Kiedy używa się dativ, a kiedy akkusativ w języku niemieckim?

W języku niemieckim poprawne użycie przypadków, takich jak dativ i akkusativ, jest kluczowe dla zrozumienia i komunikacji. W tym artykule omówimy podstawowe zasady stosowania tych przypadków, czasowniki i przyimki rządzące nimi, a także częste błędy popełniane przez Polaków. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi ćwiczeniami, które pomogą opanować te zagadnienia.

Podstawowe zasady użycia dativ i akkusativ w języku niemieckim

W języku niemieckim występują cztery przypadki: nominativ, genitiv, dativ i akkusativ. W tym artykule skupimy się na dwóch z nich: dativ (miejscownik) i akkusativ (biernik). Opanowanie zasad użycia tych przypadków jest kluczowe dla poprawnego porozumiewania się w języku niemieckim, ponieważ wpływają one na formę rzeczowników, zaimków i przymiotników oraz na znaczenie zdania.

Podstawowa różnica między dativem a akkusativem polega na ich funkcji w zdaniu. Dativ odpowiada na pytania „kto? co?” (w języku niemieckim „wem? was?”) i wyraża przede wszystkim adresata, czyli osobę lub rzecz, której coś się przekazuje, przypisuje lub przeznacza. Natomiast akkusativ odpowiada na pytania „kogo? co?” (w języku niemieckim „wen? was?”) i wyraża przede wszystkim dopełnienie, czyli osobę lub rzecz, która jest bezpośrednio dotknięta przez działanie.

Przypadki, w których używamy dativ

Użycie dativu jest związane z określonymi sytuacjami i konstrukcjami gramatycznymi. Oto najważniejsze z nich:

 • Czasowniki rządzące dativem: niektóre czasowniki niemieckie wymagają użycia dativu, np. helfen (pomagać), danken (dziękować), gefallen (podobać się), gehören (należeć do), schmecken (smakować), gratulieren (gratulować). Przykład: Ich helfe dem Mann (Pomagam temu mężczyźnie).
 • Przyimki rządzące dativem: niektóre przyimki niemieckie łączą się z dativem, np. aus (z), bei (u, przy), mit (z), nach (po, do), seit (od), von (od, z), zu (do). Przykład: Ich komme aus der Schule (Wychodzę ze szkoły).
 • Okolicznik miejsca: dativ jest używany do wyrażenia miejsca, w którym coś się dzieje, np. Er wohnt in einem Haus (On mieszka w domu).
 • Podwójne dopełnienie: w zdaniach z podwójnym dopełnieniem, czyli z dwoma rzeczownikami zależnymi od czasownika, jeden z nich występuje w dativie, a drugi w akkusativie. Przykład: Er gibt der Frau das Buch (On daje kobiecie książkę).

Warto zwrócić uwagę na to, że w języku niemieckim rzeczowniki w dativie mają swoje specyficzne formy, zwłaszcza w liczbie mnogiej. Należy więc pamiętać o odpowiednich końcówkach i zaimkach, np. den Kindern (dzieciom), dem Mann (mężczyźnie), der Frau (kobiecie).

Przypadki, w których używamy akkusativ

Akkusativ jest jednym z czterech przypadków w języku niemieckim i pełni głównie funkcję dopełnienia bliższego. Występuje przede wszystkim po czasownikach przechodnich oraz po niektórych przyimkach. Oto kilka sytuacji, w których używamy akkusativ:

 • Bezpośredni dopełniacz: Akkusativ jest używany, gdy mamy do czynienia z bezpośrednim dopełnieniem czasownika, czyli obiektem, na który oddziałuje podmiot. Przykład: Ich sehe den Hund (Widzę psa).
 • Przyimki rządzące akkusativem: Niektóre przyimki wymagają użycia akkusativu, np. durch (przez), für (dla), gegen (przeciwko), ohne (bez), um (około). Przykład: Er arbeitet für das Unternehmen (On pracuje dla firmy).
 • Określenie czasu: Akkusativ jest również używany do wyrażenia określeń czasowych, które nie mają konkretnego punktu odniesienia. Przykład: Sie lernt Deutsch seit einem Jahr (Ona uczy się niemieckiego od roku).
 • Wyrażenie ilości: Akkusativ jest używany do wyrażenia ilości, np. wie viel (ile), so viel (tyle), genug (wystarczająco). Przykład: Ich habe genug Geld (Mam wystarczająco dużo pieniędzy).

Czasowniki rządzące dativem i akkusativem

W języku niemieckim istnieją czasowniki, które rządzą zarówno dativem, jak i akkusativem. W takich przypadkach dativ pełni funkcję dopełnienia dalszego, a akkusativ dopełnienia bliższego. Oto kilka przykładów takich czasowników:

 • geben (dawać): Er gibt mir (dativ) das Buch (akkusativ) – On daje mi książkę.
 • schicken (wysyłać): Sie schickt ihm (dativ) den Brief (akkusativ) – Ona wysyła mu list.
 • zeigen (pokazywać): Ich zeige dir (dativ) den Weg (akkusativ) – Pokażę ci drogę.
 • kaufen (kupować): Wir kaufen ihr (dativ) ein Geschenk (akkusativ) – Kupujemy jej prezent.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku czasowników rządzących dativem i akkusativem, kolejność dopełnień może być różna. Najczęściej jednak dativ występuje przed akkusativem. Przykład: Er hat mir (dativ) das Buch (akkusativ) gegeben (On dał mi książkę).

Ważne jest również, aby pamiętać o odmianie rzeczowników i zaimków w odpowiednich przypadkach. W przypadku dativu, męskie i nijakie rzeczowniki przyjmują końcówkę -m, a żeńskie -r. W przypadku akkusativu, męskie rzeczowniki przyjmują końcówkę -n, a żeńskie i nijakie pozostają bez zmian.

Zmiana znaczenia w zależności od użycia dativ lub akkusativ

Użycie dativu lub akkusativu może wpływać na znaczenie zdania w języku niemieckim. Na przykład, w zdaniu „Ich gebe dem Kind einen Ball” (Daję dziecku piłkę), użycie dativu wskazuje na to, że piłka jest dawana dziecku jako prezent lub dar. Natomiast w zdaniu „Ich gebe einen Ball dem Kind” (Daję piłkę dziecku), użycie akkusativu sugeruje, że piłka jest dawana dziecku w celu zabawy lub użytku.

Innym przykładem jest zdanie „Ich schreibe meinem Freund einen Brief” (Piszę list mojemu przyjacielowi). Użycie dativu wskazuje na to, że list jest pisany jako forma komunikacji z przyjacielem. Natomiast zdanie „Ich schreibe einen Brief meinem Freund” (Piszę list przyjacielowi) sugeruje, że list jest pisany dla przyjaciela, na przykład jako forma podziękowania lub gratulacji.

Częste błędy przy użyciu dativ i akkusativ

W procesie nauki języka niemieckiego, osoby mówiące w języku polskim często popełniają błędy związane z użyciem przypadków dativ i akkusativ. Oto kilka najczęstszych pomyłek:

 • Mylenie przypadków – ze względu na brak odpowiednika dativu w języku polskim, uczący się często mylą te dwa przypadki, stosując akkusativ zamiast dativu lub odwrotnie. Aby uniknąć tego błędu, warto zapamiętać, że dativ odpowiada na pytania „kto? co?” (komu? czemu?), a akkusativ na pytania „kogo? co?” (kogo? co?).
 • Błędne końcówki przymiotników – w języku niemieckim przymiotniki odmieniają się w zależności od przypadka, rodzaju i liczby. Często zdarza się, że uczący się stosują nieprawidłowe końcówki przymiotników, co prowadzi do niepoprawnej konstrukcji zdania. Aby uniknąć tego błędu, warto zapoznać się z tabelami odmian przymiotników w przypadkach dativ i akkusativ.

Warto również pamiętać o innych błędach, takich jak:

 • Nieprawidłowe użycie przyimków – niektóre przyimki w języku niemieckim rządzą dativem, inne akkusativem, a jeszcze inne mogą rządzić oboma przypadkami. Warto zapamiętać, które przyimki wymagają użycia danego przypadka, aby uniknąć błędów.
 • Błędne użycie czasowników – podobnie jak przyimki, czasowniki również mogą rządzić dativem lub akkusativem. Należy zwrócić uwagę na to, z którym przypadkiem dany czasownik powinien być używany, aby poprawnie zbudować zdanie.

Praktyczne ćwiczenia z użyciem dativ i akkusativ

Aby opanować umiejętność stosowania przypadków dativ i akkusativ w języku niemieckim, warto wykonywać regularne ćwiczenia. Oto kilka propozycji praktycznych zadań, które pomogą w nauce:

 • Tworzenie zdań z użyciem czasowników rządzących dativem i akkusativem – na kartce papieru lub w pliku tekstowym, stwórz listę czasowników, które rządzą dativem i akkusativem. Następnie, dla każdego z nich, utwórz zdanie, w którym użyjesz odpowiedniego przypadka. Przykład: „Ich gebe dem Kind (dativ) das Buch (akkusativ).”
 • Przyporządkowanie przyimków do przypadków – na kartce papieru lub w pliku tekstowym, stwórz listę przyimków rządzących dativem i akkusativem. Następnie, dla każdego z nich, utwórz zdanie, w którym użyjesz odpowiedniego przypadka. Przykład: „Ich warte auf den Bus (akkusativ).”

Dodatkowe ćwiczenia, które mogą pomóc w nauce przypadków dativ i akkusativ, to:

 • Odmiana przymiotników – na kartce papieru lub w pliku tekstowym, stwórz listę przymiotników, a następnie odmień je w przypadkach dativ i akkusativ. Przykład: „ein gutes Buch (akkusativ), einem guten Kind (dativ).”
 • Analiza tekstów – przeczytaj tekst w języku niemieckim, starając się zwrócić uwagę na użycie przypadków dativ i akkusativ. Spróbuj zrozumieć, dlaczego w danym zdaniu użyto danego przypadka, co pomoże w lepszym zrozumieniu zasad gramatyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również