Czasownik w angielskim – podstawowe informacje

W artykule przedstawimy różne rodzaje czasowników w języku angielskim, ich charakterystykę oraz zastosowanie. Omówimy różnice między czasownikami regularnymi i nieregularnymi, funkcje czasowników modalnych oraz pomocniczych, a także związki z czasownikami, takie jak phrasal verbs czy czasowniki złożone. Poznanie tych zagadnień pozwoli na pełniejsze zrozumienie gramatyki języka angielskiego oraz ułatwi stosowanie czasowników w praktyce.

Rodzaje czasowników w języku angielskim

W języku angielskim wyróżniamy kilka rodzajów czasowników, które pełnią różne funkcje w zdaniu. Najważniejsze z nich to:

 • czasowniki regularne (regular verbs)
 • czasowniki nieregularne (irregular verbs)
 • czasowniki modalne (modal verbs)
 • czasowniki pomocnicze (auxiliary verbs)
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)

Znajomość tych rodzajów czasowników oraz ich właściwe stosowanie jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się językiem angielskim. W dalszej części artykułu omówimy szczegółowo czasowniki regularne i nieregularne.

Czasowniki regularne i nieregularne – charakterystyka i różnice

Czasowniki regularne to takie, które w czasie przeszłym (Past Simple) oraz w imiesłowie przeszłym (Past Participle) przyjmują końcówkę -ed. Przykłady takich czasowników to:

 • work – worked – worked (pracować)
 • play – played – played (grać)
 • watch – watched – watched (oglądać)

W przypadku czasowników regularnych wystarczy znać ich formę podstawową (tzw. infinitive), aby móc odmieniać je we wszystkich czasach gramatycznych. Warto jednak pamiętać o pewnych nieregularnościach w pisowni, np. dodawaniu litery -d zamiast -ed po spółgłosce -t lub -e na końcu czasownika (np. want – wanted, live – lived).

Czasowniki nieregularne to takie, które nie przyjmują końcówki -ed w czasie przeszłym ani w imiesłowie przeszłym. Ich formy są nieregularne i trzeba je po prostu nauczyć na pamięć. Przykłady takich czasowników to:

 • go – went – gone (iść)
 • write – wrote – written (pisać)
 • see – saw – seen (widzieć)

Warto zaznaczyć, że niektóre czasowniki nieregularne mają identyczne formy w czasie przeszłym i imiesłowie przeszłym (np. put – put – put, read – read – read). W przypadku czasowników nieregularnych nie ma jednej reguły odmiany, dlatego konieczne jest zapamiętanie ich trzech podstawowych form.

Czasowniki modalne – definicja i zastosowanie

Czasowniki modalne to specjalna grupa czasowników, które pełnią ważną rolę w języku angielskim. Są używane do wyrażania różnych funkcji, takich jak zdolność, prawdopodobieństwo, pozwolenie, obowiązek czy radę. W przeciwieństwie do innych czasowników, czasowniki modalne nie mają różnych form, takich jak -ing czy -ed, i zawsze są używane z innym czasownikiem w formie podstawowej (bez „to”).

Najważniejsze czasowniki modalne to:

 • can
 • could
 • may
 • might
 • will
 • would
 • shall
 • should
 • must
 • ought to

Warto zwrócić uwagę na to, że czasowniki modalne mają różne znaczenia w zależności od kontekstu, w jakim są używane. Przykładowo, „can” może oznaczać zdolność („I can swim” – Potrafię pływać), ale także pozwolenie („You can go now” – Możesz już iść). Podobnie, „must” może wyrażać obowiązek („You must do your homework” – Musisz zrobić swoją pracę domową), ale także silne przekonanie („He must be tired” – On musi być zmęczony).

Czasy gramatyczne w języku angielskim – rola czasowników

Czasy gramatyczne w języku angielskim są niezbędne do wyrażania kiedy dana czynność się odbywa, odbyła lub będzie się odbywać. W języku angielskim występuje 12 czasów gramatycznych, które można podzielić na trzy główne grupy: teraźniejszość (Present), przeszłość (Past) i przyszłość (Future). Każda z tych grup zawiera cztery czasy: prosty (Simple), ciągły (Continuous), dokonany (Perfect) i dokonany ciągły (Perfect Continuous).

Rola czasowników w tworzeniu czasów gramatycznych jest kluczowa, ponieważ to właśnie one zmieniają swoją formę w zależności od czasu, w jakim chcemy wyrazić daną czynność. Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku czasowników regularnych zmiany te są przewidywalne i opierają się na dodawaniu odpowiednich końcówek (np. -ed dla czasu Past Simple), natomiast w przypadku czasowników nieregularnych zmiany te są nieregularne i trzeba je po prostu nauczyć się na pamięć.

W przypadku czasowników modalnych, jak wspomniano wcześniej, nie zmieniają one swojej formy w zależności od czasu gramatycznego, ale są używane z innymi czasownikami, które już mają odpowiednią formę czasową. Na przykład: „I must work” (Muszę pracować), „I should have worked” (Powinienem był pracować) czy „I might be working” (Mogę być w trakcie pracy).

Konstrukcje z czasownikami – phrasal verbs, czasowniki złożone

W języku angielskim istnieje wiele konstrukcji z czasownikami, które są niezwykle ważne do opanowania. Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów konstrukcji są phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe. Phrasal verbs składają się z czasownika i jednego lub więcej przyimków lub przysłówków. Przykładem phrasal verb jest „turn off”, które oznacza „wyłączyć”. Warto zauważyć, że znaczenie phrasal verbs często nie wynika bezpośrednio z znaczenia poszczególnych słów składowych. Dlatego ważne jest zapamiętanie znaczenia phrasal verbs jako całości.

Czasowniki złożone to kolejny rodzaj konstrukcji z czasownikami, które również są powszechnie używane w języku angielskim. Czasowniki złożone składają się z czasownika i innego słowa, takiego jak rzeczownik lub przysłówek. Przykładem czasownika złożonego jest „break up”, które oznacza „rozstać się”. Podobnie jak w przypadku phrasal verbs, znaczenie czasowników złożonych nie zawsze wynika bezpośrednio z znaczenia poszczególnych słów składowych. Dlatego warto zapamiętać znaczenie tych konstrukcji jako całości, aby móc je poprawnie używać w zdaniach.

Czasowniki pomocnicze – funkcje i użycie w zdaniu

Czasowniki pomocnicze są nieodłączną częścią języka angielskiego i odgrywają ważną rolę w tworzeniu różnych czasów gramatycznych oraz w konstrukcjach pytających i przeczących. Istnieją trzy główne czasowniki pomocnicze: „be”, „have” i „do”. Czasownik „be” jest używany do tworzenia czasów ciągłych i czasów przyszłych, a także do tworzenia struktur pytających i przeczących. Czasownik „have” jest używany do tworzenia czasów perfect oraz do tworzenia struktur pytających i przeczących. Czasownik „do” jest używany do tworzenia czasów prostych, a także do tworzenia pytań i przeczeń w czasach prostych.

Funkcje czasowników pomocniczych są różne w zależności od kontekstu. Na przykład, czasownik „be” może być używany jako czasownik główny, oznaczając bycie lub istnienie, jak w zdaniu „I am a student” (Jestem studentem). Jednak w większości przypadków czasowniki pomocnicze są używane do tworzenia różnych czasów gramatycznych. Na przykład, czasownik „have” w czasie present perfect oznacza, że coś się wydarzyło w przeszłości i ma związek z teraźniejszością, jak w zdaniu „I have visited Paris” (Byłem w Paryżu). Czasowniki pomocnicze są niezwykle ważne do opanowania, ponieważ pozwalają na precyzyjne wyrażanie czasu i tworzenie różnych struktur gramatycznych w języku angielskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również