Big Ben opis po angielsku – zwroty i przykłady z tłumaczeniem

W tym artykule przedstawimy słownictwo związane z Big Benem oraz jego historią, a także strukturę zdania i przydatne zwroty przy opisywaniu tego londyńskiego zabytku. Przygotowaliśmy także przykładowe opisy Big Bena dla osób na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zapraszamy do lektury!

Słownictwo związane z Big Benem i jego historią

W kontekście Big Bena warto poznać następujące słówka i wyrażenia:

  • Big Ben – Big Ben
  • clock tower – wieża zegarowa
  • bell – dzwon
  • Great Clock – Wielki Zegar
  • Elizabeth Tower – Wieża Elżbiety
  • Palace of Westminster – Pałac Westminsterski
  • chimes – dźwięki dzwonów
  • landmark – charakterystyczny punkt orientacyjny
  • architect – architekt
  • construction – budowa, konstrukcja

Struktura zdania i przydatne zwroty przy opisywaniu Big Bena

Przy opisywaniu Big Bena warto skorzystać z poniższych zwrotów i struktur zdania:

Zwroty po angielsku Zwroty po polsku
Big Ben is located in London. Big Ben znajduje się w Londynie.
The clock tower is part of the Palace of Westminster. Wieża zegarowa jest częścią Pałacu Westminsterskiego.
Originally, the name „Big Ben” referred to the bell inside the tower. Początkowo nazwa „Big Ben” odnosiła się do dzwonu znajdującego się wewnątrz wieży.
The tower was designed by architect Augustus Pugin. Wieżę zaprojektował architekt Augustus Pugin.
Big Ben is famous for its chimes and iconic appearance. Big Ben słynie ze swoich dźwięków dzwonów i charakterystycznego wyglądu.
The construction of the tower was completed in 1859. Budowa wieży została zakończona w 1859 roku.

W kolejnych częściach artykułu znajdziesz przykładowe opisy Big Bena dla osób na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Przykładowy opis Big Bena dla osób na poziomie podstawowym

Big Ben is a famous clock tower in London, England. It is a symbol of the city and one of the most famous landmarks in the world. The tower is part of the Houses of Parliament, where the British government meets. Big Ben was completed in 1859 and has been keeping time for over 150 years. The clock is very accurate and is used to set the time for other clocks in the country.

The tower is 96 meters tall and has four clock faces, one on each side. The clock faces are 7 meters in diameter and are made of glass and iron. The minute hand is 4.2 meters long, and the hour hand is 2.7 meters long. The clock’s bell, also called Big Ben, weighs 13.7 tons and is struck by a hammer to mark the time.

Big Ben is a popular tourist attraction, and many people visit it each year. It is also a symbol of British culture and history. The tower has been featured in many movies, television shows, and books. In 2012, the tower was renamed the Elizabeth Tower in honor of Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee.

Visitors can take a guided tour of the Houses of Parliament and see the clock tower up close. However, only UK residents can climb the 334 steps to the top of the tower to see the clock mechanism and enjoy the view of London.

Tłumaczenie: Big Ben to słynna wieża zegarowa w Londynie, w Anglii. Jest symbolem miasta i jednym z najbardziej znanych zabytków na świecie. Wieża jest częścią Pałacu Westminsterskiego, gdzie spotyka się brytyjski rząd. Big Ben został ukończony w 1859 roku i od ponad 150 lat pokazuje czas. Zegar jest bardzo dokładny i służy do ustawiania czasu dla innych zegarów w kraju.

Wieża ma 96 metrów wysokości i cztery tarcze zegarowe, po jednej na każdej stronie. Tarcze zegarowe mają 7 metrów średnicy i są wykonane ze szkła i żelaza. Wskaźnik minutowy ma 4,2 metra długości, a wskaźnik godzinowy 2,7 metra. Dzwon zegara, również nazywany Big Ben, waży 13,7 tony i jest uderzany młotem, aby zaznaczyć czas.

Big Ben jest popularną atrakcją turystyczną i co roku odwiedza go wiele osób. Jest również symbolem brytyjskiej kultury i historii. Wieża pojawiła się w wielu filmach, programach telewizyjnych i książkach. W 2012 roku wieża została przemianowana na Wieżę Elżbiety na cześć Diamentowego Jubileuszu królowej Elżbiety II.

Turyści mogą wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem po Pałacu Westminsterskim i zobaczyć wieżę zegarową z bliska. Jednak tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą wspiąć się na 334 schody na szczyt wieży, aby zobaczyć mechanizm zegara i podziwiać widok na Londyn.

Zaawansowany opis Big Bena dla osób na poziomie zaawansowanym

The iconic Big Ben, officially known as the Elizabeth Tower, is an emblematic symbol of London and the United Kingdom. Situated at the north end of the Houses of Parliament, this neo-Gothic architectural masterpiece was designed by Augustus Pugin and completed in 1859. The tower’s intricate design and elaborate detailing exemplify the pinnacle of Victorian engineering and craftsmanship.

The clock mechanism, designed by Edmund Beckett Denison, is renowned for its remarkable accuracy, losing only two seconds per week. This precision is achieved through the use of a unique double three-legged gravity escapement, which isolates the clock’s pendulum from external influences. The clock faces, adorned with gilded framework and opal glass, are illuminated at night, creating a mesmerizing sight for onlookers.

Big Ben’s distinctive chimes, known as the Westminster Quarters, are generated by the tower’s five bells. The largest bell, the Great Bell, weighs a staggering 13.7 tons and is responsible for the hourly chimes. The four smaller bells chime every quarter-hour, producing the recognizable melody that has become synonymous with the passage of time.

The tower has withstood the test of time, surviving the bombings of World War II and continuing to function as a symbol of resilience and unity. In recent years, the tower has undergone extensive restoration work to preserve its structural integrity and historical significance for future generations.

Visitors from around the world flock to witness the grandeur of Big Ben, capturing its magnificence in photographs and memories. While the interior of the tower is not accessible to the general public, the exterior’s awe-inspiring presence is more than enough to leave a lasting impression on those who have the privilege of standing in its shadow.

Tłumaczenie: Ikoniczny Big Ben, oficjalnie znany jako Wieża Elżbiety, jest emblematicznym symbolem Londynu i Wielkiej Brytanii. Położony na północnym krańcu Pałacu Westminsterskiego, ten neogotycki arcydzieło architektoniczne zostało zaprojektowane przez Augustusa Pugina i ukończone w 1859 roku. Skomplikowany projekt wieży i bogate zdobienia stanowią szczyt wiktoriańskiego inżynierstwa i rzemiosła.

Mechanizm zegara, zaprojektowany przez Edmunda Becketta Denisona, słynie ze swojej niezwykłej dokładności, tracąc tylko dwie sekundy na tydzień. Ta precyzja jest osiągana dzięki zastosowaniu unikalnego podwójnego ucieczki grawitacyjnej o trzech nogach, która izoluje wahadło zegara od wpływów zewnętrznych. Tarcze zegara, ozdobione pozłacaną ramą i opalowym szkłem, są podświetlone nocą, tworząc urzekający widok dla oglądających.

Charakterystyczne dźwięki Big Bena, znane jako Westminster Quarters, są generowane przez pięć dzwonów wieży. Największy dzwon, Wielki Dzwon, waży imponujące 13,7 tony i odpowiada za godzinne dźwięki. Cztery mniejsze dzwony wybijają co kwadrans, tworząc rozpoznawalną melodię, która stała się synonimem upływu czasu.

Wieża przetrwała próbę czasu, przetrwała bombardowania II wojny światowej i nadal funkcjonuje jako symbol wytrwałości i jedności. W ostatnich latach wieża przeszła gruntowne prace renowacyjne, mające na celu zachowanie jej integralności strukturalnej i historycznego znaczenia dla przyszłych pokoleń.

Turyści z całego świata przybywają, aby podziwiać wspaniałość Big Bena, uwieczniając jego piękno na zdjęciach i w wspomnieniach. Chociaż wnętrze wieży nie jest dostępne dla ogółu społeczeństwa, zewnętrzna, wzbudzająca podziw obecność wystarcza, aby pozostawić trwałe wrażenie na tych, którzy mają przywilej stać w jej cieniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj również