie rządził Dativem.

Przyimki wymagające użycia Dativu

W języku niemieckim istnieje wiele przyimków, które wymagają użycia Dativu. Przyimki te określają relacje przestrzenne, czasowe, przyczynowe lub celowe. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów najczęściej używanych przyimków wymagających Dativu:

 • aus – z, zewnątrz
 • bei – u, przy
 • mit – z, z pomocą
 • nach – do, po
 • seit – od (czasowo)
 • von – od, z
 • zu – do

Przykładowe zdania z użyciem przyimków wymagających Dativu:

 • Ich komme aus der Stadt. (Przybywam z miasta.)
 • Er arbeitet bei einer Bank. (Pracuje w banku.)
 • Sie fährt mit dem Zug. (Jedzie pociągiem.)
 • Wir gehen nach Hause. (Idziemy do domu.)
 • Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. (Mieszkam w Berlinie od roku.)
 • Das Buch ist von meinem Freund. (Książka jest od mojego przyjaciela.)
 • Ich gehe zu meiner Oma. (Idę do mojej babci.)

Różnice między Dativem a Akkusativem

W języku niemieckim istnieją dwa przypadki, Dativ i Akkusativ, które różnią się zarówno pod względem gramatycznym, jak i semantycznym. Dativ używany jest głównie do określania celu, adresata, korzyści lub przyczyny, podczas gdy Akkusativ służy do określania bezpośredniego obiektu działania.

Przykładowo, w zdaniu „Ich gebe dem Kind einen Apfel” (Daję dziecku jabłko), Dativ „dem Kind” wskazuje na adresata, czyli dziecko, które otrzymuje jabłko. Natomiast Akkusativ „einen Apfel” określa bezpośredni obiekt działania, czyli jabłko, które jest dawane.

Inną różnicą między Dativem a Akkusativem jest to, że Dativ często występuje po przyimkach, które określają relacje przestrzenne, czasowe, przyczynowe lub celowe, podczas gdy Akkusativ występuje po czasowniku, który rządzi tym przypadkiem.

Przykładowe zdania ilustrujące różnice między Dativem a Akkusativem:

 • Ich gebe dem Kind einen Apfel. (Daję dziecku jabłko.)
 • Ich sehe den Mann. (Widzę mężczyznę.)
 • Ich helfe meinem Freund. (Pomagam mojemu przyjacielowi.)
 • Ich besuche die Oma. (Odwiedzam babcię.)

Częste błędy w użyciu Dativu i jak ich unikać

W trakcie nauki języka niemieckiego, uczniowie często popełniają błędy związane z użyciem Dativu. Aby uniknąć tych pomyłek, warto zwrócić uwagę na kilka najczęściej występujących problemów:

 • Mylenie przypadków: Dativ i Akkusativ są przypadkami, które uczniowie często mylą ze sobą. Aby uniknąć tego błędu, warto dokładnie poznać listę czasowników i przyimków rządzących Dativem oraz Akkusativem, a także zwracać uwagę na kontekst zdania.
 • Błędy w odmianie rzeczowników i zaimków: W Dativie występują specyficzne końcówki dla rzeczowników, przymiotników i zaimków. Należy zwrócić uwagę na poprawną odmianę tych słów, aby uniknąć błędów.
 • Nieprawidłowe użycie przyimków: Niektóre przyimki wymagają użycia Dativu, inne Akkusativu, a jeszcze inne mogą rządzić oboma przypadkami. Warto nauczyć się, które przyimki wymagają Dativu i stosować je poprawnie.
 • Brak zgody między rzeczownikiem a zaimkiem: W Dativie zaimki muszą zgadzać się z rzeczownikami pod względem rodzaju, liczby i przypadka. Należy zwrócić uwagę na to, aby zaimki były poprawnie odmienione.

Aby uniknąć tych błędów, warto regularnie ćwiczyć użycie Dativu, korzystać z materiałów dydaktycznych oraz konsultować się z nauczycielem języka niemieckiego. Praktyka i systematyczna nauka pozwolą na opanowanie Dativu i unikanie pomyłek.

Praktyczne ćwiczenia z użyciem Dativu

Ćwiczenia praktyczne są kluczowe dla opanowania Dativu w języku niemieckim. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji ćwiczeń, które pomogą w nauce tego przypadka:

 • Odmiana rzeczowników, przymiotników i zaimków: Ćwiczenie polega na odmianie słów w Dativie, zwracając uwagę na poprawne końcówki. Można to robić na podstawie listy słów lub tworząc własne zdania.
 • Użycie przyimków: Ćwiczenie polega na uzupełnianiu zdań przyimkami wymagającymi Dativu. Należy pamiętać o poprawnym użyciu przypadka i zgody między rzeczownikiem a zaimkiem.
 • Tworzenie zdań z czasownikami rządzącymi Dativem: Ćwiczenie polega na tworzeniu zdań z wykorzystaniem czasowników, które wymagają użycia Dativu. Warto ćwiczyć zarówno z czasownikami regularnymi, jak i nieregularnymi.
 • Rozróżnianie Dativu od Akkusativu: Ćwiczenie polega na analizie zdań i określeniu, czy występuje w nich Dativ czy Akkusativ. Można także tworzyć własne zdania z oboma przypadkami i sprawdzać, czy są poprawne.

Regularne wykonywanie tych ćwiczeń pozwoli na lepsze zrozumienie Dativu i jego funkcji w języku niemieckim. Warto także korzystać z dodatkowych materiałów, takich jak podręczniki, strony internetowe czy aplikacje do nauki języka, aby jeszcze bardziej ugruntować swoją wiedzę na temat Dativu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również