Czasowniki posiłkowe w języku angielskim

Czasowniki posiłkowe to istotny element gramatyki języka angielskiego, który umożliwia tworzenie różnych struktur gramatycznych. W niniejszym artykule przyjrzymy się definicji, funkcjom oraz zastosowaniom czasowników posiłkowych, a także porównamy ich użycie w języku angielskim i polskim. Zapoznanie się z tymi zagadnieniami pozwoli na pełniejsze zrozumienie języka oraz poprawę komunikacji w mowie i piśmie.

Definicja i funkcje czasowników posiłkowych w języku angielskim

Czasowniki posiłkowe, zwane również czasownikami pomocniczymi, to specjalna grupa czasowników, które pełnią ważną rolę w konstrukcjach gramatycznych języka angielskiego. Ich głównym zadaniem jest współtworzenie form czasowych, trybów, strony biernej oraz wyrażanie modalności. Czasowniki posiłkowe nie mają samodzielnych znaczeń, ale zmieniają znaczenie czasowników głównych, z którymi występują.

W języku angielskim wyróżniamy trzy podstawowe czasowniki posiłkowe: be, do i have. Każdy z nich pełni określone funkcje w zdaniu i łączy się z innymi czasownikami, tworząc różne konstrukcje gramatyczne. Na przykład, czasownik „be” jest używany do tworzenia strony biernej oraz czasów ciągłych, „have” służy do tworzenia czasów perfect, a „do” jest używany w pytaniach i przeczeniach w czasach prostych.

Rodzaje czasowników posiłkowych: modalne i niemodalne

Czasowniki posiłkowe można podzielić na dwie główne grupy: modalne i niemodalne. Czasowniki modalne wyrażają pewne dodatkowe znaczenia, takie jak możliwość, konieczność, pozwolenie czy zdolność. Do czasowników modalnych należą: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Czasowniki niemodalne to te, które pełnią funkcje gramatyczne, ale nie wyrażają dodatkowych znaczeń. Do tej grupy należą wspomniane wcześniej czasowniki: be, do, have.

Czasowniki modalne mają kilka specyficznych cech, które odróżniają je od innych czasowników:

 • Nie przyjmują końcówek „-s”, „-ing” ani „-ed”
 • Nie łączą się z innymi czasownikami posiłkowymi
 • W pytaniach i przeczeniach nie wymagają użycia czasownika „do”
 • Tworzą pytania przez inwersję z podmiotem

Oto tabela przedstawiająca przykłady użycia czasowników modalnych i niemodalnych:

Czasownik posiłkowyRodzajPrzykład
beniemodalnyShe is working.
doniemodalnyThey do not like pizza.
haveniemodalnyWe have finished our project.
canmodalnyHe can swim very fast.
mustmodalnyYou must be home by 10 pm.

Użycie czasowników posiłkowych w różnych czasach gramatycznych

Czasowniki posiłkowe odgrywają kluczową rolę w budowaniu struktur gramatycznych w języku angielskim. W zależności od czasu gramatycznego, w którym się znajdujemy, używamy różnych czasowników posiłkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zastosowania czasowników posiłkowych w poszczególnych czasach gramatycznych.

W czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) używamy czasownika posiłkowego do (lub does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) w pytaniach i przeczeniach. Na przykład:

 • Do you like pizza? (Czy lubisz pizzę?)
 • He does not (lub doesn’t) work on Sundays. (On nie pracuje w niedziele.)

W czasie teraźniejszym ciągłym (Present Continuous) używamy czasownika posiłkowego to be (am, is, are) wraz z formą -ing czasownika głównego. Na przykład:

 • I am working now. (Teraz pracuję.)
 • They are playing football. (Oni grają w piłkę nożną.)

Czasowniki posiłkowe w pytaniach i przeczeniach

Czasowniki posiłkowe są niezbędne do tworzenia pytań i przeczeń w języku angielskim. W pytaniach czasownik posiłkowy pojawia się na początku zdania, a w przeczeniach dodajemy do niego partykułę not. Oto kilka przykładów użycia czasowników posiłkowych w pytaniach i przeczeniach:

W czasie przeszłym prostym (Past Simple) używamy czasownika posiłkowego did w pytaniach i przeczeniach. Na przykład:

 • Did you go to the party? (Czy poszedłeś na imprezę?)
 • She did not (lub didn’t) watch the movie. (Ona nie obejrzała filmu.)

W czasie przyszłym prostym (Future Simple) używamy czasownika posiłkowego will (lub shall dla pierwszej osoby liczby pojedynczej) w pytaniach i przeczeniach. Na przykład:

 • Will you help me? (Czy mi pomożesz?)
 • I will not (lub won’t) be late. (Nie spóźnię się.)
Czas gramatycznyCzasownik posiłkowyPrzykład pytaniaPrzykład przeczenia
Present Simpledo/doesDo you like pizza?He does not (doesn’t) work on Sundays.
Present Continuousam/is/areAre they playing football?We are not (aren’t) studying now.
Past SimpledidDid you go to the party?She did not (didn’t) watch the movie.
Future Simplewill/shallWill you help me?I will not (won’t) be late.

Specyficzne zastosowania czasowników posiłkowych

Czasowniki posiłkowe mają wiele specyficznych zastosowań w języku angielskim. Jednym z najważniejszych zastosowań jest wyrażanie możliwości, umiejętności i konieczności. Czasowniki modalne, takie jak „can”, „could”, „may”, „might”, „must”, „shall”, „should”, „will” i „would”, są używane do wyrażania tych znaczeń. Na przykład, „I can swim” oznacza „Potrafię pływać”, a „You must study” oznacza „Musisz się uczyć”. Czasowniki modalne są również używane do wyrażania zgody, odmowy i sugestii.

Innym specyficznym zastosowaniem czasowników posiłkowych jest wyrażanie czasu przyszłego. Czasowniki modalne „will” i „shall” są używane do tego celu. Na przykład, „I will go to the party” oznacza „Pójdę na imprezę”. Czasownik posiłkowy „be going to” również jest używany do wyrażania przyszłych planów i zamiarów. Na przykład, „I am going to visit my grandparents” oznacza „Zamierzam odwiedzić moich dziadków”.

Porównanie użycia czasowników posiłkowych w języku angielskim i polskim

Użycie czasowników posiłkowych w języku angielskim i polskim różni się nieco. W języku angielskim czasowniki posiłkowe są często używane do wyrażania różnych znaczeń, takich jak możliwość, umiejętność, konieczność, zgoda, odmowa i sugestie. Czasowniki modalne są kluczowe w tym zakresie. W języku polskim natomiast, te znaczenia są często wyrażane za pomocą innych konstrukcji, takich jak czasowniki modalne „móc”, „musieć” i „chcieć”. Na przykład, „Mogę pływać” i „Musisz się uczyć” są bezpośrednio tłumaczone z języka angielskiego.

Kolejną różnicą między językiem angielskim a polskim jest użycie czasowników posiłkowych w pytaniach i przeczeniach. W języku angielskim, czasowniki posiłkowe są często używane do tworzenia pytań i przeczeń. Na przykład, „Can you swim?” oznacza „Czy potrafisz pływać?”, a „I can’t go to the party” oznacza „Nie mogę iść na imprezę”. W języku polskim, pytania i przeczenia są często tworzone za pomocą innych konstrukcji, takich jak dodanie słowa „czy” do zdania pytającego lub użycie słowa „nie” przed czasownikiem.

1 KOMENTARZ

 1. Artykuł świetnie podsumowuje i tłumaczy rolę oraz zastosowanie czasowników posiłkowych w języku angielskim, a porównanie z polskim jest bardzo pomocne dla osób dwujęzycznych. Gratulacje za dokładność i przystępność wyjaśnień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również